Vlaanderen verstrengt regels voor technische keuring voertuigen

Vlaanderen heeft de regels voor de technische keuring van voertuigen aanzienlijk aangescherpt. Het Vlaams gewest schikt zich daardoor naar de vereisten uit Keuringsrichtlijn 2014/45, onderdeel van ?The roadworthiness package? waarmee Europa meer uniformiteit wil brengen in de technische veiligheid van voertuigen en de controle daarop.

Richtlijn 2014/45 bouwt verder op de bepalingen van Richtlijn 2009/40, maar omvat een pak belangrijke wijzigingen waarvan de belangrijkste uit het Vlaamse omzettingsbesluit toelichten. Merk dus op dat de wijzigingen alleen betrekking hebben op de technische keuring van voertuigen in Vlaanderen. Ze zijn niet van toepassing op Brussel of Wallonië, waar de situatie - voorlopig toch - hetzelfde blijft.

Geldigheidsduur keuringsbewijs voortaan afhankelijk van 'kleine, grote of gevaarlijke' gebreken

Hoe lang je keuringsbewijs geldt, hangt vanaf nu af van de eventuele 'kleine', 'grote' of 'gevaarlijke' gebreken die zijn vastgesteld tijdens de keuring. Nieuwe, uniforme begrippen op vraag van Europa. De oude criteria zoals 'het voertuig vertoont technische gebreken die, hoewel ze het niet gevaarlijk maken, van nabij moeten gevolgd worden' en 'het voertuig bepaalde tekortkomingen ten opzichte van de reglementaire bepalingen vertoont, waaraan gemakkelijk kan verholpen worden' zullen dus niet meer worden gebruikt.

Voor voertuigen die geen gebreken vertonen, wordt een keuringsbewijs uitgereikt dat geldt vanaf het tijdstip van de keuring tot de voorziene datum voor de eerstvolgende periodieke keuring. In principe geldt die geldigheidsduur ook wanneer er tijdens de keuring 'kleine gebreken' zijn vastgesteld. Dat zijn gebreken die geen belangrijke gevolgen hebben voor de veiligheid van het voertuig of geen gevolgen hebben voor het milieu, en andere kleine vormen van niet-naleving. De geldigheidsduur van het keuringsbewijs wordt evenwel ingekort wanneer er 'kleine gebreken' zijn vastgesteld in de vorm van administratieve tekortkomingen of bepaalde vormen van niet-naleving bepaald door de bevoegde instantie.

Zijn er 'grote gebreken' vastgesteld - dat zijn gebreken die de veiligheid van het voertuig in gevaar brengen of gevolgen hebben voor het milieu, andere weggebruikers in gevaar brengen en andere belangrijke gevallen van niet-naleving - dan wordt een keuringsbewijs met een geldigheidsduur van 15 dagen uitgereikt.

Bij gevaarlijke gebreken - dat zijn gebreken die een direct en onmiddellijk gevaar voor de verkeersveiligheid vormen of gevolgen hebben voor het milieu - wordt geen geldigheidsduur toegekend. Het keuringsbewijs vermeldt dan 'verboden voor het verkeer'.

Het keuringsbewijs is groen in geval van geen of kleine gebreken. Bij grote of gevaarlijke gebreken wordt een rood keuringsbewijs uitgereikt.

Meer info op keuringsbewijs

Het keuringsbewijs wordt duidelijker. Het bevat voortaan meer informatie over eventueel vastgestelde gebreken (geen, klein, groot, gevaarlijk).

Voortaan vermeldt het minstens

het voertuigidentificatienummer (VIN of chassisnummer);

het kentekenplaatnummer van het voertuig en de kenletters van het land van registratie;

de plaats en de datum van de controle;

de kilometerstand die is afgelezen tijdens de vorige en de huidige volledige keuring, als die informatie beschikbaar is;

de voertuigcategorie, als die informatie beschikbaar is;

de vastgestelde gebreken en de graad van ernst daarvan;

het resultaat van de technische controle;

de datum waarop het huidige certificaat verstrijkt;

de naam van de erkende controleorganisatie en de handtekening of de identificatie van de controleur die de controle heeft uitgevoerd;

de volgende overige informatie: voor minibussen en taxi's: het aantal zitplaatsen, andere dan de bestuurdersplaats; de gegevens over de keuringen waaraan het voertuig krachtens andere reglementaire bepalingen onderworpen is; de inlichtingen die voor latere keuringen nuttig geacht worden.

Richtlijn 2014/45 eist dat deze meldingen worden voorafgegaan door de 'geharmoniseerde sanctiecodes'. Die bevatten meer informatie dan de huidige codes. Het Vlaams wijzigingsbesluit van 27 april 2018 is zodanig opgesteld dat wordt voldaan aan die eis van Europa, zonder de codes specifiek in het besluit te vermelden.

Erkenning keuringsbewijzen andere EU-landen

Elke lidstaat moet de keuringsbewijzen afgegeven door andere lidstaten van de EER voor een in die lidstaat geregistreerd voertuig waaruit blijkt dat het betrokken voertuig met goed gevolg de technische controle zoals vermeld in Richtlijn 2014/45, heeft ondergaan, erkennen. En dat ongeacht eventuele verschillen in periodiciteit wat betreft de periodieke controles. Vlaanderen neemt die bepaling over.

Het vermeldt daarbij uitdrukkelijk dat wanneer een voertuig dat al in een andere lidstaat van de EER is geregistreerd opnieuw wordt ingeschreven in het Vlaams gewest op naam van dezelfde titularis, het keuringsbewijs dat door die andere lidstaat is afgegeven, ook wordt erkend in het Vlaams gewest, op voorwaarde dat het bewijs nog geldig is wat betreft de frequentie-intervallen van de periodieke controle in Vlaanderen.

Automatische indexering prijzen keuring

De bedragen die de keuringsinstellingen mogen aanrekenen voor keuringen, worden voortaan elk jaar, in januari, automatisch geïndexeerd in functie van de gezondheidsindex van de maand november van het voorgaande jaar (basisindexcijfer is dat van november 2009). Er is dus geen tweejaarlijks ministerieel besluit meer nodig.

Geen overmacht meer bij niet-ontvangen oproeping keuring

Wie zijn voertuig te laat aanbiedt voor keuring met als reden dat hij of zij geen oproeping heeft ontvangen, kan zich niet meer beroepen op overmacht. De regeling werd geschrapt. Het bestaan ervan is ook niet logisch. Het is immers de verantwoordelijkheid van de titularis van het voertuig om ervoor te zorgen dat zijn voertuig tijdig wordt aangeboden voor keuring. De oproeping die wordt verstuurd geldt louter als herinnering.

Minimumvoorschriften controle

Bijlage 15 van het KB van 15 maart 1968 met de minimumvoorschriften betreffende de inhoud van controles en aanbevolen controlemethoden wordt vervangen door een nieuwe versie. Die stemt overeen met bijlage I van richtlijn 2014/45. Al behoudt Vlaanderen hier en daar wat eigenheden: de Vlaamse bijlage bevat meer te controleren punten, de redenen voor afkeuring zijn hier en daar verschillend en de beoordeling van gebreken is weggelaten. Dat item zal voortaan in een ministeriele richtlijn worden behandeld.

Ook bijlage 41 met de minimumvoorschriften voor de periodieke keuring wordt vervangen om coherent te blijven met de nieuwe bijlage 15.

In werking?

20 mei 2018

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de technische keuring, BS 17 mei 2018. (art. 2, 46, 7, 8, 10, 11, 12, 13 en 37 Vlaams Verzamelbesluit technische keuring).