Nieuw administratief en geldelijk statuut voor operationeel personeel Civiele Bescherming

De voorbije maanden werd hard gewerkt aan de hernieuwing van de civiele veiligheid in ons land. Belangrijk onderdeel daarvan is de hervorming van de Civiele Bescherming. De heroriëntatie van de opdrachten tussen de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele bescherming en de herschikking van de kazernes van de Civiele Bescherming zijn intussen achter de rug. Nu is ook het nieuwe administratieve en geldelijke statuut van het operationeel personeel klaar.

Geldelijk statuut

De federale regering heeft hierbij gekozen voor eenvoud. Het geldelijke statuut is dan ook nagenoeg identiek aan dat van de brandweer zoals bepaald in het KB van 19 april 2014. Een opwaardering voor het personeel van de civiele bescherming aangezien het statuut van de brandweer voordeliger is dan hun oude kader. De geldende regels op vlak van integratie in de nieuwe graden van de civele bescherming leiden nooit tot een daling van de wedde, maar tot aanzienlijke stijgingen. Bovendien worden bepaalde huidige premies, die eerder symbolisch waren, vervangen door een operationaliteitspremie die 38% van de wedde bedraagt voor de graden sappeur, korporaal, sergeant en adjudant, 28% van de wedde voor de graden van luitenant, commandant en kapitein, 22% van de wedde voor de graad van majoor en 18% van de wedde voor de graad van kolonel.

Het nieuwe statuut bevat uiteraard met hier en daar verschillen om rekening te houden met de aard van de functies én om mobiliteit tussen civiele bescherming en hulpverleningszones mogelijk te maken. Zo wordt aan het operationeel personeel van de Civiele bescherming een taaltoelage toegekend volgens dezelfde voorwaarden als het personeel van de FOD's terwijl de taaltoelage in het statuut van de brandweer niet bestaat. Anderzijds krijgt de brandweer overuren uitbetaald op basis van de opt-outregeling. Bij de civiele bescherming wordt dan weer een toelage toegekend voor bijkomende prestaties. Tenlasteneming van de kosten voor het woon-werkverkeer gebeurt voor de civiele bescherming volgens dezelfde voorwaarden als het personeel van de FOD's. Het statuut van de brandweer maakt die tenlasteneming door de hulpverleningszone wel mogelijk, maar voorziet geen enkele verplichting.

Administratief statuut

De reorganisatie van de Civiele Bescherming heeft grote gevolgen voor de werkomstandigheden. In het administratief statuut wordt daarmee rekening gehouden. Ook hier heeft de federale regering om de bepalingen zo veel mogelijk af te stemmen op het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. Een fundamenteel verschil is evenwel dat het personeel van de civiele bescherming federaal personeel blijft en dat de FOD Binnenlandse Zaken de werkgever blijft. Het personeel krijgt dus een statuut dat voor een deel bestaat uit bepalingen die gelden voor het federaal personeel.

Het nieuwe statuut brengt een aantal beperkingen van de bestaande rechten met zich mee, maar die worden gecompenseerde door nieuwe bepalingen. Zo worden bijvoorbeeld bepaalde verloven die moeilijk verzoenbaar zijn met de organisatie van een operationele continudienst en het werken in ploegen beperkt of verminderd. Dat aspect wordt gecompenseerd met overgangsbepalingen waarbij lopende verloven behouden blijven.

Maar het nieuwe statuut introduceert ook een aantal nieuwe verplichtingen zoals de verplichting tot het behoud van de lichamelijke geschiktheid van de intervenanten. Bovendien bevat het statuut een globale regeling voor vrijwilligers. Tot nog toe was hun situatie geregeld in een aantal verspreide bepalingen.

Diverse

Het geldelijk en administratief statuut wordt aangevuld met een aantal diverse maatregelen. Onder meer met betrekking tot kandidaturen voor nieuwe operationele graden.

In werking: 1 januari 2019

Bron: Koninklijk besluit van 29 juni 2018 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming, BS 19 juli 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming, BS 19 juli 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 3 juli 2018 houdende diverse maatregelen betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming, BS 19 juli 2018.