Alle publiekrechtelijke rechtspersonen strafrechtelijk verantwoordelijk

Geen enkele publiekrechtelijke rechtspersoon geniet nog strafrechtelijke immuniteit. Wat betekent dat bv. voortaan ook de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten, de gemeenten en de provincies strafrechtelijk bestraft kunnen worden.

In principe zijn alle rechtspersonen - zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke - strafrechtelijk verantwoordelijk. Maar bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen - de zgn. politieke - genieten tot nu van een strafrechtelijke immuniteit. Het gaat om de federale staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de hulpverleningszones, de prezones, de Brusselse agglomeratie, de gemeente, de meergemeentezones, de binnengemeentelijke territoriale organen, de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de OCMW's.

Aan dit uitzonderingsregime voor die 'politieke' publiekrechtelijke rechtspersonen komt nu een eind. Wat betekent dat zij in dezelfde gevallen strafrechtelijk verantwoordelijk zijn als de andere publiekrechtelijke rechtspersonen en als alle privaatrechtelijke rechtspersonen.

Concreet zijn de rechtspersonen strafrechtelijk verantwoordelijk voor:

de misdrijven die een intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van hun doel of de waarneming van hun belangen; en

de misdrijven die ? zoals blijkt uit de concrete omstandigheden ? voor hun rekening zijn gepleegd.

Hoewel die strafrechtelijke verantwoordelijkheid nu is uitgebreid tot alle publiekrechtelijke rechtspersonen, is er nog een heel belangrijk verschil in de bestraffing. Tegen de 'politieke' publiekrechtelijke rechtspersonen kan enkel de eenvoudige schuldigverklaring uitgesproken worden, met uitsluiting van elke andere straf. Dus bv. geen geldboeten of geen beperkte bijzondere verbeurdverklaring, straffen die bij de andere publiekrechtelijke rechtspersonen wel mogelijk zijn.

De nieuwe wet van 11 juli 2018 is in werking getreden op 30 juli 2018.

Bron: Wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft, BS 20 juli 2018

Zie ook:
Sw. (art. 5 en 7bis)