Nieuws overzicht

Kies uw vakgebied :
Zoeken :

13.02.2018

Ge´nterneerden kunnen onmiddellijk genieten van ziekteverzekering

Sinds 1 januari 2018 hebben ge´nterneerden die geplaatst zijn in een verzorgingsinstelling recht op prestaties van de verplichte ziekteverzekering. Om zeker te zijn dat ze onmiddellijk van de ...

Lees meer

12.02.2018

Brussel werkt met modellicenties voor open data

Het Brussels Gewest laat het hergebruik van overheidsdocumenten toe, zowel voor commerciŰle als niet commerciŰle doeleinden. Ook de toegankelijkheid tot die documenten wordt maximaal gegarandeerd. ...

Lees meer

12.02.2018

Vlaanderen wil meer mobiliteit bij topambtenaren

Vlaanderen stuurt de selectieprocedure voor topambtenaren bij. Zeer goed presterende topambtenaren die zich kandidaat stellen voor een nieuwe topfunctie stromen automatisch door naar de laatste ronde ...

Lees meer

12.02.2018

Geen verzekeringsplicht meer voor aanhangwagens met MTM tot 750 kg

Op 22 februari 2018 treden twee wetswijzigingen in werking in het kader van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen. Niet-aangekoppelde aanhangwagens met een maximale ...

Lees meer

09.02.2018

Vlaanderen lanceert transitiepremie voor werkzoekenden

De Vlaamse overheid heeft een nieuwe premie ingevoerd om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren. De premie wordt betaald op het moment van de overgang naar een ...

Lees meer

09.02.2018

Wetgeving voor inschrijving van voertuigen ondergaat pak wijzigingen

Op 19 februari 2018 worden heel wat wetswijzigingen van kracht in het kader van de inschrijving van voertuigen. Een opvallende wijziging is de invoering van een minimumleeftijd voor houders van een ...

Lees meer

09.02.2018

Strengere voorwaarden bij uitsluiting van werkloosheidsuitkeringen

Een nieuw koninklijk besluit voert strengere voorwaarden in om werknemers die werkloos worden wegens 'omstandigheden die afhankelijk zijn van hun wil' uit te sluiten van werkloosheidsuitkeringen. ...

Lees meer

09.02.2018

Via smartphone aanmelden op overheidswebsites: BelgiŰ zet volgende stap in regelgeving

Het Directoraat-generaal Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning krijgt een cruciale rol bij de uitvoering van en het toezicht op de regelgeving die burgers toelaat om snel en ...

Lees meer

05.02.2018

De wet houdende diverse bepalingen inzake werk is verschenen!

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 5áfebruari 2018. Deze wet bekrachtigt een aantal bepalingen die de regering vorige ...

Lees meer

05.02.2018

Wetgever bundelt wijzigingen CAO-wet (art. 2-5 DB Werk)

Een wet houdende diverse bepalingen inzake werk schaaft de CAO-wet bij. We sommen de aanpassingen op die in werking treden op 15 februari 2018. Toepassingsgebied. Het toepassingsgebied van de wet ...

Lees meer

05.02.2018

Wetgever pakt misbruik van economische werkloosheid aan (art. 8-9 DB Werk)

Situaties waarbij een werkgever zijn werknemers in een stelsel van economische werkloosheid plaatst en hen dan vervangt door een beroep te doen op onderaanneming, worden voortaan verboden en ...

Lees meer

05.02.2018

Loonbeschermingswet: uitbreiding mogelijk van lijst met wettelijk toegelaten inhoudingen (art 6 - 7 DB Werk)

De wetgever heeft in de Loonbeschermingswet de mogelijkheid ingeschreven om bij KB een uitbreiding door te voeren van de limitatieve lijst van inhoudingen die de werkgever mag verrichten op het loon ...

Lees meer

05.02.2018

Al 33 elektronische platformen van deeleconomie erkend

Een KB van 28 januari 2018 erkent zes elektronische platformen van deeleconomie. De datum vanaf wanneer de erkenning wordt toegekend, verschilt per platform. In totaal zijn er nu 33 elektronische ...

Lees meer

05.02.2018

Wetgever zorgt voor rechtszekerheid bij 'nieuwe arbeidsregelingen' (art. 26-27 DB Werk)

Met een nieuwe verzamelwet heeft de wetgever verduidelijkt dat de interne grens van de arbeidsduur ook moet worden nageleefd in het kader van de 'nieuwe arbeidsregelingen'. In de praktijk was dat ...

Lees meer

05.02.2018

Gunstige overurenregeling in de horeca uitgebreid (art. 48-51 DB Werk)

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk heeft de gunstige behandeling voor overuren in de horecasector uitgebreid tot 360 'vrijwillige' overuren. Werkgevers (en, in geval ...

Lees meer

05.02.2018

Wetgever maakt anonieme praktijktests mogelijk in strijd tegen discriminatie (art. 30-35 DB Werk)

Sociaal inspecteurs krijgen de mogelijkheid om de techniek van mystery shopping toe te passen door hen niet te verplichten hun identiteit kenbaar te maken. Belangrijk daarbij is dat er altijd een ...

Lees meer

05.02.2018

Geen outplacementbegeleiding voor zieke werknemers (art. 52 DB Werk)

Werkgevers moeten voortaan geen outplacementbegeleiding meer aanbieden aan de werknemer die aantoont dat het vaststaat dat hij medisch ongeschikt is om een outplacementbegeleiding te volgen. De ...

Lees meer

02.02.2018

Bodemonderzoek verplicht voor ßlle risicogronden

Het Vlaams gewest wil dat tegen 2036 alle historisch vervuilde gronden gesaneerd zijn, of dat de saneringsprocedure toch op zijn minst in gang is gezet. De OVAM schat dat er ongeveer 80.000 ...

Lees meer

02.02.2018

Geen individuele bodempreventie- en bodembeheersplannen meer

Voor sommige activiteiten moet de exploitant een individueel bodempreventie- en bodembeheersplan (individueel BPBP) opmaken en voorleggen aan de OVAM. Een wijzigingsdecreet schrapt deze verplichting. ...

Lees meer

29.01.2018

Brussels Woningfonds helpt huurders met anonieme huurwaarborg

Sommige Brusselaars hebben niet het geld om een huurwaarborg te betalen, en zijn dus gedwongen om in hun huidige huurhuis te blijven wonen. Zelfs als die woning niet geschikt is. Om hen te helpen, ...

Lees meer

29.01.2018

BelgiŰ schenkt deel van grondgebied aan Nederland

Het kleine BelgiŰ wordt nog een beetje kleiner. Ons land geeft immers 2 schiereilandjes aan de overkant van de Maas aan onze noorderburen en krijgt in ruil een piepklein lapje grond aan deze kant van ...

Lees meer

26.01.2018

Dertig dagen om rolrecht te betalen bij Raad van State

Wie een zaak wil inleiden voor de Raad van State krijgt voortaan in de meeste gevallen dertig dagen om de rolrechten te betalen. Zolang dat niet gebeurd is, kan de procedure niet starten. Samen met ...

Lees meer

26.01.2018

Bij wie kan u terecht voor keuring van uw elektrische installatie?

De federale minister van Energie Marie-Christine Marghem heeft eindelijk nog eens een overzicht gepubliceerd van alle instellingen die erkend zijn voor de controle van elektrische installaties. En ...

Lees meer

26.01.2018

Verhoging van sommige bedragen inzake arbeidsongeschiktheid

Sommige bedragen op het vlak van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen worden opgetrokken (ZIV-reglementering). Het gaat hoofdzakelijk om de dagloongrens voor de berekening van ...

Lees meer

23.01.2018

FOD Sociale Zekerheid publiceert lijst sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen

Ook dit jaar heeft de FOD Sociale Zekerheid een lijst gepubliceerd met de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen. We noteren geen aanpassingen ten opzichte van vorig jaar. Dit is de lijst die ...

Lees meer

22.01.2018

Lokale besturen krijgen subsidie van 4.500 euro voor digitale omgevingsvergunning

De Vlaamse regering besliste al in 2016 om een kleine vergoeding toe te kennen aan de provincies, steden en gemeenten, die hun informaticasystemen moesten aanpassen aan de digitale ...

Lees meer

22.01.2018

Derdenrekening en meer openheid in tuchtprocedures van vastgoedmakelaar

Vastgoedmakelaars zijn vanaf nu bij wet verplicht om de gelden van hun cliŰnten op een afgescheiden rekening te plaatsen. Syndici worden verlost van de jaarlijkse BIV-lijsten en er komt meer ...

Lees meer

22.01.2018

Speciaal statuut voor slachtoffers van terreur: model van erkenningskaart gepubliceerd

Vanaf 1 februari 2018 ontvangen slachtoffers van terreur die het speciale beschermingsstatuut hebben gekregen ook automatisch een 'Kaart van nationale solidariteit'. Deze kaart biedt hen bepaalde ...

Lees meer

22.01.2018

Overheid rekent recordbedrag aan voor huisvesting illegalen

De federale overheid rekent opnieuw meer aan voor de huisvesting, het verblijf en de gezondheidszorgen van illegale vreemdelingen die zijn ondergebracht in een gesloten centrum. Indexering doet de ...

Lees meer

17.01.2018

Gegarandeerde dienstverlening voor personenvervoer bij spoorstaking

Een nieuwe wet garandeert de continu´teit van de dienstverlening voor het personenvervoer per spoor in geval van staking. Op die manier wil men de openbare dienst continu, regelmatig en zonder ...

Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  19  20  21  22