Vlaamse subsidies voor organisaties en lokale besturen die inzetten op herstelbemiddeling voor daders en slachtoffers van misdrijven

Vlaanderen gaat vzw?s die vrijwillige herstelbemiddeling aanbieden aan (vermoedelijke) daders en slachtoffers van misdrijven (en hun naaste omgeving) financieel steunen. En ook lokale besturen en verenigingen kunnen rekenen op subsidies wanneer ze meerjarige projecten opzetten die bijdragen tot een herstelgericht en constructief hulp- en dienstverleningsaanbod.

Met het besluit wordt uitvoering gegeven aan het Mozaïekdecreet van 15 juli 2016 dat een rechtsgrond creëert voor het subsidiëren van herstelgerichte initiatieven voor verdachten, in verdenking gestelden, beklaagden, veroordeelden, geïnterneerden en slachtoffers van misdrijven (en hun naasten).

Structureel kader voor subsidiering herstelbemiddeling

Bedoeling is om jaarlijks één of meerdere vzw's te financieren die een vrijwillig aanbod herstelbemiddeling organiseren, faciliteren en ondersteunen binnen al de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen, Brussel, Leuven, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Herstelbemiddeling betreft een vorm van dienstverlening waarbij een neutrale derde op een methodisch onderbouwde wijze een communicatieproces tracht op te starten en/of te stimuleren tussen dader en slachtoffer van een ernstig misdrijf. Het is hierbij de bedoeling de rechtstreeks bij het misdrijf betrokken personen, en eventueel hun omgeving, in staat te stellen zelf een actieve rol te spelen in de afhandeling van hun zaak en zo bij te dragen tot een meer herstelgerichte afhandeling. Het bemiddelingsproces draagt bij aan het herstel van de schade die veroorzaakt werd door het misdrijf en kan helpen bij de verwerking van de feiten.
De Vlaamse regering creëert een kader voor de subsidiering van herstelgerichte initiatieven die niet verstrekt worden ter uitvoering van een beslissing van een gerechtelijke of administratieve overheid. Het geeft de criteria weer waaraan het aanbod moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidies én schetst de vereiste m.b.t. verantwoording en handhaving van de subsidie.

Momenteel zijn er al een aantal organisaties die inzetten op de uitwerking en uitvoering van een herstelgericht en constructief aanbod. Denk aan de herstelbemiddeling die wordt aangeboden door Moderator vzw, de vorming Slachtoffer in Beeld in detentie door de Rode Antraciet vzw en het aanbod rond agressiebeheersing van vzw Touché. Het gaat telkens om goede praktijken die vanuit de overheid op geen enkele manier worden ondersteund naar continuering of verdere ontwikkeling van hun aanbod toe. Het nieuwe subsidiekader maakt het mogelijk om deze initiatieven op een continue en structurele manier te ondersteunen.

Nieuwe herstelgerichte projecten

Naast de structurele financiering van herstelbemiddeling zet de Vlaamse regering ook in op vernieuwende initiatieven die bijdragen tot een herstelgericht en constructief hulp- en dienstverleningsaanbod. Daarbij is het de bedoeling om te kunnen inspelen op reële behoeften van daders en slachtoffers, via meerjarige initiatieven die focussen op door de minister vooropgestelde thema's. Het aanbod richt zich tot meerderjarige daders of vermoedelijke daders (verdachten, in verdenking gestelde personen, beklaagden, veroordeelden of geïnterneerden) en tot slachtoffers van misdrijven, en tot hun onmiddellijke omgeving.

In werking: 21 april 2019 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019 houdende de subsidiëring van initiatieven die voorzien in een herstelgericht en constructief hulp- en dienstverleningsaanbod voor verdachten, in verdenking gestelde personen, beklaagden, veroordeelden of geïnterneerden, en voor slachtoffers van misdrijven, alsook voor hun onmiddellijke omgeving, dat niet wordt verstrekt ter uitvoering van een beslissing van een gerechtelijke of administratieve overheid, BS 11 april 2019.