Tarieven kilometerheffing stijgen op 1 juli 2018

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft de geïndexeerde tarieven van de kilometerheffing gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2018.

De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 juli 2018.

Nieuwe tarieven kilometerheffing

Vanaf 1 juli 2018 gelden de volgende geïndexeerde tarieven (TZ) kilometerheffing (uitgedrukt in eurocent/km): In eurocent/ km 3,5-12 ton MTT 12-32 ton MTT >32 ton MTT Euronorm 0 15,1 20,2 20,6 Euronorm 1 15,1 20,2 20,6 Euronorm 2 15,1 20,2 20,6 Euronorm 3 13,0 18,2 18,6 Euronorm 4 9,8 15,0 15,4 Euronorm 5 of EEV 8,7 13,8 14,2 Euronorm 6 of hoger 7,6 12,8 13,2

Het tarief TZ, vermeld in artikel 2.4.4.0.2, eerste lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) wordt jaarlijks op 1 juli aangepast aan de schommelingen van de consumptieprijsindex.

Deze indexatie gebeurt door de coëfficiënt die wordt verkregen door het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk, voor de maand maart van het lopende jaar te delen door het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk voor de maand mei van het jaar 2016.

Voor dit jaar betekent dit het volgende:

Algemeen indexcijfer maart 2018 (basis 2013) / algemeen indexcijfer mei 2016 (basis 2013) = 106,37/ 103,08 = 1,0319.

Coëfficiënt van toepassing in 2018: 1,0319 (afgerond op het hogere of lagere tienduizendste naargelang het cijfer van de honderdduizendsten al of niet vijf bereikt).

Na de toepassing van de coëfficiënt wordt het verkregen bedrag afgerond op het hogere of lagere tiende van een eurocent naargelang het cijfer van het honderdste van de eurocent al dan niet vijf bereikt.

Administratieve geldboetes

Sinds 1 januari 2018 worden de bedragen van de administratieve geldboetes wegens niet-conformiteit met de regelgeving over de kilometerheffing, vermeld in artikel 3.18.0.0.1, § 4/1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, niet meer geïndexeerd.

Ter herinnering

Sinds 1 april 2016 moet alle goederenvervoer van meer dan 3,5 ton (MTT) op de belangrijkste Belgische wegen een kilometerheffing betalen. Die kilometerheffing kwam in de plaats van het eurovignet.

Elke zware vrachtwagen die zich op de Belgische wegen bevindt, moet sinds dan over een werkende On Board Unit (OBU) beschikken. Die registreert via GPS-technologie de gereden kilometers.

Bron: Agentschap Vlaamse Belastingdienst. - Bericht over de aanpassing van het tarief van de kilometerheffing ingevolge artikel 2.4.4.0.2, derde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF). - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2018, BS 26 juni 2018.