Volmachtformulier voor Brusselse gemeenteraadsverkiezingen gepubliceerd

Het Brussels Gewest heeft twee modeldocumenten klaar voor de Brusselse gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Het gaat om het volmachtformulier en het attest van tijdelijk verblijf in het buitenland.

Wie op de verkiezingsdag niet kan gaan stemmen moet iemand anders aanduiden die dat in zijn plaats doet. Die stemt dan bij volmacht. De volmachtgever moet eerst een volmachtformulier invullen, dat hij samen met zijn gemachtigde moet ondertekenen. Het model van het formulier is nu vastgelegd (formulier P1). Op het formulier duidt de volmachtgever aan waarom hij niet kan stemmen. Hij kan onder meer volgende redenen inroepen: ziekte, werken, studies, geloofsovertuiging, schipper, marktkramer, kermisreiziger en verblijf in buitenland, al dan niet om beroepsredenen.

Wie tijdelijk in het buitenland verblijft om privéredenen - bijvoorbeeld wegens vakantie - moet bij zijn volmachtformulier een attest voegen waarin de burgemeester vastlegt dat de kiezer effectief tijdelijk in het buitenland verblijft op de verkiezingsdag, om andere dan beroepsredenen. Ook het model van dat attest is nu vastgelegd (formulier P2).

Het nieuwe besluit van 23 maart 2018 is in werking getreden op 9 mei 2018.

Bron: Ministerieel besluit van 23 maart 2018 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de gemeenteraadsverkiezingen, alsook het model van attest afgegeven door de burgemeester krachtens artikel 42bis, § 1 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, BS 9 mei 2018