Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

05.04.2018

Pakket maatregelen moet interlandelijke adoptie in Vlaanderen aanwakkeren

Het aantal interlandelijke adopties in Vlaanderen is sinds de publicatie van het basisdecreet in 2012 sterk gedaald. Heel wat regels blijken in de praktijk immers onduidelijk en inefficiŰnt. De ...

Read more

04.04.2018

Hervorming gerechtelijke kantons deels van start op 1 mei 2018

De wetgever heeft eind vorig jaar de gerechtelijke kantons hertekend. Die hervorming treedt gefaseerd in werking. Op 1 mei 2018 gaan de eerste veranderingen van start. Hervorming. Het aantal ...

Read more

30.03.2018

ComitÚ PBW: Deconnectiviteit of het recht op stilte? (art. 15-17 economischegroeiwet)

Via computer en smartphone zijn we voortdurend met het werk verbonden. Ook tijdens onze privÚtijd. Goede afspraken over bereikbaarheid en niet-bereikbaarheid van de werknemers, kunnen echter veel ...

Read more

30.03.2018

Gedaan met het verbod op uitzendarbeid in bepaalde sectoren (art. 5 economischegroeiwet)

De wetgever stelt een einde aan de mogelijkheid om een algemeen verbod te voorzien op het beroep op uitzendkrachten in bepaalde activiteitensectoren. De wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke ...

Read more

30.03.2018

Kortere opzegtermijnen aan het begin van het contract? (art. 1-4 economischegroeiwet)

Er is een nieuwe wet die de opzegtermijnen die door de werkgever gegeven worden tijdens de eerste tewerkstellingsmaanden verlaagt. De nieuwe termijnen worden toegepast vanaf 1 mei 2018. Progressiever...

Read more

30.03.2018

Focus op fiscale bepalingen uit de ?Wet over de versterking van de economische groei en de sociale cohesie?

In het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2018 verscheen de 'wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie'. Op enkele technische wijzigingen na, ...

Read more

30.03.2018

Bijkomende toekenningsvoorwaarde voor inkomensvervangende tegemoetkoming (art. 23-24 economischegroeiwet)

Voortaan koppelt men een bijkomende toekenningsvoorwaarde aan de inkomensvervangende tegemoetkoming. De gerechtigden moeten gedurende tien jaar, waarvan ten minste vijf jaar ononderbroken, een ...

Read more

30.03.2018

Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler

Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met ...

Read more

28.03.2018

WalloniŰ beschikt over specifieke regels voor de woninghuurovereenkomsten

Het Waals Gewest werkte op zijn beurt een specifieke regelgeving voor de woninghuurovereenkomst uit. Sinds de zesde Staatshervorming zijn de Gewesten bevoegd om hun eigen regels vast te stellen voor ...

Read more

16.03.2018

Akkoord over samenwerking bij gegevensverwerking in gezondheidssector

De federale overheid en de deelstaten gaan samenwerken bij de gegevensverwerking in de domeinen gezondheidsbeleid en bijstand aan personen. Daarover hebben ze op 20 november 2017 een ...

Read more

16.03.2018

Netbeheerders mogen Rijksregister en KSZ raadplegen in strijd tegen energiefraude

Op aangeven van 6 parlementairen voert de Vlaamse decreetgever een kleine correctie door in het energiedecreet. De netbeheerders mogen nu al diverse databanken gebruiken om energiefraude op te sporen...

Read more

16.03.2018

Sociale domiciliefraude: Grondwettelijk Hof vernietigt materiŰle vergissing in wetgeving ('push'-systeem)

Het Grondwettelijk Hof heeft een beroep tot gedeeltelijke vernietiging van een wet van 13 mei 2016 beoordeeld in een arrest van 15 maart 2018. De vzw 'Ligue des Droits de l'Homme' verzet zich tegen ...

Read more

15.03.2018

Verjaring van strafvordering voortaan opgeschort bij wijziging taalrol (art. 2 Verzamelwet Verkeersveiligheid)

De verjaring van de strafvordering wordt voortaan geschorst voor maximum 1 jaar wanneer een strafzaak wordt verwezen naar een rechtbank van een andere taalrol. Dit moet misbruik vermijden. De ...

Read more

15.03.2018

FOD bevestigt verhoging 'forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden'

Sommige arbeidsongeschikte werknemers die door hun lichamelijke toestand of geestestoestand de gewone handelingen van het dagelijks leven niet alleen kunnen verrichten, kunnen een 'forfaitaire ...

Read more

15.03.2018

Houder kentekenplaat van geflitst voertuig moet identiteit bestuurder meedelen

Een houder van een kentekenplaat die van de politie een pv in de bus krijgt voor een verkeersovertreding maar eigenlijk niet de bestuurder was op het moment van de feiten, is voortaan verplicht om de ...

Read more

15.03.2018

Fiscus houdt vanaf aj. 2018 slechts gedeeltelijk rekening met 'uitkeringen aan wezen' om te bepalen of een kind ten laste is

De fiscus houdt vanaf het aanslagjaar 2018 nog slechts in bepaalde mate rekening met ?overlevingspensioenen toegekend aan wezen in de publieke sector en de wezenrenten die zijn toegekend aan ...

Read more

15.03.2018

Strengere straffen voor wie kwaadwillig verkeer belemmert (art. 3 en 17 Verzamelwet Verkeersveiligheid)

Het Strafwetboek voorziet voortaan strengere straffen voor wie kwaadwillig het verkeer op de weg, de spoorweg, de binnenwateren of de zee belemmeren (bv. door een wegblokkade op te stellen). Niet ...

Read more

09.03.2018

Vlaamse transitiepremie voor werkzoekenden vanaf 15 maart

De Vlaamse overheid heeft eind vorig jaar een nieuwe premie ingevoerd om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren. De premie wordt betaald op het moment van de overgang naar ...

Read more

08.03.2018

Voorstellen voor brownfieldconvenanten hele jaar door indienen

De Vlaamse regering stapt af van haar gewoonte om brownfieldconvenantendossiers enkel te laten indienen gedurende 2 weken in het voorjaar, en enkele weken in het najaar. Projectontwikkelaars, ...

Read more

06.03.2018

Grondwettelijk Hof vernietigt fairness tax

Het Grondwettelijk Hof heeft op 1 maart 2018 de fairness tax vernietigd. Maar het Hof handhaaft wel de gevolgen van de vernietigde bepalingen voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2018. Dit met ...

Read more

02.03.2018

Verlaagd successietarief bij overdracht van KMO's in Brussel: nieuwe aanvraagformulieren en attesten

Voor nalatenschappen die vˇˇr 1 januari 2017 zijn opengevallen, paste het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verlaagd successietarief van 3% toe bij de overdracht van een kleine of middelgrote ...

Read more

02.03.2018

Bijdrageregeling voor zelfstandigen verder versoepeld

Een wet van 18 februari 2018 bundelt 'diverse bepalingen' in verband met de sociale bijdragen voor zelfstandigen:vier nieuwe drempels voor de vermindering van de voorlopige sociale bijdragen;een ...

Read more

01.03.2018

Centraal erfrechtregister start op 1 maart 2018

Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de ...

Read more

28.02.2018

Nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens start vandaag

Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf vandaag aangeven bij de lokale politie zonder risico op strafvervolging. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 ...

Read more

28.02.2018

Handhavingsregels voor omgevingsvergunning gelden sinds 1 maart

Het 'decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning' is op 1 maart 2018 in werking getreden. Dat blijkt uit een handhavingsbesluit op de ruimtelijke ordening, dat de ...

Read more

28.02.2018

Ook 'onmiddellijke inning' in het ruimtelijkordeningsrecht (RO-handhavingsbesluit)

EÚn van de rechtsinstrumenten die via de omgevingsvergunning hun weg vinden naar het ruimtelijkordeningsrecht is het voorstel tot betaling van een geldsom. Dat regime van 'onmiddellijke inning' geldt ...

Read more

27.02.2018

Vlaanderen werkt aan eigen regels voor sanctie bij outplacement

Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. EÚn daarvan is het recht op een outplacementaanbod voor ontslagen werknemers van 45 jaar en ...

Read more

27.02.2018

Gerecht licht Vlaams parlement in over onduidelijkheden in decreten

Wanneer hoven en rechtbanken geconfronteerd worden met toepassings- of interpretatieproblemen bij Vlaamse decreten, moet dat voortaan gemeld worden aan het Vlaams parlement. Op die manier krijgt het ...

Read more

26.02.2018

Interne organisatie COIV bijgestuurd

De interne organisatie van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt op enkele punten aangepast. Zodat het optimaal kan functioneren. Er komen ...

Read more

26.02.2018

Hervorming COIV moet zorgen voor efficiŰntere werking

Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) wordt hervormd. Aan de basisregels wordt niet geraakt. Maar de wetgever voert wel enkele veranderingen door om de slagkracht ...

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25