Gesloten asielcentra mogen voortaan varkensvlees serveren? dat en andere wijzigingen aan het werkingsregime

Gesloten asielcentra mogen voortaan varkensvlees serveren. De federale regering heeft de regel die dat verbiedt geschrapt uit het KB van 2002 met het werkingsregime voor de centra. Een algemeen verbod is immers discriminerend ten opzichte van de vreemdelingen die volgens hun religie wel varkensvlees mogen eten?

De versoepeling van de voedingsvoorschriften vormt maar één van de vele wijzigingen aan het werkingsregime van de centra. Een pakket maatregelen voor meer efficiëntie met tegemoetkomingen naar de bewoners én het personeel toe.

Andere belangrijke nieuwigheden:

voortaan moet niet meer systematisch een medisch onderzoek worden voorzien na elke mislukte repatriëring;

van de regel dat een bewoner en zijn advocaat 48uur voor een eventuele repatriëring moeten worden ingelicht, kan vanaf nu in 2 specifieke situaties worden afgeweken: indien de vreemdeling niet wil dat zijn advocaat op de hoogte wordt gebracht of indien het gezin (mits onderling akkoord van de volwassen gezinsleden), niet wil dat hun advocaat op de hoogte wordt gebracht. In dit geval wordt alleen de vreemdeling, respectievelijk het gezin, op de hoogte gebracht; wanneer de vreemdeling en zijn advocaat of het gezin en hun advocaat op de hoogte worden gebracht dat een verwijdering mogelijk is binnen een termijn van minder dan 48uur, indien de betrokken vreemdeling of de volwassen leden van het gezin akkoord gaan met deze verwijdering;

in het KB wordt uitdrukkelijk voorzien dat een bewoner in een aangepast regime kan worden geplaatst de dag voor hij het centrum (zelfs voor een korte periode) verlaat of de dag voor zijn overbrenging;

bij de fouille boven de kledij van een vreemdeling kan voortaan een personeelslid van het andere geslacht aanwezig zijn om de veiligheid te garanderen;

de regering voert een specifiek regime in voor de bewoners van een gezinswoning. Dat zijn woningen gelegen op het terrein van een gesloten centrum die zijn aangepast aan de noden van een gezin met minderjarige kinderen;

voor grensgezinnen kan het cascadesysteem (waarbij gezinnen met kinderen eerst het aanbod krijgen om in een woonunit te verblijven vooraleer ze naar een gezinswoning gaan op het domein van het gesloten centrum) voortaan achterwege gelaten worden wanneer één van de gezinsleden een gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Het KB bepaalt dat een gezin met minderjarige kinderen voor een periode van 2 weken kan worden vastgehouden. Die periode kan met 2 weken worden verlengd als de Directeur-generaal schriftelijk de reden voor de verdere vasthouding meedeelt aan de minister.

In werking: 11 augustus 2018 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron: Koninklijk besluit van 22 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 1 augustus 2018.

Zie ook
Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, par. 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 12 september 2002.