Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

11.05.2018

Gemeenten moeten tal van gegevens op website zetten

Vlaanderen verplicht de burgemeesters en de voorzitters van het vast bureau van de OCMW's om heel wat informatie op de gemeentelijke website te zetten. Informatieplicht. De gemeentelijke websites ...

Read more

09.05.2018

Volmachtformulier voor Brusselse gemeenteraadsverkiezingen gepubliceerd

Het Brussels Gewest heeft twee modeldocumenten klaar voor de Brusselse gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Het gaat om het volmachtformulier en het attest van tijdelijk verblijf in het ...

Read more

02.05.2018

Rechter kan gerechtskosten ook omslaan tussen samenwonenden

In principe verwijst het eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de betaling van de gerechtskosten. Maar de rechter kan ook beslissen om de kosten om te slaan. Dat wil zeggen dat hij de ...

Read more

02.05.2018

Meer mogelijkheden om strafvordering uit te oefenen bij verlies van rechtspersoonlijkheid (art. 2 Verzamelwet Strafrecht en Strafvordering)

Via de Verzamelwet Strafrecht, Strafvordering en Gerechtelijk Recht van 4 mei 2018 wordt artikel 20, tweede lid van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering afgestemd op arrest ...

Read more

02.05.2018

Sociale zekerheidsinstellingen betalen gerechtskosten ook bij geschillen met overheidspersoneel

Wanneer vorderingen door of tegen sociaal verzekerden zijn ingesteld, staat de overheid of instelling die de sociale zekerheidswetgeving moet toepassen in voor de betaling van de gerechtskosten, ook ...

Read more

02.05.2018

Verdachte en benadeelde persoon: recht op inzage of afschrift dossier in fase opsporingsonderzoek (art. 3 Verzamelwet Strafrecht en Strafvordering)

Het Wetboek van Strafvordering omvat voortaan een procedure voor de behandeling van de verzoeken van de verdachte of van diegene die een verklaring van benadeelde persoon heeft afgelegd tot het ...

Read more

02.05.2018

In ongelijk gesteld OM betaalt toch rechtsplegingsvergoeding bij tussenkomst in burgerlijke procedures

De overheid moet voortaan toch een rechtsplegingsvergoeding betalen wanneer het openbaar ministerie met een rechtsvordering tussenkomt in burgerlijke procedures en in het ongelijk wordt gesteld. Geen ...

Read more

02.05.2018

Strafrechter kan in ongelijk gestelde burgerlijke partij die alleen koos voor hoger beroep rechtsplegingsvergoeding doen betalen

De strafrechter heeft sinds kort, op basis van artikel 162bis, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering, de mogelijkheid om de beklaagde en de burgerlijkrechtelijke aansprakelijke een ...

Read more

30.04.2018

Vlaanderen krijgt 129 fietssnelwegen

In Vlaanderen komen er 129 fietssnelwegen of 'fietsostrades'. Goed voor 2.400 kilometer aan fietsplezier. Sommige fietsostrades zijn al gerealiseerd, maar aan de meeste wordt nog gewerkt. Zo reikt ...

Read more

30.04.2018

Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau

Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke ...

Read more

27.04.2018

Hervorming van het ondernemingsrecht: wat wijzigt er en wat is nieuw?

De federale regering heeft het ondernemingsrecht hervormd. In dat kader werden verschillende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van ...

Read more

27.04.2018

Procedure collectieve schuldenregeling lichtjes bijgestuurd (art. 19 Wet Ondernemingsrecht)

De wet tot hervorming van het ondernemingsrecht brengt enkele kleine wijzigingen aan de procedure van de collectieve schuldenregeling. Na de beschikking tot toelaatbaarheid tot de collectieve ...

Read more

26.04.2018

Raad van State vernietigt extra ziekenhuisbudget voor overheidspensioenen

De Raad van State vernietigt het sinds 1 juli 2016 voorziene extra ziekenhuisbudget voor de financiering van de overheidspensioenen. En dit omdat de nieuwe regeling niet voor advies is voorgelegd aan ...

Read more

25.04.2018

Vergoedingen tot herstel van tijdelijke derving van winst en baten voortaan belastbaar bij betaling of toekenning

Een KB van 19 april 2018 stelt de vergoedingen tot gedeeltelijk of volledig herstel van een tijdelijke derving van winst of baten belastbaar bij betaling of toekenning. Deze nieuwe maatregel treedt ...

Read more

24.04.2018

Omgevingsvergunning XXL

Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning Ún de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...

Read more

24.04.2018

Eerste omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden op 1 augustus uitgereikt

Na de regionalisering heeft het Vlaamse gewest beslist om de kleinhandelsvergunning, de socio-economische vergunning of de sociaal-economische machtiging zoals ze ook wordt genoemd, te integreren in ...

Read more

24.04.2018

Natuurvergunning wordt omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging

Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, is momenteel nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 ...

Read more

24.04.2018

Palen van parkeerborden in Brussels gewest niet langer verplicht oranje

Vanaf 1 mei 2018 eist het Brussels gewest niet langer dat de staanders en de steunen waarop verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren (E1 tot E9h) zijn bevestigd, oranje zijn. Deze ...

Read more

19.04.2018

Kantonhervorming be´nvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen

Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...

Read more

19.04.2018

Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming

Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij ...

Read more

18.04.2018

FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging reeks sociale uitkeringen

De FOD Sociale Zekerheid heeft op 18 en 19 april de bedragen gepubliceerd van sommige sociale uitkeringen. Het gaat om aanpassingen buiten index. De bedragen die nu verschenen zijn in het Belgisch ...

Read more

18.04.2018

Federale overheid wil alleen nog energie-efficiŰnte concessies

Sinds midden 2014 plaatsen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten alleen nog overheidsopdrachten voor producten, kantoormateriaal, autobanden en gebouwen die aan hoge ...

Read more

18.04.2018

Zelfstandigenstatuut: uitvoeringsbesluiten afgestemd op nieuwe bijdrageregeling

Een verzamelwet van 15 juli 2016 heeft de wettelijke basis versterkt van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Samengevat komt het erop neer dat een nieuw artikel ...

Read more

17.04.2018

Wetgever wil pensioenfinanciering van lokale statutaire ambtenaren waarborgen

De wetgever heeft opnieuw een stap gezet in de hervorming van het Belgische pensioensysteem. Een wet van 30 maart 2018 waarborgt de financiering van de pensioenen van lokale statutaire ambtenaren en ...

Read more

17.04.2018

Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's

De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die ...

Read more

12.04.2018

Richtlijnen voor beoordeling verlies aan verdienvermogen bij personen met een handicap

Staatssecretaris voor Personen met een beperking, Zuhal Demir, heeft een omzendbrief gepubliceerd om de toekenning van de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap vlotter te ...

Read more

11.04.2018

Sociaal huurder betaalt mee voor hernieuwbare energie

De Vlaamse overheid maakt het mogelijk dat sociale huisvestingsmaatschappijen een deel van de kosten voor hernieuwbare-energie-installaties recupereren van hun sociale huurders. De huurprijs zelf mag ...

Read more

05.04.2018

GDPR: Melden van gegevenslekken

De GDPR verplicht verwerkingsverantwoordelijken om een gegevenslek te melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit en ook, in sommige gevallen, aan de betrokkenen van wie er gegevens geraakt ...

Read more

05.04.2018

Rijbewijs B halen binnenkort ook in Brussel veel moeilijker

Na Vlaanderen en WalloniŰ, komt ook het Brussels gewest met een nieuw, veel strenger rijexamen voor rijbewijzen categorie B. Een hervorming die in 2 fasen zal worden ingevoerd, met eind deze maand al ...

Read more

05.04.2018

Extra maatregelen tegen fraude in regelgeving weddenschappen

De regelgeving voor weddenschappen bleek vatbaar voor interpretatie. Om misbruik en fraude te vermijden, zijn een aantal noodzakelijke verduidelijkingen doorgevoerd. Vergunninghouder. De definitie ...

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25