Nieuwe onverenigbaarheden met mandaat burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters in Brussel

In Brussel mogen burgemeesters en schepenen geen leidende functie uitoefenen in een bestuur, in een Brusselse instelling van openbaar nut (ION) of in een intercommunale waarvan de gemeente in kwestie deel uitmaakt. Ze mogen hun mandaat voortaan ook niet meer cumuleren met dat van een leidinggevende functie in een structuur die onderworpen is aan het toezicht van de regering, de Gemeenschapscolleges of het Verenigd College. Deze verschillende onverenigbaarheden gelden trouwens voortaan ook voor OCMW-voorzitters.

Concreet mogen de volgende personen geen burgemeester, schepen of Brussels OCMW-voorzitter zijn:

de persoon met een mandaat of een andere leidende functie in het gewestelijk bestuur, in de Vlaamse Gemeenschapscommissie, in de Franse Gemeenschapscommissie of in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

de persoon met een mandaat of een andere leidende functiein een Brusselse instelling van openbaar nut die al dan niet onderworpen is aan het statuut;in elke andere structuur die onderworpen is aan het toezicht van de regering, van de Gemeenschapscolleges of van het Verenigd College;in een intercommunale op het grondgebied waarvan het OCMW in kwestie gevestigd is;

het vast lid van het directiecomité:van een Brusselse instelling van openbaar nut die al dan niet onderworpen is aan het statuut;van elke andere structuur die onderworpen is aan het toezicht van de regering, van de Gemeenschapscolleges of van het Verenigd Collegevan een intercommunale op het grondgebied waarvan het OCMW in kwestie gevestigd is.

De Brusselse wetgever verduidelijkt dat er in de praktijk onder 'mandaat of leidende functie' het leidend personeel van de bedoelde instellingen begrepen moet worden, zodat de onverenigbaarheid globaal betrekking heeft op de 'directiemandaten' zoals bedoeld in de Brusselse regelgeving. Het gaat met andere woorden over de betrekkingen die overeenstemmen met de graden A4, A4+, A5, A6 en A7. Het gaat dus niet over het deel uitmaken van de beslissingsorganen van een instelling van openbaar nut of van een intercommunale, zoals de uitvoerende functies die verband houden met een mandaat van bestuurder in de raad van bestuur.

Deze onverenigbaarheden zijn op 3 augustus 2018 in werking getreden. Dat is tien dagen na hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. De burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters die zich op deze datum in een situatie van onverenigbaarheid bevinden, moeten uiterlijk op 31?december 2018 een einde hebben gemaakt aan deze situatie.

Bron: Ordonnantie van 19 juli 2018 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 24 juli 2018.

Bron: Ordonnantie van 12 juli 2018 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, BS 24 juli 2018.