FOD Justitie krijgt cel gelijke kansen

Binnen de FOD Justitie komt er een cel gelijke kansen. Ze helpt de bevoegde minister bij zijn beleid rond gelijke kansen en non-discriminatie. De nieuwe cel krijgt onderdak bij het DG Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden.

Advies

De cel geeft advies aan de minister die in de federale regering instaat voor gelijke kansen. Ze adviseert de minister bij de uitwerking en voorbereiding van het beleid rond gelijke kansen en non-discriminatie.

Ondersteuning

De cel staat - ter ondersteuning van de minister - in voor

de voorbereiding, opvolging en evaluatie van het federale beleid inzake gelijke kansen en non-discriminatie;

de ontwikkeling van de wetgeving hierover. Ze verzorgt ook de opvolging en de bijsturingen van de wetgeving;

de voorbereiding, opvolging en vertegenwoordiging van het federale beleid op regionale, nationale, Europese en internationale vergaderingen.

De cel zorgt ook voor de nodige informatie- en sensibiliseringscampagnes en organiseert conferenties en studiedagen. Ze helpt bij de rapportering - nationaal of internationaal - over gelijke kansen en non-discriminatie.

Samenstelling

De cel voor gelijke kansen telt zeker drie personeelsleden van niveau A. Het kunnen er meer worden als daar nood aan is.

Inwerkingtreding

Het nieuw KB van 25 februari 2018 is in werking getreden op 1 januari 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 25 februari 2018 houdende de oprichting van een cel gelijke kansen, BS 5 juni 2018