Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

08.04.2019

Personen vernoemd in akte burgerlijke stand voortaan vermeld in Rijksregister

Personen die vernoemd worden in een akte van burgerlijke stand, maar die (nog) niet kunnen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister, het wachtregister of de consulaire ...

Read more

05.04.2019

Grondwettelijk Hof: 'Verlenging van verjaringstermijn verkeersovertreding met terugwerkende kracht schendt Grondwet'

Via de 'Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid' werd de verjaringstermijn van een gewone verkeersovertreding verlengd van 1 naar 2 jaar. Op zich geen probleem voor het ...

Read more

05.04.2019

Jobdsdeal: Starterslonen voor jongeren: werkgever betaalt voortaan 'compenserende toeslag'

Voor jongeren zonder werkervaring van 18, 19 en 20 jaar die worden aangeworven met een startbaanovereenkomst, mag een werkgever, onder strikte voorwaarden, het normale minimumbrutoloon met een ...

Read more

05.04.2019

Jobsdeal: belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten voortaan anders berekend

Via de ?wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het WIB 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal? pakt de Regering de fiscale pensioenval en de activiteitsval bij gepensioneerden ...

Read more

04.04.2019

Werknemers krijgen uitkering van ziekenfonds tijdens pleegouderverlof

Pleegouders die een minderjarig kind gedurende lange tijd opnemen in hun gezin, hebben sinds 1 januari 2019 recht op pleegouderverlof. Gedurende de eerste drie dagen van het pleegouderverlof betaalt ...

Read more

04.04.2019

Zelfstandigen krijgen 346 euro per week pleegouderverlof

Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die in hun gezin een minderjarige kind opnemen in het kader van langdurige pleegzorg, kunnen beslissen om een tijdje te stoppen met werken om voor ...

Read more

04.04.2019

Grondwettelijk Hof: RSZ mag achterstallige sociale bijdragen niet zomaar invorderen met dwangbevel

Sinds de wet van 1 december 2016 artikel 40 van de RSZ-wet wijzigde, is invordering via dwangbevel dé standaardprocedure geworden voor invordering van niet-betwiste sociale schulden door de RSZ. ...

Read more

04.04.2019

'Wetboek van vennootschappen en verenigingen' in het Staatsblad!

Het Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht is ingrijpend gewijzigd.De 'wet van 23 maart 2019', die zorgt voor deze grondige hervorming, verscheen in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019. ...

Read more

04.04.2019

Vlaanderen past integrale jeugdhulp aan

Vlaanderen brengt kleine veranderingen aan de integrale jeugdhulp en de rechtspositie van de minderjarigen daarin. Bedoeling is om de regels beter af te stemmen op het afgesproken beleid, de GDPR en ...

Read more

03.04.2019

Omvorming van vereniging naar vennootschap: wetgever regelt overgang van rechtspersonenbelasting naar vennootschapsbelasting

De wet van 17 maart 2019 regelt, voor verenigingen die zich omvormen tot een vennootschap, de overgang van de rechtspersonenbelasting (RPB) naar de vennootschapsbelasting (Ven.B.). Deze wet kadert in ...

Read more

29.03.2019

Hoe beheert u het mobiliteitsbudget van uw werknemers?

Sinds 1 maart 2019 kunt u een 'mobiliteitsbudget' invoeren in uw onderneming. Werknemers die een bedrijfswagen hebben of er recht op hebben, kunnen dit budget gebruiken voor een minder vervuilende ...

Read more

11.03.2019

Vlaamse regering beperkt recht van voorkoop in 36 gemeenten

BS 11/03/2019. - De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de sociale huisvestingsmaatschappijen, het Vlaams Woningfonds, de sociale verhuurkantoren, Vlabinvest, de gemeenten en de OCMW's ...

Read more

08.03.2019

Invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen: betalingsmodaliteiten bij FOD Financiën geharmoniseerd

Een KB 17 februari 2019 harmoniseert de betalingsmodaliteiten binnen de 'Algemene Administratie van de Inning en de Invordering' van de FOD Financiën die betrekking hebben op de betalingen van de ...

Read more

07.03.2019

Commissie voor Gerechtskosten moet opnieuw aan de slag

De Raad van State vernietigt de weigering van de minister van Justitie om de Commissie voor de Gerechtskosten samen te stellen. De minister schendt met zijn weigering het rechtsstaatprincipe. De ...

Read more

07.03.2019

Vlaanderen legt subsidieerbare renovatiewerken vast

Sinds 1 februari 2019 werkt Vlaanderen met één overkoepelende renovatiepremie. De verbeteringspremie gaat op in die nieuwe renovatiepremie. Vlaams minister Homans legt vast voor welke werken men ...

Read more

07.03.2019

Vlaamse toelage voor woningaanpassing senioren blijft als aparte premie bestaan

De Vlaamse aanpassingspremie die zich specifiek richt op woningaanpassingen voor senioren, blijft als aparte premie bestaan ondanks de keuze eind 2018 om verbouwingspremies van het Agentschap ...

Read more

07.03.2019

Energie: Nieuwe rekenregels voor transmissieverliezen in Brussel

BS 07/03/2019. - Op 1 januari 2019 werden in het Brussels gewest strengere energieprestatie-eisen van kracht voor residentiële (EPW) én niet-residentiële gebouwen (EPN). En dat heeft uiteraard een ...

Read more

05.03.2019

Nieuwe regels voor teruggave rijbewijs na afleggen herstelexamens en afgifte rijbewijs met weekendrijverbod

Wie na een verval van het recht tot sturen de door de rechter opgelegde herstelexamens met succes aflegt, mag zijn rijbewijs in principe weer gaan afhalen op de griffie. Voortaan mag de griffie het ...

Read more

05.03.2019

Nieuw huishoudelijk reglement voor het 'Instituut van de Bedrijfsrevisoren'

Het 'Instituut van de Bedrijfsrevisoren' (IBR) heeft een nieuw huishoudelijk reglement. Dat is vastgesteld bij KB van 22 februari 2019. Het komt in de plaats van het huishoudelijk reglement dat was ...

Read more

04.03.2019

Ook verwerpingsarresten van Raad van State stuiten verjaring

Een beroep bij de Raad van State stuit de verjaring, ook al leidt het niet tot een vernietigingsarrest. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist in zijn arrest van 28 februari 2019. Het Hof ...

Read more

04.03.2019

Grondwettelijk Hof beperkt rechten pleegzorgers

Pleegzorgers zien een stukje van hun nieuw verworven rechten al meteen afkalven. Het Grondwettelijk Hof vindt immers dat de rechtbank hen niet de belangrijke beslissingen over de gezondheid, ...

Read more

01.03.2019

Samenstelling en werking beheerscomité DABS

Op 31 maart 2019 gaat de modernisering van de burgerlijke stand van start. Een van de belangrijkste nieuwigheden is de DABS, de elektronische databank voor de akten van de burgerlijke stand. Een ...

Read more

01.03.2019

Nieuwe informatiebrochure over verandering M/V en voornaam

Mannen en vrouwen die op papier van geslacht willen veranderen, moeten een uitgebreide administratieve procedure doorlopen. Ook wie in het kader van zijn genderidentiteit van voornaam wil veranderen, ...

Read more

01.03.2019

Antidiscriminatiewetgeving: omkadering positieve acties in private sector

Positieve acties zijn specifieke maatregelen die bedoeld zijn om nadelige gevolgen die verband houden met beschermde criteria uit de antidiscriminatiewetgeving (leeftijd, seksuele geaardheid ?) te ...

Read more

01.03.2019

Lijst met 'veilige landen van herkomst' ongewijzigd

Sinds 1 maart 2019 geldt een nieuwe lijst met veilige landen van herkomst. Al zijn de landen die op de lijst staan dezelfde als de voorbije jaren. Het gaat nog steeds om Albanië, Bosnië-Herzegovina, ...

Read more

27.02.2019

Attesten voor uitstel terugkommoment Vlaamse rijopleiding B klaar voor gebruik

Wie om medische redenen niet tijdig kan deelnemen aan het terugkommoment binnen de Vlaamse rijopleiding B, kan uitstel krijgen. Dat geldt ook voor chauffeurs die om beroeps-, studie- of dienstredenen ...

Read more

26.02.2019

Vlaamse regels voor het verwerven van titels van beroepsbekwaamheid

Vlaanderen heeft het stelsel van het betaald educatief verlof omgevormd tot het 'Vlaams opleidingsverlof'. In het decreet dat als basis dient voor deze regeling, zit ook een luik dat de regelgeving ...

Read more

26.02.2019

Premie van 7.500 euro voor particulier die gebouw sloopt en vervangt door woning

BS 26/02/2019. - De Vlaamse regering kent een premie van exact 7.500 euro toe aan elke particulier die tussen 1 oktober 2018 en 31 oktober 2019 een omgevingsvergunningsaanvraag indient voor de sloop ...

Read more

26.02.2019

Brusselse kleinhandelaars krijgen hogere schadevergoeding bij werfhinder

Brusselse kleinhandelaars die hinder ondervinden van grote bouwwerven, kunnen vanaf 25 maart 2019 rekenen op een eenmalige schadevergoeding die variëert van 2.000 tot 2.700 euro. Dat bedrag is elke ...

Read more

25.02.2019

Niet-betaalde onderhoudsuitkeringen vanaf december 2019 'automatisch' ingevorderd

De belastingadministratie zal alle niet-betaalde onderhoudsuitkeringen (alimentatie) en achterstallen vanaf 1 december 2019 opnemen in een innings- en invorderingsregister. Dit ten vroegste één maand ...

Read more

1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22