Notaris krijgt informatieplicht bij vanaf 1 januari 2021

Belgisch Staatsblad. ? Het 'wijzigingsdecreet woningkwaliteit van 29 maart 2019' voert heel wat wijzigingen door in de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Maar 2 daarvan zijn zeker van belang voor de notaris.

De decreetgever hevelt namelijk alle regels op de inventaris van de ongeschikte en onbewoonbare woningen over van het heffingsdecreet van 1996, naar de Vlaamse Wooncode (VWC), waar zij de nieuwe artikelen 16quinquies t.e.m. 16novies vormen.
De notaris heeft in uitvoering van deze bepalingen al de verplichting om de verkrijger van een zakelijk recht, uiterlijk bij de overdracht van dat recht, op de hoogte te brengen van een kennisgeving van vaststelling tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid, of van de effectieve opname van het onroerend goed in de inventaris van de ongeschikte of onbewoonbare woningen (nu: art. 16octies VWC).
De notaris moet de inventarisbeheerder ook op de hoogte brengen van de overdracht.

Maar de notaris krijgt er een consultatie- en informatieplicht bij. Als een zakelijk recht op een roerend of onroerend goed wordt overgedragen, moet hij het register van de herstelvorderingen raadplegen, dat wordt aangevuld door de wooninspectie (art. 20quinquies, vijfde lid VWC).
Als het register van de herstelvorderingen informatie bevat over het goed, neemt de notaris die informatie over in de overdrachtsakte.
Als het register geen informatie bevat, vermeldt hij dat ook in de akte.

Deze nieuwe verplichting gaat in op 1 januari 2021.

- Vlaams gewest
- Vanaf 1 januari 2021

Bron: Decreet van 29 maart 2019 tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 29 april 2019.