Onbelast bijverdienen: model van overeenkomst voor verenigingswerk gepubliceerd

De Bijkluswet - 'economische relance en sociale cohesie' - maakt onbelast bijverdienen mogelijk. Dat kan voor werknemers die minstens 4/5 werken, voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor gepensioneerden.

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling bijklust, mag tot 6.130 euro per jaar (geïndexeerd bedrag 2018) bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te betalen. Het moet gaan om verenigingswerk, diensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie. En de inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen samen niet meer dan 510,83 euro per maand (geïndexeerd bedrag 2018) bedragen.

De wetgever voorziet in een schriftelijke overeenkomst inzake verenigingswerk. De verenigingswerker en de organisatie moeten ten laatste bij de effectieve aanvang van het verenigingswerk zo'n overeenkomst sluiten. Dat kan elektronisch.

In de wet lezen we wat er minimaal in die overeenkomst moet staan. Zoals een algemene omschrijving van de beoogde activiteiten en de plaats en de omvang van het verenigingswerk. En nu is ook het model van standaardovereenkomst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Belangrijk. Indien zo'n overeenkomst niet werd afgesloten (bij aanvang), kan de activiteit niet worden beschouwd als verenigingswerk. En verder, zo blijkt uit de basiswet:

De uitvoering van de overeenkomst kan in bepaalde gevallen worden geschorst. Bijvoorbeeld bij tijdelijke overmacht, zwangerschapsrust of onvoorziene bijzondere omstandigheden.

Tijdens de schorsing kan de verenigingswerker geen aanspraak maken op enige vergoeding. Elke partij kan de overeenkomst tijdens de periode van schorsing beëindigen, met inachtneming van de in de overeenkomst overeengekomen voorwaarden en modaliteiten.

De verbintenissen uit de overeenkomst stoppen door afloop van de termijn, door de wil van de partijen, door overmacht, of door het overlijden van de verenigingswerker (of de stopzetting van de activiteiten van de organisatie).

De 'overeenkomst inzake verenigingswerk' bevat deze items (opgesomd per artikel):

voorwerp van de overeenkomst;

duur;

plaats en omvang van het verenigingswerk;

vergoeding voor het verenigingswerk;

verzekeringen;

beëindiging en schorsing van de overeenkomst;

deontologie;

eerbiediging van de maximumvergoeding;

inlichtingen en voorschriften inzake risico?s en welzijn verbonden aan het verenigingswerk;

de voorafgaandelijke aangifte in de webtoepassing.

Bron: Koninklijk besluit van 15 oktober 2018 tot vaststelling van het model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 5 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, BS 7 november 2018