FSMA actualiseert oud CBFA-reglement over voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme

Een nieuw reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme vervangt en heft het oude reglement op van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBFA) van 23 februari 2010. Het reglement werd volledig afgestemd op de nieuwe Antiwitwaswet van 18 september 2017 en treedt in werking op 1 januari 2019, met uitzondering van de algemene bepalingen van Titel 1, die al in werking getreden zijn op 7 augustus 2018, de dag van de bekendmaking van het KB van 30 juli 2018 tot goedkeuring van het nieuwe reglement in het Belgisch Staatsblad.

Nieuwe Antiwitwaswet

De nieuwe Antiwitwaswet heeft hoofdzakelijk tot doel het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens te voorkomen (WG/FTP).

Ze brengt onder meer verbeteringen aan aan de controle op de onderworpen entiteiten en aan de nationale en internationale samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten.
Een van de belangrijkste vernieuwingen is de oprichting van een nationaal register van uiteindelijk begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (het UBO-register). De vennootschappen en andere juridische entiteiten worden verplicht om informatie over hun uiteindelijk gerechtigden te verkrijgen en te bewaren en deze door te geven aan de onderworpen entiteiten. De Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën richt het UBO-register in.

Het nieuwe reglement van 3 juli 2018 is van toepassing op de onderworpen entiteiten zoals bedoeld in artikel?5, §?1, 11° tot 20°, van de nieuwe Antiwitwaswet, waarvoor de FSMA bevoegd is krachtens artikel?85, § 1, 4°, van diezelfde wet. De in dit reglement gebruikte termen die niet in dit reglement worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in de wet.

Nieuw reglement

Uit het overzicht hierna blijkt dat de structuur van het reglement over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme een totale verandering heeft ondergaan en dat het reglement nu volledig geënt is op de nieuwe Antiwitwaswet, ook wat de terminologie betreft.

De nieuwe tekst legt het accent hoofdzakelijk op de algemene risicobeoordeling en risicoclassificatie en op de organisatie- en interne controlemaatregelen die de onderworpen entiteiten moeten ontwikkelen en toepassen.

De FSMA heeft trouwens eind april een raadpleging georganiseerd over het ontwerp van reglement betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het doel van deze raadpleging was te peilen naar de mening van de belanghebbende partijen over dit ontwerp.

Bron: Koninklijk besluit van 30 juli 2018 tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 7 augustus 2018.

Zie ook:
- Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 6 oktober 2017 (nieuwe Antiwitwaswet) (art.?33, §?1, derde lid, en art.?86, §?1).
- Koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 24 maart 2010.