Rapportage over broeikasgassen kan beter

De Dienst Klimaatverandering werd eind 2016 al aangewezen als het federale orgaan dat rapporteert over de federale acties tegen de uitstoot van broeikasgassen en gefluoreerde broeikasgassen. Zo'n rapportage is verplicht in uitvoering van het internationale VN-Klimaatverdrag en de Europese MMR- en F-gassenverordeningen. Toch preciseert de federale regering nu pas wélke overheidsinstellingen, welk soort gegevens aan de dienst moeten bezorgen, tegen welke data dat moet gebeuren, en met welke frequentie.
Het nieuwe KB komt in de plaats van het summiere KB van 22 december 2016.

Bij wijze van voorbeeld: het Federale Planbureau, de FOD Economie, de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Financiën én de Regie der Gebouwen moeten de gegevens bezorgen die nodig zijn om de projecties te kunnen opstellen over de antropogene emissies en de verwijderingen per put van bepaalde broeikasgassen. Dergelijke projecties zijn nodig in uitvoering van artikel 14 van de MMR-verordening. Het KB zegt verder dat die 5 overheidsinstellingen hun gegevens jaarlijks, en ten laatste tegen 15 februari, aan de Dienst Klimaatverandering moeten bezorgen.
Dat wat de projecties betreft, maar het KB bevat gelijkaardige voorschriften voor het opstellen van de broeikasgasinventaris, voor de rapportering over beleidslijnen en maatregelen, voor de verslaggeving over de veiling van emissierechten, enzovoort.

Het nieuwe KB is alleen van toepassing op de federale instellingen. Ook al zijn klimaat en lucht in hoofdzaak gewestbevoegdheden.

Van toepassing:

België (federale instellingen).

Vanaf 3 november 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 18 september 2018 betreffende de nadere regels voor de gegevensvergaring, de monitoring en de evaluatie van de federale acties in het kader van de rapporteringsverplichtingen opgelegd door Verordening (EU) nr. 517/2014 [F-gassen-verordening] en Verordening (EU) nr. 525/2013 [MMR-verordening], BS 24 oktober 2018.

Zie ook:
Art. 2, §2 van de wet van 28 oktober 2016.
KB van 22 december 2016, BS 16 januari 2017 (opgeheven besluit).
?Monitoring en rapportering?, Dienst Klimaatverandering.