Griffieleden en parketjuristen voortaan recht op deeltijds ouderschapsverlof en deeltijdse loopbaanonderbreking voor zorg van zwaar ziek gezinslid

Vanaf 1 mei 2019 mogen de leden van de griffies en parketsecretariaten, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken deeltijds ouderschapsverlof opnemen bij de geboorte of adoptie van hun kind. Ze hebben ook recht op deeltijdse loopbaanonderbreking voor de zorg van een zwaar ziek gezins- of familielid. Dit moet zorgen voor meer flexibiliteit. Deze verlofmogelijkheden uit het KB afwezigheid en verlof gerechtspersoneel van 16 maart 2001 zijn momenteel niet op hen van toepassing.

Let wel: het blijft voor de betrokken personeelsleden onmogelijk om 'gewone loopbaanonderbreking' deeltijds op te nemen. Voltijdse loopbaanonderbreking kan wel, maar is beperkt tot 12 maanden verspreid over hun hele loopbaan. Ook deeltijds 'onbetaald' ouderschapsverlof is nog steeds niet toegestaan.

Deeltijdse loopbaanonderbreking bij geboorte of adoptie

Maar deeltijds 'betaald' ouderschapsverlof kan dus wel. Artikel 32 van het KB afwezigheid en verlof gerechtspersoneel van 16 maart 2001 is voortaan van toepassing. Dit wil zeggen dat de betrokken personeelsleden in dienstactiviteit bij de geboorte of adoptie van hun kind hun loopbaan deeltijds mogen onderbreken. Ze hebben meer concreet het recht op een ouderschapsverlof van

hetzij een periode van 8 maanden halftijdse onderbreking wanneer ze voltijds tewerkgesteld zijn. Die periode kan naar keuze worden opgesplitst in periode van 2 maanden of een veelvoud daarvan;

hetzij een periode van 20 maanden onderbreking van de loopbaan met één vijfde wanneer ze voltijds tewerkgesteld zijn. Deze periode kan naar keuze worden opgesplitst in periodes van 5 maanden of een veelvoud daarvan.

Het ouderschapsverlof naar aanleiding van de geboorte van een kind kan worden opgenomen tot het kind 12 jaar wordt. Bij adoptie kan dat gedurende de periode die loopt vanaf de inschrijving van het kind als deel van het gezin in het bevolkings- of vreemdelingenregister tot het 12 jaar wordt.

Deeltijdse loopbaanonderbreking voor zorg zwaar ziek gezins- of familielid

Griffieleden, leden van de parketsecretariaten, referendarissen bij het Hof van Cassatie en referendarissen en parketjuristen bij de hoven en de rechtbanken kunnen hun loopbaan voortaan ook deeltijds onderbreken om voor een zwaar ziek gezins-of familielid (tot in de tweede graad) te zorgen. Vanaf 1 mei is artikel 65§2 van het KB afwezigheid en verlof gerechtspersoneel van 16 maart 2001 ook op hen van toepassing.

De deeltijdse loopbaanonderbreking kan alleen worden toegestaan op basis van een attest afgeleverd door de behandelend geneesheer van het ernstig zieke gezins-of familielid waarin wordt vastgesteld dat het betrokken personeelslid bereid is om de bijstand of zorg te verlenen.

Bron: Koninklijk besluit van 4 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan, BS 11 april 2019.