Brussel betaalt bodemonderzoeken volledig terug

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt vanaf nu alle kosten ten laste van een bodemonderzoek bij weesverontreiniging. Bovendien gaan de premies voor de behandeling van de verontreiniging naar omhoog. Enige voorwaarde: de opdrachtgever is een kmo of een fysieke persoon.

Bodemonderzoek, behandelingswerken en weesverontreiniging

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft nu al premies aan personen en kmo's die een bodemonderzoek of behandelingswerken van bodemverontreiniging laten uitvoeren. In Brussel is het begrip 'bodemonderzoek' overigens erg ruim. Na de jongste hervorming van de bodemordonnantie dekt die term elk verkennend bodemonderzoek, gedetailleerd onderzoek, risico-onderzoek, vereenvoudigde risicobeoordeling, risicobeheersvoorstel, saneringsvoorstel en eindbeoordeling.

De behandelingswerken van bodemverontreiniging omvatten de risicobeheersmaatregelen, de uitvoering van saneringswerken, de uitvoering van een zogenaamde minimieme behandeling, en de uitvoering van een behandeling van beperkte duur.

De premies worden echter alleen toegekend wanneer het gaat om een weesverontreiniging. Dat is - in het kort gezegd - een bodemverontreiniging waarvoor geen verantwoordelijke persoon kan worden aangewezen. Of, zoals het in de bodemordonnantie staat, een weesverontreiniging is: ?bodemverontreiniging andere dan degene bedoeld in de punten 16° [eenmalige verontreiniging] en 17° [gemengde verontreiniging], met name een bodemverontreiniging die wordt veroorzaakt in één van volgende gevallen:

door één of meer personen die niet eenduidig kunnen worden geïdentificeerd;

door één of meer eenduidig geïdentificeerde personen die evenwel niet meer bestaan;

vóór 20 januari 2005, door één of meer eenduidig geïdentificeerde personen van wie er geen enkele houder van zakelijke rechten op het betrokken terrein of een huidige exploitant is?.

Hogere subsidies

De bodempremies bestaan uit een percentage van de gemaakte kosten - 60%, 70% of 80% -, geplafonneerd op een bedrag in euro. Volgens het huidige subsidiebesluit liggen die maxima op 3.000, 3.500, 4.000, 28.000 en 32.000 euro. Maar volgens Leefmilieu Brussel werden die maxima op 12 mei 2018 een eerste keer geïndexeerd:

Het nieuwe subsidiebesluit trekt de subsidiepercentages én de maxima op, behalve voor de eindbeoordeling en kleine risico-onderzoeken.
Het schrapt het onderscheid dat tot nu gemaakt werd tussen fysieke personen en rechtspersonen bij bodemonderzoeken.
En het houdt rekening met de nieuwe procedure van de vereenvoudigde risicobeoordeling.

Anderzijds geldt de premieverhoging voor terreinen in de Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie (RVOHR) - nu de Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH) - alleen nog voor behandelingswerken en niet meer voor bodemonderzoeken.
En het gewest geeft geen steun meer als de onderzoeken of werken al gesubsidieerd worden onder een ander Brussels steunregime. 
Dat is:

Wat blijft, is dat de premies moeten aangevraagd worden bij Leefmilieu Brussel, met een modelformulier, en dat het instituut de premies zal terugvorderen als achteraf blijkt dat de verontreiniging toch geen weesverontreiniging zou zijn.

Alle bedragen in euro worden om de 2 jaar geïndexeerd, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van het nieuwe subsidiebesluit. De eerste indexatie zal dus plaatsvinden op 16 augustus 2020. Leefmilieu Brussel zal de geïndexeerde bedragen publiceren op zijn website.

Sinds 13 of 23 juli 2017!

Hoewel het nieuwe subsidiebesluit pas op 6 augustus 2018 in het Belgisch Staatsblad verscheen, zijn de nieuwe premiebedragen van toepassing op alle premieaanvragen voor bodemonderzoeken die na 23 juli 2017 gelijkvormig werden verklaard door Leefmilieu Brussel, of die na die datum geacht werden gelijkvormig verklaard te zijn door het instituut. Op voorwaarde dat er nog geen premie werd toegekend in uitvoering van het huidige subsidiebesluit.

Hetzelfde geldt min of meer voor de behandelingswerken. Al is de situatie daar iets complexer. De nieuwe premiebedragen worden hier toegekend aan alle premieaanvragen voor behandelingswerken waarvoor Leefmilieu Brussel na 13 juli 2017 een slotverklaring afleverde waarin het instituut bevestigt dat aan de verplichting tot behandeling van de bodemverontreiniging is voldaan (al dan niet met nog te nemen follow-upmaatregelen), en waarvan het risicobeheersvoorstel of het saneringsvoorstel door Leefmilieu Brussel na 13 juli 2017 gelijkvormig werd verklaard.

De deadline van 13 juli 2017 komt uit het oorspronkelijke ontwerp van besluit. 13 juli 2017 was volgens de Brusselse regering de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van 23 juni 2017 tot wijziging van de bodemordonnantie, die het mogelijk maakte om bodemonderzoeken integraal te financieren (art. 76). Maar in zijn advies wees de Raad van State erop dat die ordonnantie niet op 13 juli, maar op 23 juli 2017 in werking is getreden (p. 5). Daarop paste de Brusselse regering de datum aan in het luik over de bodemonderzoeken - waar de kritieke datum dus 23 juli 2017 is -, maar niet in het luik over de behandelingswerken - waar de kritieke datum 13 juli 2017 is gebleven.

Van toepassing:

Brussels gewest.

Besluit: vanaf 16 augustus 2018 (wettelijke regeling van inwerkingtreding 10 dagen na publicatie in BS).

Retroactief, wat de toekenning van de premies betreft.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2018 betreffende de toekenning van premies voor de uitvoering van bodemonderzoeken en behandelingswerken van weesverontreiniging, BS 6 augustus 2018.

Zie ook:
?Premies ter ondersteuning van het uitvoeren van bodemonderzoeken en werken voor de behandeling van weesverontreiniging van bodems?, Leefmilieu Brussel (n.v.d.r. tekst nog bij te werken).
Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigende bodems, BS 10 maart 1999 [bodemordonnantie].