COIV beheert tien vreemde valuta

Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) beheert onder meer in beslag genomen of verbeurdverklaarde geldsommen. Niet alleen in euro, maar ook in een beperkt aantal vreemde valuta. Een nieuw KB legt nu vast welke vreemde valuta het COIV kan beheren. Andere nieuwigheid is dat het COIV gegevens over inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen steeds moet opnemen in de COIV-databank van zodra de betrokken vermogensbestanddelen geschat worden op meer dan 2.500 euro.

Vreemde valuta

Het COIV beheert niet alleen in beslag genomen of verbeurdverklaarde geldsommen in euro. Het kan ook vreemde valuta beheren. Een KB legt nu vast om welke vreemde valuta het gaat. Het zijn er tien: Amerikaanse dollar, Australische dollar, Canadese dollar, Britse pond, Japanse yen, Zwitserse frank, Zweedse kroon, Noorse kroon, Deense kroon en Zuid-Afrikaanse rand.

Het COIV houdt zich niet bezig met het beheer van andere vreemde valuta. Ze worden ter grifie bewaard. Maar het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter kunnen die vreemde deviezen wel laten omzetten in euro via een vervreemdingsprocedure. Dat betekent dat het COIV de vreemde valuta via zijn huisbankier mag omzetten in euro, en de opbrengst in euro dan wel kan beheren. 

Geen muntstukken

Het COIV aanvaardt in principe geen muntstukken. Maar hierop zijn drie uitzonderingen. Het COIV aanvaardt wel

euromunten;

munten waarvan het OM of de onderzoeksrechter de verveemding toestaat; en

munten die het COIV op vraag van het OM of de onderzoeksrechter facultatief beheert.

Valsmunterij

Het COIV mag geen nagemaakte of geschonden muntstukken of biljetten aanvaarden wanneer de beslagleggende overheid vermoedt dat zij het resultaat zijn van valsmunterij.

COIV-databank

Het COIV neemt in zijn databank steeds de gegevens op over een aantal specifieke categorieën van in beslag genomen en verbeurdverklaarde vermogensvoordelen. Ongeacht hun waarde of bedrag. Ze staan opgesomd in de COIV-wet. Het gaat om onroerende goederen, voertuigen, effecten, geldsommen, bankrekeningen, virtuele valuta, levende dieren en zakelijke rechten en schuldvorderingen.

Maar het COIV doet meer. Het neemt in zijn databank voortaan ook de gegevens op van alle andere in beslag genomen of verbeurdverklaarde roerende vermogensbestanddelen, mits hun geschatte waarde een bepaalde drempel overschrijdt. En die wordt vastgelegd op 2.500 euro.

Bij de in beslag genomen vermogensvoordelen is het de beslagleggende overheid die de schatting doet. De schatting gebeurt

per inbeslagneming;

per in beslag genomen goed; of

per lot vangelijkaardige goederen.

Bij de definitief verbeurdverklaarde vermogensvoordelen gebeurt de schatting door het openbaar ministerie:

per vonnis of arrest;

per verbeurdverklaard goed; of

per lot van gelijkaardige goederen.

De gegevens worden 20 jaar bewaard in de COIV-databank. Die termijn wordt eventueel verlengd tot aan de verjaring van de verbeurdverklaring. Onder meer rechters, poltiediensten, de Veiligheid van de Staat en het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse hebben toegang tot de bewaarde gegevens.

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB van 17 mei 2018 treedt in werking op 1 juli 2018. Dezelfde dag waarop de nieuwe COIV-wet van 4 februari 2018 in werking treedt.

Bron: Koninklijk besluit van 17 mei 2018 tot uitvoering van de artikelen 8, § 3 en 18, § 1, 2° van de wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, BS 28 mei 2018

Zie ook:
Wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (art. 8 en 18)
Sv. (art.?28octies en 61sexies)