Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

26.07.2018

Sociale partners bestrijden oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid

De CAO nr. 108 over tijdelijke arbeid en uitzendarbeid omlijst het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid. De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) hebben dat gebruik ...

Read more

24.07.2018

Nieuwe onverenigbaarheden met mandaat burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters in Brussel

In Brussel mogen burgemeesters en schepenen geen leidende functie uitoefenen in een bestuur, in een Brusselse instelling van openbaar nut (ION) of in een intercommunale waarvan de gemeente in kwestie ...

Read more

20.07.2018

Prospectusverordening vindt toepassing in BelgiŽ

Een nieuwe wet van 11 juli 2018 'op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt' verscheen in ...

Read more

20.07.2018

Alle publiekrechtelijke rechtspersonen strafrechtelijk verantwoordelijk

Geen enkele publiekrechtelijke rechtspersoon geniet nog strafrechtelijke immuniteit. Wat betekent dat bv. voortaan ook de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten, de gemeenten en de provincies ...

Read more

20.07.2018

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid rechtspersonen hervormd

De wetgever maakt een einde aan de complexe regels ronde de (de)cumul van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon met die van de natuurlijke persoon voor dezelfde feiten. ...

Read more

19.07.2018

Nieuw administratief en geldelijk statuut voor operationeel personeel Civiele Bescherming

De voorbije maanden werd hard gewerkt aan de hernieuwing van de civiele veiligheid in ons land. Belangrijk onderdeel daarvan is de hervorming van de Civiele Bescherming. De heroriŽntatie van de ...

Read more

19.07.2018

Nu ook administratieve procedure voor nietigverklaring merk

Het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom - dat instaat voor de registratie van merken, tekeningen en modellen - kan nu ook zelf een merk nietig of vervallen verklaren. Die nieuwe ...

Read more

19.07.2018

Instituut voor octrooigemachtigden komt eraan

De regels rond het beroep van octrooigemachtigde verbeteren. Tot nu is dit beroep in ons land maar deels gereglementeerd waardoor het Belgisch octrooisysteem minder aantrekkelijk is dan in onze ...

Read more

18.07.2018

Uitleg bij nieuwe voornaamsveranderingsprocedure

Minister van Justitie Geens licht de nieuwe voornaamsveranderingsprocedure toe. Zij geldt sinds 1 augustus 2018. Vanaf dan zijn de ambtenaren van de burgerlijke stand bevoegd voor de ...

Read more

18.07.2018

Nieuwe detentievorm: plaatsing in transitiehuis (art. 68-79 Verzamelwet Strafzaken)

De wetgever creŽert een nieuwe detentievorm: de plaatsing in een transitiehuis. Een aantal gedetineerden kan naar het einde van hun detentie toe terecht in een transitiehuis. Transitiehuizen zijn ...

Read more

18.07.2018

Bevel tot aanhouding verruimd (art. 12 Verzamelwet Strafzaken)

Wanneer een verdachte niet persoonlijk kan verschijnen omdat hij vastzit in het buitenland maar wel zelf gevraagd heeft om persoonlijk aanwezig te zijn, kan de rechtbank of het hof voortaan een bevel ...

Read more

16.07.2018

Verdelingsregels Reprobel goedgekeurd

De beheersvennootschap Reprobel int verschillende rechten. Onder meer de reprografievergoeding voor auteurs, de wettelijke uitgeversvergoeding voor uitgevers en de vergoeding voor gebruik van werken, ...

Read more

16.07.2018

Personen in beperkte detentie behouden hun recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

De beslissing van de regering om personen die zich in beperkte detentie bevinden, net zoals personen die een uitgaansvergunning kregen of penitentiair verlof genieten, van hun recht op een ...

Read more

12.07.2018

Billijke vergoeding voor afspelen van muziek aangepast

De regels rond de billijke vergoeding voor muziekproducenten en uitvoerende muziekartiesten worden op enkele punten gewijzigd. We stippen enkele veranderingen aan. Er komt een aparte tariefregeling ...

Read more

09.07.2018

Pollutiepiek? Brussel kan verkeer ťn verwarming hele jaar door stilleggen

Brussel pakt naast de winterpieken, ook de zomersmogs aan. De regering had al de mogelijkheid om bij grote luchtverontreiniging het verkeer gedeeltelijk stil te leggen in de winter, maar zal dat ...

Read more

05.07.2018

Raadkamer en KI kunnen geen videoverhoor van aangehouden verdachte bevelen

De raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) kunnen niet langer bevelen dat de aangehouden inverdenkinggestelde moet verschijnen via videoconferentie. Het Grondwettelijk Hof vernietigt ...

Read more

02.07.2018

Nationaliteitsrecht aangepast (art. 137-156 DB burgerlijk recht)

De wetgever werkt enkele onduidelijkheden en knelpunten in het Belgisch nationaliteitsrecht weg. Onze wetgeving wordt ook afgestemd op de Europese regels. Belgen in het buitenland bijvoorbeeld die ...

Read more

02.07.2018

Wet met diverse bepalingen burgerlijk recht gepubliceerd

Op 2 juli 2018 is de 'wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing' in het ...

Read more

02.07.2018

Logge procedure bij voornaamsverandering verdwijnt (art. 119-136 DB burgerlijk recht)

Wie een andere voornaam wil, hoeft niet langer een zware procedure te doorlopen. Voortaan kan men hiervoor terecht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. En het is de gemeente die bepaalt hoeveel ...

Read more

02.07.2018

Administratieve boete voor milieu- of RO-overtreding bedraagt max. 400.000 of 2 miljoen euro

Misdrijven en inbreuken op de milieuwetgeving en op de regels op de ruimtelijke ordening kunnen bestraft worden met een exclusieve, of een alternatieve bestuurlijke geldboete. Die boetes kunnen ...

Read more

02.07.2018

Milieu-inspecteur můet geen pv meer opmaken bij milieumisdrijf

De gewestelijke en lokale toezichthouders en de toezichthouders die werden aangewezen door de politiezones zijn niet langer verplicht om een verslag van vaststelling of een proces-verbaal op te ...

Read more

02.07.2018

Dwangsom dreigt voor wie bestuurlijke maatregel niet uitvoert na milieuschending

De gewestelijke toezichthouders krijgen meer mogelijkheden om bestuurlijke maatregelen op te leggen in lokale milieudossiers wanneer hun collega's op het lokale niveau niets ondernemen. Terzelfder ...

Read more

02.07.2018

Minderjarigen kunnen makkelijker adoptiedossier inkijken (art. 158 DB†burgerlijk recht)

De adoptieautoriteiten zijn verplicht om onder meer de herkomstgegevens waarover zij beschikken te bewaren. Die gegevens zijn toegankelijk. Niet alleen voor de geadopteerde en zijn wettelijke ...

Read more

26.06.2018

Inkomensgarantie voor ouderen opnieuw opgetrokken

Op 1 juli 2018 wordt de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) opgetrokken. Voor alleenstaanden (verhoogd basisbedrag) gaat het om een verhoging van 13,2 euro per maand. Voor samenwonenden (basisbedrag) ...

Read more

26.06.2018

Tarieven kilometerheffing stijgen op 1 juli 2018

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft de geÔndexeerde tarieven van de kilometerheffing gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2018. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 juli 2018. ...

Read more

26.06.2018

Hogere tarieven verkeersbelasting en BIV vanaf 1 juli 2018

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft de geÔndexeerde tarieven van de verkeersbelasting en van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2018. ...

Read more

26.06.2018

Nieuw formulier voor aanvraag verblijfsverlenging door buitenlandse student

Buitenlandse studenten uit niet-EU-landen die hun verblijfsvergunning op ons grondgebied willen verlengen, moeten voortaan een nieuw aanvraagformulier gebruiken. Dit houdt rekening met het systeem ...

Read more

21.06.2018

Administratieve sanctieprocedure voor inbreuken op nieuwe wet private en bijzondere veiligheid

De nieuwe Basiswet Private en Bijzondere Veiligheid van 2 oktober 2017 voorziet een administratieve sanctieprocedure voor inbreuken op de bepalingen uit de wet of haar uitvoeringsbesluiten. ...

Read more

20.06.2018

Handelaars kunnen rentetoelage of vergoeding aanvragen zolang openbare werken in hun straat duren

Vlaamse KMO's, zelfstandigen en micro-ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat die gestart zijn vůůr 1 juli 2017 - en die dus niet in aanmerking komen voor de ...

Read more

18.06.2018

Hervormde Voetbalwet geeft politie nieuwe mogelijkheden om ontoelaatbaar supportersgedrag te bestraffen

Politiemensen kunnen voetbalsupporters die het te bont maken, maar die geen zware inbreuk begaan op de Voetbalwet, voortaan een 'officiŽle waarschuwing' geven. Een krachtig signaal om te vermijden ...

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25