Nieuw Vlaams Agentschap Jeugd en Gezin integreert Jongerenwelzijn en Kind en Gezin

Het Vlaams Agentschap Kind en Gezin en het Fonds Jongerenwelzijn fuseren tot een nieuw Vlaams Agentschap ?Jeugd en Gezin?. Een bewuste beleidskeuze vanuit het engagement van de Vlaamse regering om alle entiteiten die inhoudelijk samen horen ook organisatorisch samen te brengen. Door beide agentschappen te integreren kan de zorg en de ondersteuning van het kind of de jongeren en hun gezinnen beleidsmatig sterker worden aangestuurd, klinkt het.

De Vlaamse decreetgever zorgt alvast voor de ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en de aanpassing van het Decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het agentschap Kind en Gezin. Dat decreet zal de basis vormen voor het nieuwe agentschap. Missie, kerntaken en rol worden geconcretiseerd. Daarnaast wordt ook een deel van de huidige doelgroep van het VAPH meegenomen in het verhaal, namelijk een specifieke doelgroep binnen de minderjarigen met een handicap. Concreet gaat het om het aanbod inzake GES+ (complexe gedrags- en emotionele stoornissen), oriëntatie- en behandelingscentra, aandelen van aanbod in het crisisprogramma.

Met de decretale aanpassingen worden de eerste stappen gezet in het fusietraject. Later dit jaar volgen nog de nodige uitvoeringsbepalingen. De operationele samensmelting van de belangrijkste processen is voorzien voor begin 2020. Verdere integratie is nog later gepland.

Bron: Decreet van 1 maart 2019 tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, BS 8 april 2019.