6% of 0% btw op elektronische publicaties sinds 1 april 2019

Sinds 1 april 2019 geldt het verlaagd btw-tarief van 6%, dat onder meer al geldt voor 'gedrukte' boeken en andere publicaties op fysieke drager, ook voor boeken en publicaties die 'langs elektronische weg' ter beschikking gesteld worden van de lezer.

Dat blijkt uit de 'wet van 13 april 2019' die het 'Btw-KB nr. 20 (tarieven)' wijzigt.

Deze wet zorgt ook voor de wettelijke basis om het bestaande nultarief voor kranten en tijdschriften te kunnen toepassen, en breidt dit nultarief vanaf 1 april 2019 uit tot kranten en tijdschriften die 'digitaal' verspreid worden.

Verlaagd btw-tarief van 6% op 'kranten, tijdschriften en boeken'

De 'wet van 13 april 2019' herneemt grotendeels de tekst van het Btw-KB nr. 20 (tarieven) waarin tot nog toe stond dat voor de 'couranten, tijdschriften en boeken' het verlaagd btw-tarief van 6% gold. Alleen de formulering wordt op sommige plaatsen aangepast.

Ze voegt aan deze tekst onder meer toe dat het verlaagd btw-tarief van 6% geldt voor de 'kranten, tijdschriften en boeken' (opgesomd in rubriek XIX.), ongeacht de manier waarop ze aan de lezer ter beschikking worden gesteld, met name:

op papier of karton, dan wel op enige andere fysieke drager;

langs elektronische weg.

Sinds 1 april 2019 is het verlaagd btw-tarief van 6% dus van toepassing op:

1° boeken, brochures, folders en dergelijke publicaties, met inbegrip van atlassen;

2° kranten en tijdschriften, ook indien geïllustreerd, waarop het verlaagd tarief van 0% bedoeld in Tabel C, rubriek I. van het BTW-KB nr. 20 niet van toepassing is;

3° prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken voor kinderen;

4° muziekpartituren, ook indien geïllustreerd.

Het verlaagd btw-tarief van 6% is dus op deze publicaties van toepassing ongeacht de manier waarop ze aan de lezer ter beschikking worden gesteld, met name:

1° op papier of karton, dan wel op enige andere fysieke drager;

2° langs elektronische weg.

Van deze rubriek zijn uitgesloten, de publicaties die uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan:

1° uit reclamemateriaal;

2° uit video-inhoud of beluisterbare muziek.

De uitsluiting van de ?publicaties die uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit video-inhoud of beluisterbare muziek? is nieuw.

(wijziging rubriek XIX, Tabel A, Bijlage bij Btw-KB nr. 20; art. 3, wet van 13 april 2019)

Goederen en diensten onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 0%

De wet van 13 april 2019 voegt aan de bijlage bij het Btw-KB nr. 20 een nieuwe 'Tabel C. Goederen en diensten onderworpen aan het tarief van 0%' toe, voor 'periodieke publicaties', die eveneens van toepassing is sinds 1 april 2019.

Periodieke publicaties konden al, onder bepaalde voorwaarden, genieten van het nultarief op basis van de administratieve aanschrijving nr. 82 van 15 december 1970 (gewijzigd door aanschrijving nr. 21 van 30 september 1993).
Met deze nieuwe Tabel C wordt dit nultarief dus wettelijk verankerd.

De regeling over het nultarief die in deze aanschrijving(en) staat, wordt grotendeels in de wet overgenomen, maar wordt uitgebreid tot digitale publicaties.

Tabel C. Goederen en diensten onderworpen aan het tarief van 0%? toe, ?I. Periodieke publicaties?

§ 1. Het verlaagd btw-tarief van 0% is van toepassing op de gedrukte periodieke publicaties die:

1° bestemd zijn voor het grote publiek, rekening houdend met de aard van de thema?s en de manier waarop die worden behandeld;

2° niet uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit reclamemateriaal;

3° die een coherent geheel omvatten van persartikels die: a) auteursrechtelijk beschermd zijn; b) werden geschreven en samengesteld onder de eindverantwoordelijkheid van een professionele redactie die hoofdzakelijk is samengesteld uit journalisten, die: ? gerechtigd zijn om de titel van beroepsjournalist te voeren bedoeld in de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist of die gerechtigd zijn om de titel van journalist van beroep te voeren bedoeld in het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kentekens ten behoeve van de leden van de periodieke pers voor gespecialiseerde informatie, als het Belgische periodieke publicaties betreft; ? geaccrediteerd zijn als beroepsjournalisten, als het buitenlandse periodieke publicaties betreft;

4° verschijnen:a) zonder beperking in de duur; b) bij regelmatige, vooraf bepaalde tussenpozen; c) minimaal achtenveertig keer per jaar; d) onder een gemeenschappelijke benaming; e) met de duidelijke kenmerken van hun periodiciteit.

§ 2. Het verlaagd btw-tarief van 0% is niet van toepassing op de volgende categorieën gedrukte periodieke publicaties:

1° de publicaties die in hoofdzaak een volledige roman, verhaal of werk van welke aard ook of afleveringen van dergelijke werken bevatten, hetzij in de vorm van een al of niet verluchte tekst, hetzij in de vorm van een beeldverhaal met al of niet in- of ondergeschreven korte tekst;

2° de in afleveringen uitgegeven boeken, waarvan de verschijning een beperkte tijdruimte beslaat of die een bijvoegsel of een bijwerking vormen van reeds verschenen werken;

3° de advertentiebladen, prospectussen, catalogussen, almanakken, prijscouranten, koerslijsten, scheepsberichten, notariële berichten, dienstregelingen;

4° de gespecialiseerde publicaties voor professioneel gebruik;

5° de publicaties die enkel denkspellen bevatten;

6° de publicaties die onder de naam van een industriële, financiële, commerciële of andere onderneming worden uitgegeven, zelfs indien ze uitsluitend teksten of illustraties van algemeen belang bevatten zonder rechtstreekse reclame;

7° de publicaties die als voornaamste doel hebben het opzoeken, in stand houden en uitbreiden van overeenkomsten ten voordele van industriële, financiële, commerciële of andere ondernemingen en die voor ondernemingen slechts een publiciteitsmiddel zijn;

8° de publicaties die het voorwerp uitmaken van een levering, een intracommunautaire verwerving of een invoer na het verstrijken van de termijn van één jaar vanaf de datum van verschijning;

9° de publicaties die verenigd zijn in volledige of onvolledige verzamelingen, in één band, of in al dan niet periodieke albums;

10° de publicaties die uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit video-inhoud of beluisterbare muziek;

11° de publicaties die als oud papier of karton worden verkocht.

§ 3. Het verlaagd tarief van 0% is van toepassing op digitale publicaties die:

1° beantwoorden aan de voorwaarden bedoeld in § 1, 1° tot 3°;

2° beantwoorden aan de voorwaarde bedoeld in § 1, 4°, of die geregeld en voldoende worden bijgewerkt en geactualiseerd, inzonderheid door het toevoegen van nieuwe persartikels.

§ 4. Het verlaagd tarief van 0% is niet van toepassing op digitale publicaties bedoeld in paragraaf 2, 1° tot 10°.

In werking

De wet van 13 april 2019 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2019.

Bron: Wet van 13 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat bepaalde publicaties betreft, BS 26 april 2019.

Zie ook:
Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, BS 31 juli 1970 (Btw-KB nr. 20 (tarieven)) (art. 1, Bijlage, Tabel A, rubriek XIX. Kranten, tijdschriften en boeken en nieuwe Tabel C ?Goederen en diensten onderworpen aan het tarief van 0%')