Gemeenten moeten tal van gegevens op website zetten

Vlaanderen verplicht de burgemeesters en de voorzitters van het vast bureau van de OCMW's om heel wat informatie op de gemeentelijke website te zetten.

Informatieplicht

De gemeentelijke websites worden een belangrijke informatiebron voor de inwoners.

Burgemeesters zijn vanaf 1 januari 2019 verplicht om volgende informatie op de website te publiceren:

de agenda en de notulen van de gemeenteraad;

de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, de belasting- en retributiereglementen, de statuten van de privaatrechtelijke EVA?s en van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente deel uitmaakt, de statuten van de autonome gemeentebedrijven en de deontologische codes van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en het personeel. Allemaal in een geactualiseerde en gecoördineerde versie;

de geactualiseerde samenstelling van de gemeenteraad en het college;

een geactualiseerd overzicht van alle gemeentelijke adviesraden en overlegstructuren én hun samenstelling;

de jaarrekeningen van de privaatrechtelijke EVA?s;

de besluiten, mét hun inhoud, van de raad van bestuur van de autonome gemeentebedrijven als ze afwijken van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel; en

de besluiten over retributies, én hun inhoud, van de raad van bestuur van de autonome gemeentebedrijven.

Ook de voorzitters van het vast bureau van de OCMW's zetten een aantal zaken op de gemeentelijke website. Het gaat om de agenda en de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn, de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel, de statuten van de verenigingen voor maatschappelijk welzijn waarvan het OCMW deelgenoot is, de deontologische codes van de raad, het bijzonder comité voor de sociale dienst, het vast bureau en het personeel, en de samenstelling van de raad, het vast bureau en het bijzonder comité.

Deze informatieverplichtingen komen bovenop de decretaal opgelegde bekendmaking van welbepaalde besluiten en lijsten met besluiten. Zo moet de burgemeester bv. een lijst met alle besluiten van de gemeenteraad, de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester bekend maken op de website van de gemeente. Met een beknopte omschrijving van welke zaken er in geregeld zijn. Van welbepaalde besluiten publiceert de burgemeester de integrale tekst op de website, zoals bv. van reglementen en verordeningen.

Beschikbaar

De regering legt ook vast hoelang de informatie op de website moet blijven staan.

Bepaalde informatie moet op de website staan zolang een maatregel van bestuurlijk toezicht mogelijk is. Langer mag uiteraard ook. Dat is zo voor de gepubliceerde lijsten met aangenomen besluiten en voor de integraal gepubliceerde besluiten. Die regel geldt ook voor de jaarrekeningen van de EVA's, voor de van de gemeentelijke rechtspositieregeling afwijkende besluiten van de autonome gemeentebedrijven en voor de retributiebesluiten van de autonome gemeentebedrijven.

De agenda's van de raden moeten op de website blijven tot op het moment dat de notulen op de website komen. De notulen zelf blijven minstens één jaar vanaf de zitting beschikbaar.

De samenstelling van bv. de raden, adviesraden, overlegstructuren en colleges blijven altijd raadpleegbaar. Net als de deontologische codes, de statuten, de rechtspositieregeling en de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen.

Reglementen en verordeningen tot slot moeten op de websitestaan zolang ze geldig zijn.

Register met reglementen en verordeningen

De algemeen directeur van de gemeente houdt een speciaal register bij. Daarin noteert hij de datum van de bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college, de burgemeester, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau. Die aantekening gebeurt op de dag van de bekendmaking. De aantekeningen worden genummerd in de volgorde van de opeenvolgende bekendmakingen. De algemeen directeur vermeldt de datum van het reglement of de verordening, het orgaan dat de beslissing genomen heeft, het onderwerp ervan en de datum van bekendmaking.

Politieraad en zoneraad

Van de besluiten van de politieraad en de zoneraad wordt binnen tien dagen een lijst - met een beknopte omschrijving van de in de besluiten geregelde zaken - verzonden naar de toezichthoudende overheid. Tegelijk wordt die lijst ook bekendgemaakt in de gemeenten die deel uitmaken van de zone. De lijst moet minstens 20 dagen raadpleegbaar blijven. Bij de bekendmaking van de lijst wordt meteen ook de agenda van de raadszitting vermeld en uitgelegd hoe het publiek inzage kan krijgen van de beslissingen die op de lijst staan.

Inwerkingtreding

Het nieuw besluit van 20 april 2018 treedt in werking op 1 januari 2019.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones, BS 11 mei 2018

Zie ook:
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (art. 285, 286, 337 en 340)