Prospectusverordening vindt toepassing in België

Een nieuwe wet van 11 juli 2018 'op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt' verscheen in het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2018.

Deze omvangrijke wet streeft drie doelstellingen na:

in België de toepassing mogelijk maken van de recente Verordening (EU) 2017/1129 van 14 juni 2017 ?betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn?2003/71/EG? (de Prospectusverordening);

bepaalde wijzigingen aanbrengen in de wet van 1?april 2007 ?op de openbare overnamebiedingen? en in het KB van 27?april 2007 ?op de openbare overnamebiedingen?, met de bedoeling de toegang tot de kapitaalmarkten te vergemakkelijken voor de kleinschalige ondernemingen; en

Verordening (EU) 2017/1131 van 14 juni 2017 inzake geldmarktfondsen ten uitvoer leggen en diverse en vormwijzigingen in de financiële wetgeving aanbrengen.

Prospectusverordening

De Europese prospectuswetgeving neemt voortaan de vorm aan van een verordening (in plaats van een richtlijn), waarvan de meeste bepalingen rechtstreeks van toepassing zijn. Slechts voor enkele bepalingen van de Prospectusverordening zijn er dus specifieke omzettingsmaatregelen door de lidstaten vereist (bijvoorbeeld de drempel waarboven de prospectusplicht van toepassing is).

De nieuwe wet van 11 juli 2018 strekt er bijgevolg toe de wet van 16 juni 2006 'op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt' op te heffen en te vervangen.
Het neemt uitsluitend de elementen van die wet over die niet in de Prospectusverordening aan bod komen.

Een groot deel van de toepasselijke regeling, in het bijzonder de bepalingen over de vrijstellingen van de prospectusplicht, de prospectusregeling zelf, de goedkeuringsprocedure van het prospectus en de bepalingen over de internationale samenwerking, zit met andere woorden in de Prospectusverordening vervat en komt in deze nieuwe wet van 11 juli 2018 niet aan bod.

Net als de huidige wet van 16 juni 2006 is de nieuwe wet van 11 juli 2018 van toepassing op openbare aanbiedingen en toelatingen tot de handel van beleggingsinstrumenten.
Het toepassingsgebied van deze wet is dus ruimer dan dat van de Prospectusverordening die, zoals de Prospectusrichtlijn voordien, enkel van toepassing is op openbare aanbiedingen en de toelatingen tot de handel van effecten.

Openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten

De nieuwe wet van 11 juli 2018 wijzigt concreet het regime dat van toepassing is bij aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek.

Zoals heden berust het regime op de verplichting om een informatiedocument voor de beleggers (het prospectus, goedgekeurd door de FSMA) op te stellen. De drempel waarboven deze verplichting van toepassing is, wordt echter verhoogd tot 5.000.000 of 8.000.000 euro. Voor de aanbiedingen met een tegenwaarde onder deze drempel moet er enkel een beknopt document opgesteld worden. Deze maatregel heeft als doel de toegang tot de financiering voor de kleine ondernemingen te vergemakkelijken.

De nieuwe wet strekt ertoe drie afzonderlijke regelingen in te voeren voor de toepassing van de prospectusplicht, naargelang de betrokken beleggingsinstrumenten al dan niet tot de verhandeling op een door de Koning aangeduide MTF of op een gereglementeerde markt zijn (of zullen worden) toegelaten.

In werking

De wet van 11 juli 2018 treedt in werking op de dag waarop de Prospectusverordening van toepassing is, zoals bepaald door artikel?49, lid?2, van deze verordening.

Het grootste deel van de regeling van de Prospectusverordening zal op 21 juli 2019 in werking treden. De bepalingen over de nieuwe drempel voor de toepassing van de prospectusplicht en de regeling rond de informatienota zullen echter op 21 juli 2018 in werking treden, met dien verstande dat de vroegere regeling van toepassing zal blijven op de aanbiedingen die op die datum nog steeds lopen.

Bron: Wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, BS 20 juli 2018.

Zie ook:
- Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, PB L 168 van 30 juni 2017, 12 (Prospectusverordening)
- Verordening (EU) 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfondsen, PB L 169 van 30 juni 2017, 8.
- Communicatie van de FSMA van 22/06/2018: Tenuitvoerlegging van de prospectusverordening: ontwerp van wet.