Personeelslid van andere geslacht mag aanwezig zijn bij fouille van vreemdeling in gesloten centrum

Vreemdelingen die worden vastgehouden in een gesloten centrum of INAD-centrum mogen voortaan gefouilleerd worden in het bijzijn van een personeelslid van het andere geslacht. Die persoon zal evenwel alleen mogen instaan voor de veiligheid tijdens de uitvoering van de fouille. Het personeelslid dat de fouillering fysiek uitvoert, moet nog steeds van hetzelfde geslacht zijn.

Organisatie personeel

De maatregel geeft de gesloten centra en INAD-centra toch wat meer ademruimte. Dat de fysieke fouille steeds door 2 personeelsleden van hetzelfde geslacht moest worden uitgevoerd bleek immers een hele administratieve puzzel. Vreemdelingen mogen immers gefouilleerd worden bij aankomst in het centrum én iedere keer nadat ze bezoek hebben ontvangen. Een maatregel om zeker te zijn de betrokkene geen wapen of ander gevaarlijk voorwerp bij zich heeft waarmee hij zichzelf of iemand anders zou kunnen verwonden, of waarmee hij de openbare orde zou kunnen verstoren. Bewoners zijn trouwens verplicht hier aan deel te nemen.

Versoepeld

De regeling wordt nu dus versoepeld. Maar er zijn beperkingen. Alleen bij fouilles boven de kledij mag een personeelslid van het andere geslacht aanwezig zijn in het lokaal om de veiligheid te garanderen. De fysieke fouille moet nog steeds door een personeelslid van hetzelfde geslacht worden uitgevoerd.

De wet voorziet echter ook de mogelijkheid om een grondige fouille uit te voeren van de kledij nadat de betrokkene zich heeft uitgekleed. In deze gevallen zijn wel nog steeds 2 personeelsleden van hetzelfde geslacht vereist. De regering wordt trouwens wat strenger: ze stelt voortaan uitdrukkelijk dat minderjarige bewoners niet mogen worden onderworpen aan deze vorm van fouille.

De fouillering moet trouwens nog steeds plaatsvinden in een ruimte waar geen andere bewoners of derden aanwezig zijn of kunnen binnenkijken. Aan die regel wijzigt niets.

In werking: 11 augustus 2018 (10 dagen na publicatie in Belgisch Staatsblad)

Bron: Koninklijk besluit van 22 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 1 augustus 2018 (art. 18).

Zie ook
Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, par. 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 12 september 2002 (art. 111/1 ev.).