Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

25.04.2018

Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning

Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...

Read more

24.04.2018

Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging

Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...

Read more

24.04.2018

Omgevingsvergunning XXL

Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning Ún de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...

Read more

24.04.2018

Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje

Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...

Read more

24.04.2018

Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt

Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...

Read more

19.04.2018

Kantonhervorming be´nvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen

Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...

Read more

19.04.2018

Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming

Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...

Read more

18.04.2018

Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling

Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...

Read more

18.04.2018

FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen

De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...

Read more

18.04.2018

Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŰnte concessies

Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...

Read more

17.04.2018

Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's

De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...

Read more

17.04.2018

Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen

De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...

Read more

12.04.2018

Richtlijnen voor beoordeling verlies aan verdienvermogen bij personen met een handicap

Staatssecretaris voor Personen met een beperking, Zuhal Demir, heeft een omzendbrief gepubliceerd om de toekenning van de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap vlotter te ...

Read more

11.04.2018

Sociaal huurder betaalt mee voor hernieuwbare energie

De Vlaamse overheid maakt het mogelijk dat sociale huisvestingsmaatschappijen een deel van de kosten voor hernieuwbare-energie-installaties recupereren van hun sociale huurders. De huurprijs zelf mag ...

Read more

05.04.2018

GDPR: Melden van gegevenslekken

De GDPR verplicht verwerkingsverantwoordelijken om een gegevenslek te melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit en ook, in sommige gevallen, aan de betrokkenen van wie er gegevens geraakt ...

Read more

05.04.2018

Extra maatregelen tegen fraude in regelgeving weddenschappen

De regelgeving voor weddenschappen bleek vatbaar voor interpretatie. Om misbruik en fraude te vermijden, zijn een aantal noodzakelijke verduidelijkingen doorgevoerd. Vergunninghouder. De definitie ...

Read more

05.04.2018

Rijbewijs B halen binnenkort ook in Brussel veel moeilijker

Na Vlaanderen en WalloniŰ, komt ook het Brussels gewest met een nieuw, veel strenger rijexamen voor rijbewijzen categorie B. Een hervorming die in 2 fasen zal worden ingevoerd, met eind deze maand al ...

Read more

05.04.2018

Pakket maatregelen moet interlandelijke adoptie in Vlaanderen aanwakkeren

Het aantal interlandelijke adopties in Vlaanderen is sinds de publicatie van het basisdecreet in 2012 sterk gedaald. Heel wat regels blijken in de praktijk immers onduidelijk en inefficiŰnt. De ...

Read more

04.04.2018

Hervorming gerechtelijke kantons deels van start op 1 mei 2018

De wetgever heeft eind vorig jaar de gerechtelijke kantons hertekend. Die hervorming treedt gefaseerd in werking. Op 1 mei 2018 gaan de eerste veranderingen van start. Hervorming. Het aantal ...

Read more

30.03.2018

Gedaan met het verbod op uitzendarbeid in bepaalde sectoren (art. 5 economischegroeiwet)

De wetgever stelt een einde aan de mogelijkheid om een algemeen verbod te voorzien op het beroep op uitzendkrachten in bepaalde activiteitensectoren. De wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke ...

Read more

30.03.2018

ComitÚ PBW: Deconnectiviteit of het recht op stilte? (art. 15-17 economischegroeiwet)

Via computer en smartphone zijn we voortdurend met het werk verbonden. Ook tijdens onze privÚtijd. Goede afspraken over bereikbaarheid en niet-bereikbaarheid van de werknemers, kunnen echter veel ...

Read more

30.03.2018

Kortere opzegtermijnen aan het begin van het contract? (art. 1-4 economischegroeiwet)

Er is een nieuwe wet die de opzegtermijnen die door de werkgever gegeven worden tijdens de eerste tewerkstellingsmaanden verlaagt. De nieuwe termijnen worden toegepast vanaf 1 mei 2018. Progressiever...

Read more

30.03.2018

Bijkomende toekenningsvoorwaarde voor inkomensvervangende tegemoetkoming (art. 23-24 economischegroeiwet)

Voortaan koppelt men een bijkomende toekenningsvoorwaarde aan de inkomensvervangende tegemoetkoming. De gerechtigden moeten gedurende tien jaar, waarvan ten minste vijf jaar ononderbroken, een ...

Read more

30.03.2018

Focus op fiscale bepalingen uit de ?Wet over de versterking van de economische groei en de sociale cohesie?

In het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2018 verscheen de 'wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie'. Op enkele technische wijzigingen na, ...

Read more

30.03.2018

Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler

Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...

Read more

28.03.2018

WalloniŰ beschikt over specifieke regels voor de woninghuurovereenkomsten

Het Waals Gewest werkte op zijn beurt een specifieke regelgeving voor de woninghuurovereenkomst uit. Sinds de zesde Staatshervorming zijn de Gewesten bevoegd om hun eigen regels vast te stellen voor ...

Read more

16.03.2018

Sociale domiciliefraude: Grondwettelijk Hof vernietigt materiŰle vergissing in wetgeving ('push'-systeem)

Het Grondwettelijk Hof heeft een beroep tot gedeeltelijke vernietiging van een wet van 13 mei 2016 beoordeeld in een arrest van 15 maart 2018. De vzw 'Ligue des Droits de l'Homme' verzet zich tegen ...

Read more

16.03.2018

Netbeheerders mogen Rijksregister en KSZ raadplegen in strijd tegen energiefraude

Op aangeven van 6 parlementairen voert de Vlaamse decreetgever een kleine correctie door in het energiedecreet. De netbeheerders mogen nu al diverse databanken gebruiken om energiefraude op te sporen...

Read more

16.03.2018

Akkoord over samenwerking bij gegevensverwerking in gezondheidssector

De federale overheid en de deelstaten gaan samenwerken bij de gegevensverwerking in de domeinen gezondheidsbeleid en bijstand aan personen. Daarover hebben ze op 20 november 2017 een ...

Read more

15.03.2018

FOD bevestigt verhoging 'forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden'

Sommige arbeidsongeschikte werknemers die door hun lichamelijke toestand of geestestoestand de gewone handelingen van het dagelijks leven niet alleen kunnen verrichten, kunnen een 'forfaitaire ...

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22