Nieuw formulier voor aanvraag verblijfsverlenging door buitenlandse student

Buitenlandse studenten uit niet-EU-landen die hun verblijfsvergunning op ons grondgebied willen verlengen, moeten voortaan een nieuw aanvraagformulier gebruiken. Dit houdt rekening met het systeem van hoger onderwijs ?bachelor-master? dat met studiepunten werkt. Het nieuwe model is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 26?juni 2018.

Hoe werkt het?

Ons huidige systeem van hoger onderwijs maakt het slagen voor een opleidingsjaar afhankelijk van het behalen van een aantal studiepunten of credits. Met deze studiepunten wordt er ook rekening gehouden voor het al dan niet toekennen van de verlenging van het verblijf van de buitenlandse student uit een derde land die zijn studies in België wil voortzetten.

Als die student onvoldoende studiepunten behaalt, kan de bevoegde minister (die instaat voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) zijn aanvraag tot verblijfsverlenging weigeren en hem het bevel geven het grondgebied te verlaten wegens 'overdreven verlenging' van het verblijf in België, gelet op zijn ontoereikende resultaten.

De student moet de verkregen studiepunten bewijzen aan de hand van een standaardformulier waarvan het nieuwe model verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 26?juni 2018.

Aan de hand van een standaardformulier?

De Belgische regelgeving over de verlenging van de verblijfsvergunning van de buitenlandse student uit een derde land werd onlangs afgestemd op de Europese richtlijn van 11?mei 2016 (2016/801/EU). De bedoeling van deze richtlijn is om het juridisch kader van de toegang en het verblijf van studenten uit niet-EU-landen te verbeteren. Het Belgisch kader wordt daarbij aangevuld met nieuwe, duidelijkere bepalingen die aan het huidige onderwijssysteem beantwoorden.

Zo moet de buitenlandse niet-EU-student zich sinds 27 mei 2018 vijftien dagen voor het verstrijken van zijn verblijfsvergunning (vroeger was dat ten minste één maand) aanbieden bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats om de verlenging van zijn verblijfsvergunning in België aan te vragen. Hij moet de volgende documenten kunnen voorleggen:

een geldig paspoort of een gelijkwaardige reistitel;

het bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling;

het bewijs dat hij beschikt over een ziektekostenverzekering die alle risico?s in België dekt;

het bewijs dat hij voldoende middelen van bestaan bezit;

het standaardformulier, ingevuld door de onderwijsinstelling dat erin aangeeft hoeveel studiepunten hij behaald heeft in het voorgaande academiejaar, naast het aantal studiepunten die hij in totaal verworven heeft tijdens zijn huidige opleiding.

Dat standaardformulier dient om na te gaan of de student voldoende voortgang in zijn studies boekt. Het model van dat formulier is intussen verschenen in het Belgisch Staatsblad. Het ligt volledig in de lijn van de voornoemde EU-richtlijn.

Zo eist het onder meer de vermelding van het aantal studiepunten dat de student behaald heeft in het beoogde academiejaar, het aantal studiepunten waarvoor hij eventueel vrijgesteld is en, in voorkomend geval, de redenen waarom hij de vereiste studiepunten niet behaald heeft.

Vanaf wanneer?

Het ministerieel besluit dat het nieuwe standaardformulier invoert, heeft uitwerking vanaf 6 juli 2017, hetzij tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

We stippen nog even aan dat de nieuwe bepalingen inzake de verlenging van de verblijfsvergunning van buitenlandse studenten uit derde landen, die sinds 27?mei 2018 van kracht zijn, gelden voor de aanvragen die tijdens het academiejaar 2018-2019 ingediend worden voor studies die in 2019-2020 gevolgd zullen worden. Ze gelden niet voor de lopende verblijfsvergunningen, met name de vergunningen die voor de academiejaren 2017-2018 en 2018-2019 verkregen werden.

Bron: Ministerieel besluit van 14 juni 2018 tot vaststelling van het standaardformulier zoals bedoeld in artikel 101, § 2, 5° van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 26 juni 2018.