Welzijnscodex: meer uitgebreide regels voor buitengewone leden van hoge raad voor preventie

De Codex over het welzijn op het werk omschrijft in titel 9 van boek II de opdrachten en de samenstelling van de Hoge raad voor preventie en bescherming op het werk, en de benoeming van haar leden. Zo bepaalt de codex op dit moment dat de vertegenwoordigers van de verenigingen die actief zijn binnen het welzijn op het werk, op voorstel van de raad, kunnen deelnemen aan de werkzaamheden. Zij doen dat als buitengewone leden.

Nu wordt de betreffende bepaling vervangen. De regels over de benoeming van de buitengewone leden worden verder gepreciseerd en er worden ook regels over het einde van het mandaat en de vervanging van deze leden aan de codex toegevoegd. Daarbij houdt men rekening met de wettelijke verankering in de Welzijnswet van 4 augustus 1996.

Concreet. Het wijzigings-KB bepaalt dat de vertegenwoordigers van de organisaties die actief zijn in een of meerdere domeinen van het welzijn op het werk ? onder de vorm van een vereniging, een instituut, een fonds voor bestaanszekerheid, of onder een andere vorm ? kunnen deelnemen aan de activiteiten van de raad als permanent deskundigen in de specifieke hoedanigheid van buitengewone leden.

Verder gelden volgende regels:

de buitengewone leden worden benoemd op voorstel van de gewone of plaatsvervangende leden van de raad, onder de kandidaten die door de organisaties worden voorgesteld;

de organisaties sturen de kandidaturen van hun vertegenwoordigers naar de voorzitter en het secretariaat van de raad binnen een termijn van één maand nadat ze hiertoe zijn uitgenodigd door de voorzitter van de raad.

Ook het einde van het mandaat van buitengewoon lid komt aan bod. Het mandaat eindigt onder andere bij volledige stopzetting van de activiteiten van het betreffende lid bij de organisatie waarvoor het mandaat werd uitgeoefend.
Er is een informatieplicht en de betrokken organisatie zal de kandidatuur van een vervanger voorleggen.

Tot slot kunnen we erop wijzen dat alle lopende mandaten van de buitengewone leden eindigen op collectieve wijze bij de inwerkingtreding van het benoemingsbesluit van alle nieuwe gewone en plaatsvervangende leden van de hoge raad (collectieve wedersamenstelling).

Deze aanpassingen treden in werking op 26 oktober 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 16 september 2018 tot wijziging van artikel II.9-8 van de codex over het welzijn op het werk, BS 26 oktober 2018