Strafrechtelijke vervolging of administratieve geldboete voor overlast in trein of station? Protocolakkoord preciseert

Sommige vormen van overlast in treinen, in treinstations en op de parkings van de stations kunnen zowel strafrechtelijk als administratief worden bestraft. Denk aan spoorlopen, vandalisme en geweld. Om problemen op het terrein te vermijden, kunnen de bevoegde procureurs des Konings en de bedrijven waarvan de bestraffende beambten afhangen vooraf afspreken welke overtredingen niet zullen worden vervolgd en waarvoor een administratieve boete beter geschikt is. Ze doen dat in een protocolakkoord. De federale regering heeft alvast een modelakkoord opgemaakt.

Er zullen binnenkort heel wat akkoorden circuleren, telkens tussen de procureur des Konings van een bepaald arrondissement en een bedrijf waarvan de bestraffende beambten afhangen. In principe maken ze telkens samen afspraken, maar de wetgever heeft bij de opmaak van de Basiswet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen al gevraagd naar uniformiteit: 'het is wenselijk dat vanuit de gerechtelijke organisatie een initiatief wordt genomen om éénvormigheid te bewerkstellingen tussen de protocolakkoorden'.

Het akkoord verplicht iedere procureur des Konings om één of meer magistraten van zijn arrondissement aan te duiden als 'referentiemagistraat'. Moesten de bedrijven vragen hebben of problemen ervaren met de toepassing van de wet of het akkoord kunnen ze met deze magistraat contact opnemen om meer informatie te krijgen.

In werking: 29 april 2019 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron: Koninklijk besluit van 7 april 2019 tot vaststelling van de nadere regels en het model van het protocolakkoord ter uitvoering van artikel 41 van de wet op de politie van de spoorwegen, BS 19 april 2019.