Meer info op pictogram camerabewaking

Het bekende pictogram dat aangeeft dat er camerabewaking is, zal voortaan een pak meer informatie bevatten. Met specifieke vereisten voor ANPR-camera?s. Een gevolg van de Nieuwe Camerawet en de GDPR-verordening die op 25 mei 2018 in werking zijn getreden. Voor wie nieuwe pictogrammen aanbrengt, gelden de voorschriften vanaf 11 juni 2018 (de dag waarop het KB van 28 mei 2018 in werking treedt). De pictogrammen die al geplaatst zijn, moeten uiterlijk op 11 december 2018 voldoen aan de nieuwe bepalingen.

Pictogram wettelijk verplicht

De Camerawet verplicht de 'verantwoordelijken voor de verwerking' intussen ruim 10 jaar om camerabewaking aan te duiden via het reglementaire 'pictogram'. En dat ongeacht of het gaat om een niet-besloten of een besloten plaats, of een vaste, tijdelijke of mobiele camera.

Bedoeling is om mensen te informeren dat ze worden gefilmd. Maar het is ook een vereiste om te vermijden dat er sprake is van 'heimelijk gebruik van bewakingscamera's'. Het betreden van een plaats waar een pictogram aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt, geldt immers als voorafgaande toestemming van de gefilmde persoon.

Hoe het pictogram er moet uit zien en wat er precies moet worden vermeld onder de tekening, staat in een KB van 10 februari 2008. Dat wordt nu aangepast in navolging van de nieuwe Camerawet en de strengere privacyregels uit de GDPR-verordening (Europese verordening Gegevensbescherming).

Extra informatie

De pictogrammen zullen voortaan meer info bevatten. Als de verantwoordelijke van de verwerking een website heeft, dan moet het pictogram dat vanaf nu duidelijk aangeven. Op de website moeten de gefilmde personen ook alle informatie kunnen terugvinden over de beeldverwerking door middel van de betrokken bewakingscamera('s).

Een andere nieuwigheid is de vermelding van de gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO). De GDPR verplicht de verantwoordelijke voor de verwerking in een aantal gevallen om zo'n functionaris aan te stellen, bijvoorbeeld bij grootschalige verwerkingen. Als er een DPO is aangesteld, moet het pictogram duidelijk aangeven wie dit is.

Tot slot is er ook een kleine versoepeling. Op het pictogram moet het postadres worden vermeld waarop men de verantwoordelijke van de verwerking kan bereiken. Indien mogelijk moet men ook het e-mailadres vermelden. Maar conform de nieuwe regels mag dit ook een telefoonnummer zijn.

Pas op met ANPR

Wanneer het gaat om camerabewaking door middel van camera's voor automatische nummerplaatherkenning, is de verantwoordelijke van de verwerking voortaan verplicht om in duidelijk zichtbare zwarte hoofdletters 'ANPR' toe te voegen op het pictogram, aan de binnenkant van de tekening van de bewakingscamera.

Let wel op: de pictogrammen die moeten worden aangebracht op de voertuigen aan boord waarvan mobiele ANPR-camera's zijn geïnstalleerd, moeten voldoen aan een aantal specifieke vormvoorschriften:

ze hebben als afmetingen 0,297 x 0,21 m of 0,15 x 0,10 m

en ze bestaan uit een geplastificeerde sticker.

De verantwoordelijke van de verwerking waakt erover dat de informatie met zekerheid zichtbaar is, gelet op het type voertuig waarop het pictogram wordt aangebracht en op het aantal aangebrachte exemplaren.

Overzicht verplichte vermeldingen

Voor de duidelijkheid geven we nog graag een beknopt overzicht van àlle verplichte vermeldingen. Op de pictogrammen, of op een aanhangende drager, worden voortaan 'op zichtbare en leesbare wijze' volgende items aangebracht:

?Camerabewaking ? wet van 21 maart 2007?;

de naam van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, en in voorkomend geval van zijn of haar vertegenwoordiger, bij wie de betrokken personen de rechten bedoeld in de GDPR-verordening kunnen uitoefenen;

het postadres en, in voorkomend geval, het e-mailadres of telefoonnummer waarop de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden;

in voorkomend geval, de gegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming (DPO);

in voorkomend geval, de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, waar de betrokken personen alle informatie over de beeldverwerking door middel van deze bewakingscamera?s kunnen raadplegen;

indien vereist zoals hierboven vermeld: de vermelding ?ANPR?.

Als deze vermeldingen in verschillende talen opgesteld worden, kunnen ze op verschillende eentalige pictogrammen of aanliggende dragers worden aangebracht.

Bron: Koninklijk besluit van 28 mei 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt, BS 1 juni 2018.

Zie ook
Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, BS 31 mei 2007.