Verblijfsvergunning van non-EU studenten voortaan ingetrokken bij onvoldoende credits of studiepunten

Non-EU studenten die ?onvoldoende voortgang? boeken tijdens hun studie in ons land, riskeren voortaan hun verblijfsvergunning te verliezen. Voldoende studiepunten of credits halen, is dus de boodschap.

Huidig kader te beperkt

Ook in het verleden kon de minister van Binnenlandse Zaken de verblijfsvergunning van non-EU studenten intrekken, maar alleen wanneer die 'hun studies op overdreven wijze verlengden'. Meer concreet kon hij iemand het bevel geven om het grondgebied te verlaten wanneer die

in dezelfde studierichting gedurende 3 opeenvolgende school- of academiejaren voor geen enkel examen geslaagd was of gedurende de laatste 4 studiejaren niet voor tenminste 2 examens geslaagd was;

op zijn minst 2 verschillende studierichtingen had aangevat zonder in de loop van 4 opeenvolgende school- of academiejaren voor een examen geslaagd te zijn of zonder in de loop van de laatste 5 studiejaren voor ten minste 2 examens geslaagd te zijn;

op zijn minst 3 verschillende studierichtingen had aangevat zonder in de loop van de 2 voorafgaande studierichtingen een einddiploma behaald te hebben.

Het was dus van belang om te slagen in examens of een diploma te behalen. Een regel die in de huidige onderwijssituatie nog weinig stand houdt. Het hoger onderwijssysteem is nu immers volledig anders georganiseerd. Vroeger moesten studenten voor alle vakken die gedoceerd werden tijdens een studiejaar slagen om over te gaan naar het volgende studiejaar. Binnen het huidige systeem hebben studenten de mogelijkheid om vakken waarvoor ze niet slagen mee te nemen naar het volgende studiejaar. Ze kunnen de lessen opnieuw bijwonen en de examens nog eens afleggen. Bovendien zijn er veel meer mogelijkheden om een individueel studietraject samen te stellen. Het oude artikel 103/2 van het Uitvoeringsbesluit bij de Vreemdelingenwet houdt ook geen rekening met de ingevoerde bachelor-masterstructuur en het systeem van credits (ECTS).

Het huidige onderwijssysteem maakt het voor de minister dus erg moeilijk om de bestaande bepalingen toe te passen en de verblijfsvergunning van vreemdelingen die misbruik maken van hun studentenstatuut in te trekken.

De nieuwe regeling brengt soelaas: voortaan kan de minister internationale non-EU studenten het bevel geven om het grondgebied te verlaten wanneer ze 'onvoldoende voortgang' boeken tijdens hun studie. Dit betekent concreet dat bij iedere aanvraag tot verlenging van het verblijfsstatuut zal worden nagekeken of de vreemdeling voldoende studiepunten of credits heeft behaald. Let wel: de minister is niet verplicht om het bevel op te leggen. Hij kan rekening houden met de persoonlijke situatie van iedere student.

Met de nieuwe bepalingen implementeert ons land ook meteen een deel van de Europese Herschikkingsrichtlijn van 11 mei 2016. Die richtlijn verbetert het juridisch kader voor toegang en verblijfsrecht in de EU voor derdelandsstudenten.

Nieuwe procedure

De verblijfsvergunning van internationale non EU-studenten geldt in principe voor de duur van hun studies. Doen ze er langer over dan voorzien, dan moeten ze bij het gemeentebestuur een vernieuwing aanvragen van hun verblijfsvergunning. Dat is al langer zo.

Voortaan zullen ze echter een pak meer documenten moeten voorleggen:

een geldig paspoort of een daarmee gelijkgestelde titel;

een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling;

het bewijs dat men beschikt over een ziektekostenverzekering die alle risico?s in België dekt;

het bewijs dat men over voldoende bestaansmiddelen beschikt;

het formulier waarop de onderwijsinstelling heeft aangegeven voor hoeveel credits de betrokkene geslaagd is in het voorgaande academiejaar, en hoeveel credits hij in totaal heeft verworden in zijn huidige opleiding (ter info: de minister zal het model van dit formulier vastleggen. Het formulier zal beschikbaar zijn op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken).

Dit laatste formulier is cruciaal opdat de bevoegde diensten de studievoortgang van de betrokkene kunnen beoordelen.

Om de studenten voldoende tijd te geven om alle vereiste documenten te verzamelen, moeten aanvragen tot vernieuwing van de verblijfsvergunning uiterlijk 15 dagen voor de vervaldatum ervan worden ingediend. Vroeger moest dit al een maand voor de vervaldatum.

Wordt de termijn dan 15 dagen niet nageleefd, dan zal de burgemeester (of zijn gemachtigde) de aanvraag onontvankelijk verklaren. De vreemdeling ontvangt dan 'een beslissing tot onontvankelijkheid' (nieuwe bijlage 29).

Aantal studiepunten of credits

De minister kan een student het bevel geven om het grondgebied te verlaten wanneer:

die een verblijfsmachtiging had om een graduaats- of bacheloropleiding te volgen, maar na de eerste 2 jaar van zijn studie niet minstens 45 credits behaalde;

die een verblijfsmachtiging had om een graduaats- of bacheloropleiding te volgen, maar na de eerste 3 jaar van zijn studie niet minstens 90 credits behaalde;

die een verblijfsmachtiging had om een bacheloropleiding te volgen maar na het vierde jaar van zijn studie niet minstens 135 credits behaalde;

die een verblijfsmachtiging had om een graduaatsopleiding van 90 of 120 studiepunten te volgen maar die niet met vrucht beëindigde na respectievelijk 3 of 4 jaar van zijn studie;

die een verblijfsmachtiging had om een bacheloropleiding van 180 of 240 studiepunten te volgen maar die niet met vrucht beëindigde na respectievelijk 5 of 6 jaar van zijn studie;

die een verblijfsmachtiging had om een voortgezette bacheloropleiding (?bachelor na bachelor?) te van 60 studiepunten te volgen maar die niet met vrucht beëindigde na 2 jaar van zijn studie;

die een verblijfsmachtiging had om een masteropleiding, al dan niet gecombineerd met een schakel- of voorbereidingsprogramma, te volgen maar na het tweede jaar van zijn studie niet minstens 60 credits haalde;

die een verblijfsmachtiging had om een masteropleiding, al dan niet gecombineerd met een schakel- of voorbereidingsprogramma, te volgen maar na het derde jaar van zijn studie niet minstens 120 credits behaalde;

die een verblijfsmachtiging had om een masteropleiding van 60, 120 of 180 studiepunten te volgen maar die niet met vrucht beëindigde na respectievelijk 2, 3 of 4 jaar van zijn studie.

Voor de beoordeling van het aantal credits wordt enkel rekening gehouden met:

de credits verworden in de huidige opleiding;

de behaalde credits uit voorafgaande opleidingen waarvoor in de huidige opleiding een vrijstelling werd verleend.

Er wordt ook rekening gehouden met de bindende studievoorwaarden, opgelegd door de instelling van hoger onderwijs en waarvan de student of de onderwijsinstelling geldig het bewijs kan leveren.

Overgangsregeling

Het KB is in werking getreden op 27 mei 2018, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. De bepalingen zijn van toepassing op alle vreemdelingen die in de hoedanigheid van student verblijven in België, onder voorbehoud van het volgende: 'aan de vreemdelingen die op het moment van de inwerkingtreding van dit besluit, tijdens de academiejaren 2017-2018 en 2018-2019 reeds tot een verblijf in de hoedanigheid van student gemachtigd zijn, kan de minister het bevel om het grondgebied te verlaten geven omdat ze hun studies, rekening houdend met de resultaten, op overdreven wijze verlengen, op basis van de oude bepalingen. Wanneer de vreemdeling tijdens het academiejaar 2018-2019 een aanvraag voor verlenging van het verblijf indient om tijdens het academiejaar 2019-2020 studies te kunnen volgen, kan de minister hem, in afwijking van wat hier boven werd bepaald, het bevel geven om het grondgebied te verlaten omdat hij zijn studies, rekening houdend met de resultaten, op overdreven wijze verlengt, op basis van de nieuwe bepalingen.

Bron: Koninklijk besluit van 23 april 2018 tot wijziging van artikelen 101 en 103/2 en tot vervanging van de bijlage 29 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 17 mei 2018.