Vlaams Gelijkekansendecreet aangevuld na Europese ingebrekestelling

De Vlaamse overheid heeft het Gelijkekansendecreet aangevuld met een rechtvaardigingsgrond voor een direct onderscheid op basis van geslacht bij de levering van goederen en diensten. Het gaat om een louter technische aanpassing die er komt na opmerkingen van de Europese Commissie.

Rechtvaardigingsgrond

De Europese Commissie had opgemerkt dat, bij de omzetting van de Europese richtlijn 2004/113/EG over de gelijke behandeling bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten, een 'algemene rechtvaardigingsgrond' is opgenomen voor discriminatie op basis van geslacht. Die geeft bij wijze van spreken aan wanneer er wel gediscrimineerd mag worden. Maar voor de richtlijn bestaat er alleen een 'specifieke rechtvaardigingsgrond'.

Dus volgde een ingebrekestelling. Want Europa gaat niet akkoord met de formulering van artikel 16, §1 van het decreet van 10 juli 2008, voor wat betreft directe discriminatie op grond van geslacht bij de levering van goederen en diensten. De Europese Commissie merkt op dat directe discriminatie hier niet kan, tenzij het gaat om goederen en diensten die exclusief voorbehouden zijn aan de leden van één geslacht (en dit enkel in de specifieke gevallen voorzien in artikel 4, vijfde lidvan de richtlijn).

Aanvulling

Om tegemoet te komen aan die opmerkingen wordt het Gelijkekansendecreet aangevuld. Dat gebeurt via de implementatie van artikel 4, vijfde lid, overeenkomstig de aanbevelingen van de Europese Commissie.

Daartoe wordt artikel 24 aangevuld: inzake goederen en diensten kan een direct onderscheid worden gemaakt op grond van geslacht als de levering van goederen en diensten die exclusief of essentieel bestemd zijn voor de leden van één geslacht, gerechtvaardigd is door een legitiem doel en als de middelen om dit doel te bereiken gepast en noodzakelijk zijn.

Specifiek voor geslachtsexclusieve goederen en diensten blijft een direct onderscheid op grond van geslacht dus verantwoordbaar, als aan de genoemde vereisten van evenredigheid is voldaan (verantwoording van direct onderscheid). Bijvoorbeeld: de bescherming van slachtoffers van seksegerelateerd geweld (opvanghuizen voor personen van hetzelfde geslacht).

Gelijkekansendecreet

Het Gelijkekansendecreet van 10 juli 2008 vormt een algemeen kader voor het gelijkebehandelingsbeleid van de Vlaamse overheid. Het biedt bescherming tegen directe en indirecte discriminatie op grond van heel wat criteria. Denk aan geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, leeftijd, seksuele geaardheid ?

In de parlementaire documenten stipt men aan dat het decreet - binnen de grenzen van de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest - discriminatie onder andere verbiedt met betrekking tot de arbeidsbemiddeling en wedertewerkstelling, de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociale voordelen.

In werking

Het wijzigingsdecreet van 18 mei 2018 treedt in werking op 16 juni 2018. Dat is tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Decreet van 18 mei 2018 tot wijziging van artikel 24 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid, BS 6 juni 2018