Nieuws overzicht

Kies uw vakgebied :
Zoeken :

15.03.2018

Fiscus houdt vanaf aj. 2018 slechts gedeeltelijk rekening met 'uitkeringen aan wezen' om te bepalen of een kind ten laste is

De fiscus houdt vanaf het aanslagjaar 2018 nog slechts in bepaalde mate rekening met ?overlevingspensioenen toegekend aan wezen in de publieke sector en de wezenrenten die zijn toegekend aan ...

Lees meer

15.03.2018

Houder kentekenplaat van geflitst voertuig moet identiteit bestuurder meedelen

Een houder van een kentekenplaat die van de politie een pv in de bus krijgt voor een verkeersovertreding maar eigenlijk niet de bestuurder was op het moment van de feiten, is voortaan verplicht om de ...

Lees meer

15.03.2018

Strengere straffen voor wie kwaadwillig verkeer belemmert (art. 3 en 17 Verzamelwet Verkeersveiligheid)

Het Strafwetboek voorziet voortaan strengere straffen voor wie kwaadwillig het verkeer op de weg, de spoorweg, de binnenwateren of de zee belemmeren (bv. door een wegblokkade op te stellen). Niet ...

Lees meer

15.03.2018

Verjaring van strafvordering voortaan opgeschort bij wijziging taalrol (art. 2 Verzamelwet Verkeersveiligheid)

De verjaring van de strafvordering wordt voortaan geschorst voor maximum 1 jaar wanneer een strafzaak wordt verwezen naar een rechtbank van een andere taalrol. Dit moet misbruik vermijden. De ...

Lees meer

09.03.2018

Vlaamse transitiepremie voor werkzoekenden vanaf 15 maart

De Vlaamse overheid heeft eind vorig jaar een nieuwe premie ingevoerd om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren. De premie wordt betaald op het moment van de overgang naar ...

Lees meer

08.03.2018

Voorstellen voor brownfieldconvenanten hele jaar door indienen

De Vlaamse regering stapt af van haar gewoonte om brownfieldconvenantendossiers enkel te laten indienen gedurende 2 weken in het voorjaar, en enkele weken in het najaar. Projectontwikkelaars, ...

Lees meer

06.03.2018

Grondwettelijk Hof vernietigt fairness tax

Het Grondwettelijk Hof heeft op 1 maart 2018 de fairness tax vernietigd. Maar het Hof handhaaft wel de gevolgen van de vernietigde bepalingen voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2018. Dit met ...

Lees meer

02.03.2018

Bijdrageregeling voor zelfstandigen verder versoepeld

Een wet van 18 februari 2018 bundelt 'diverse bepalingen' in verband met de sociale bijdragen voor zelfstandigen:vier nieuwe drempels voor de vermindering van de voorlopige sociale bijdragen;een ...

Lees meer

02.03.2018

Verlaagd successietarief bij overdracht van KMO's in Brussel: nieuwe aanvraagformulieren en attesten

Voor nalatenschappen die vóór 1 januari 2017 zijn opengevallen, paste het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verlaagd successietarief van 3% toe bij de overdracht van een kleine of middelgrote ...

Lees meer

01.03.2018

Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018

Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...

Lees meer

28.02.2018

Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag

Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...

Lees meer

28.02.2018

Handhavingsregels voor omgevingsvergunning gelden sinds 1 maart

Het 'decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning' is op 1 maart 2018 in werking getreden. Dat blijkt uit een handhavingsbesluit op de ruimtelijke ordening, dat de ...

Lees meer

28.02.2018

Ook 'onmiddellijke inning' in het ruimtelijkordeningsrecht (RO-handhavingsbesluit)

Eén van de rechtsinstrumenten die via de omgevingsvergunning hun weg vinden naar het ruimtelijkordeningsrecht is het voorstel tot betaling van een geldsom. Dat regime van 'onmiddellijke inning' geldt ...

Lees meer

27.02.2018

Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement

Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Eén daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...

Lees meer

27.02.2018

Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten

Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...

Lees meer

26.02.2018

Hervorming COIV moet zorgen voor efficiëntere werking

Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...

Lees meer

26.02.2018

Interne organisatie COIV bijgestuurd

De interne organisatie van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt op enkele punten aangepast. Zodat het optimaal kan functioneren. Er komen ...

Lees meer

26.02.2018

Hervorming COIV: belangrijke impact op politiediensten

Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV) zal binnenkort grondig worden hervormd. De wet van 4 februari 2018 zorgt voor fundamentele wijzigingen in de algemene werking ...

Lees meer

23.02.2018

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: vereenvoudiging controleprocedure

Een stuk van de controleprocedure in het Arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandige wordt vereenvoudigd. Daartoe zijn twee aanpassings-KB's gepubliceerd die beide retroactief, maar op een ...

Lees meer

22.02.2018

Brussels gewest verbiedt kermispony's

Binnenkort is het verboden om in het Brussels gewest op kermissen attracties uit te baten of te organiseren waarin pony's en paarden worden gebruikt om het publiek te vermaken. Overtreders riskeren ...

Lees meer

22.02.2018

DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer

Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...

Lees meer

22.02.2018

Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven

De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...

Lees meer

22.02.2018

Brussels gewest verbiedt thuisslachtingen

Sinds 4 maart 2018 is het in het Brussels gewest verboden om thuis schapen, geiten, gekweekt wild of varkens te slachten. 'Particulieren hebben doorgaans niet de vereiste kennis en ervaring om dit ...

Lees meer

21.02.2018

4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt

Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht én onroerende voorheffing krijgen. ...

Lees meer

19.02.2018

Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018

De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...

Lees meer

19.02.2018

Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018

Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...

Lees meer

16.02.2018

Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten

Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...

Lees meer

15.02.2018

Vlaanderen giet regels voor gemeenten en OCMW's in één megadecreet

De regels voor de Vlaamse lokale besturen zijn samengebracht in één megadecreet. Het decreet telt maar liefst 609 artikelen en bestaat uit zes delen. Structuur. In het eerste deel (art. 1 tot 3) ...

Lees meer

14.02.2018

Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken

De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...

Lees meer

14.02.2018

Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten

De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...

Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18  19  20  21  22