Onbelast bijverdienen: hoe moet je klussen aangeven?

De Bijkluswet - 'economische relance en sociale cohesie' - maakt onbelast bijverdienen mogelijk. Dat kan voor werknemers die minstens 4/5 werken, voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor gepensioneerden.

Sinds 15 juli 2018 moeten de klussen worden aangegeven via de onlinedienst Bijklussen.

Dat betekent dat de vereniging aangifte moet doen van het verenigingswerk. Bij occasionele diensten tussen burgers - van een privépersoon aan een andere privépersoon - moet de persoon die de klus uitvoert, zelf de aangifte doen.
Inkomsten via een deeleconomieplatform worden aangeven bij de belastingaangifte, en niet via de onlinedienst Bijklussen. Het deeleconomieplatform geeft de inkomsten door aan de FOD Financiën.

Een uitvoeringsbesluit bepaalt, met ingang van 15 juli 2018, wat die aangifte precies inhoudt. De organisaties en de 'occasionele dienstenverrichters' delen de opgesomde gegevens mee aan de RSZ. Dat moet gebeuren vóór het aanvatten van de prestaties.
De organisaties en dienstenverrichters kunnen ? voor de periode van 15 juli tot 7 november (datum van publicatie) ? de verklaring met terugwerkende kracht invoeren.

Welke gegevens?

1/ Verenigingswerk. Informatie over de organisatie zelf, zoals het nummer in de Kruispuntbank. Maar ook over de verenigingswerker en over de verrichte prestatie. Het gaat dan om de aanvangs- en einddatum en de aard van de prestatie, en om het bedrag van de ontvangen vergoeding voor iedere prestatie.
De aangifte kan worden gewijzigd tot het einde van de dag waarop ze betrekking heeft (of van de dag van de einddatum van de prestatie). Wanneer de prestatie vroeger dan voorzien stopt, kan ze worden gewijzigd tot het einde van de dag waarop de prestatie werd beëindigd.

2/ Occasionele diensten tussen burgers. Informatie (identificatie) over zichzelf en over de persoon voor wie de klus wordt geklaard. Verder bevat de aangifte iedere datum van prestaties, de aard van de prestaties en het bedrag van de ontvangen vergoeding voor iedere prestatie.
De aangifte kan worden gewijzigd tot het einde van de dag waarop ze betrekking heeft.

Annuleren van een aangifte kan sowieso tot op het einde van de dag waarop ze betrekking zou hebben indien de voorziene prestaties niet werden uitgevoerd.

Welke toepassing?

Het besluit verwijst naar de elektronische aangifte en naar de 'verenigingswerkcode' die wordt meegedeeld na de aangifte.

Dankzij de elektronische toepassing zullen de occasionele dienstenverrichters en de verenigingswerkers de gegevens (en de wijzigingen ervan) kunnen raadplegen. Denk bijvoorbeeld aan de bedragen van de verschillende vergoedingen.
Zij laat ook toe om een attest af te drukken zodat de organisaties het jaarbedrag kunnen raadplegen dat de verenigingswerker gedurende het lopende jaar al heeft ontvangen voor het verenigingswerk. Ook de dienstenverrichters kunnen op die manier het maandbedrag en het jaarbedrag raadplegen van de vergoedingen die zij al ontvangen hebben gedurende het lopende jaar.

Welke bedragen?

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling bijklust, mag tot 6.130 euro per jaar (geïndexeerd bedrag 2018) bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te betalen. Het moet gaan om verenigingswerk, diensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie. En de inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen samen niet meer dan 510,83 euro per maand (geïndexeerd bedrag 2018) bedragen.

Bron: Koninklijk besluit van 15 oktober 2018 tot uitvoering van artikelen 19 en 25 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, BS 7 november 2018