Aanvullend pensioen voor contractuelen bij Vlaamse overheid

De contractuele personeelsleden bij de diensten van de Vlaamse overheid hebben recht op een aanvullend pensioen. Dit aanvullend pensioen wordt beschouwd als een bijzondere arbeidsvoorwaarde en wordt ingeschreven in het Vlaams personeelsstatuut.

Opbouw

De werkgever financiert het aanvullend pensioen van de contractuelen met vaste bijdragen van 3% van het salaris.
De berekeningsbasis is het rekenkundig gemiddelde van het voltijdse brutomaandsalaris van de eerste en de laatste tewerkstellingsmaand van het kalenderjaar, verhoogd met de haard- en standplaatstoelage en vermenigvuldigd met een factor 13,82. Via deze factor wordt ook het vakantiegeld en de eindejaarstoelage in de berekeningsbasis opgenomen.

Het recht op een aanvullend pensioen wordt opgebouwd pro rata de prestaties. Periodes van onbezoldigde afwezigheid leiden dus niet tot de opbouw van pensioenrechten. Periodes van ziekteverlof, moederschapsrust, vader- of meemoederschapsverlof en geboorteverlof worden gelijkgesteld met werkelijk geleverde prestaties.

Uitbetaling

Het aanvullend pensioen wordt bij pensionering uitbetaald via een eenmalig kapitaal. Het personeelslid kan wel om een omzetting in rente vragen. Bij wie overlijdt voor de pensionering gaan de verworven reserves naar de begunstigden.

Het nieuw Vlaams Pensioenfonds zorgt voor de uitbetaling.

Aansluiting

Het contractueel personeelslid valt onder de aanvullende pensioentoezegging vanaf de datum van de contractuele indiensttreding. Maar wel pas ten vroegste vanaf 1 januari 2018.

Let wel. Niet alle contractuelen hebben recht op een aanvullend pensioen. Onder meer de jobstudenten en het personeel dat niet onder de Belgische Sociale Zekerheid valt, zijn uitgesloten.

Er is voorzien in overgangsregels voor wie op 1 januari 2018 al geniet van een aanvullende pensioenregeling die voordeliger is dan de nieuwe.

Inwerkingtreding

Het nieuw besluit van 15 maart 2019 treedt in werking op 1 juli 2019.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2019 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft een publieke pensioentoezegging voor de contractuele personeelsleden, BS 25 april 2019

Zie ook:
Decreet van 23 november 2018 betreffende het Vlaams Pensioenfonds en het publieke pensioenstelsel voor de werknemers van de diensten van de Vlaamse overheid en andere besturen