Hof van Justitie beslist zelf of het hogere voorziening toelaat

Om te vermijden dat het Hof van Justitie overbelast raakt, komt er een voorafgaande toetsing van sommige geplande hogere voorzieningen. Alleen vorderingen die de toetsing overleven, worden nog aanvaard.

Eerst toelating nodig

Het Hof laat de hogere voorziening enkel toe wanneer de vraag belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht. Is dat niet geval, dan is een hogere voorziening niet toegelaten. Het Hof motiveert zijn beslissing en maakt ze bekend.

De toegangsregeling geldt voor zaken waarover al twee keer een uitspraak is gedaan. Een eerste keer door een onafhankelijke kamer van beroep, een tweede keer door het Gerecht. De onafhankelijke beroepskamers zijn die van het Bureau voor intellectuele eigendom, van het Communautair Bureau voor plantenrassen, van het Europees Agentschap voor chemische stoffen en van het Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart.

Maar let op: de toelatingsprocedure is ook van toepassing op de hogere voorzieningen tegen beslissingen van het Gerecht over besluiten van onafhankelijke kamers van beroep die na 1 mei 2019 bij andere organen of instanties van de Unie zijn ingesteld.

Praktisch

De eiser voegt bij zijn verzoekschrift een verzoek om toelating. Hij legt in maximum zeven bladzijden uit waarom zijn hogere voorziening belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unie-recht. Een hogere voorziening zonder dit verzoek is niet-ontvankelijk.

Een kamer van het hof spreekt zich zo snel mogelijk uit over het verzoek.

Inwerkingtreding

De nieuwe Europese verordening van 17 april 2019 en de wijziging van het reglement van procesvoering gelden vanaf 1 mei 2019. De toelatingsprocedure is niet van toepassing op hogere voorzieningen die op dat moment al bij het Hof zijn ingesteld.

Bron: Verordening (EU, Euratom) nr. 2019/629 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, Pb L111, 25 april 2019

Bron: Wijziging van 9 april 2019 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie , PB L111, 25 april 2019