Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

17.01.2018

Vlaamse regels voor lading van vrachtwagens

Hoewel Vlaanderen al sinds de Zesde Staatshervorming bevoegd is voor de materie 'ladingzekering' komt het nu pas met een eigen regelgevend kader. Het omvat duidelijke laadinstructies voor wie met een ...

Read more

17.01.2018

Tarief van reprografievergoeding voor auteurs en uitgevers voorlopig onveranderd

Het paginatarief voor de reprografievergoeding voor auteurs blijft voorlopig op 0,0277 euro. Ook de wettelijke uitgeversvergoeding blijft vooralsnog op hetzelfde niveau als vorig jaar: ook 0,0277 ...

Read more

16.01.2018

Pakket maatregelen om federale overheidsopdrachten beter te centraliseren

De federale regering wil de plaatsing van overheidsopdrachten op federaal niveau meer centraliseren. Onderzoek heeft immers aangewezen dat er nog te veel gedecentraliseerde - vaak kleine - aankopen ...

Read more

16.01.2018

Vlaanderen breidt kilometerheffing uit in strijd tegen sluipverkeer (art. 14 en 15 Verzameldecreet Transport)

Sinds 1 januari 2018 is het aantal Vlaamse gewestwegen waarop vrachtwagens (> 3,5 ton) een kilometerheffing moeten betalen, aanzienlijk uitgebreid. Het gaat in totaal om 6 trajecten, op de N14, de ...

Read more

12.01.2018

Brussel versoepelt boetesysteem voor inbreuken op kilometerheffing

Sinds 1 januari 2018 hanteert Brussel een nieuw boetesysteem voor inbreuken op de kilometerheffing voor vrachtwagens (MTM > 3,5 ton). Met gedifferentieerde bedragen afgestemd op de ernst van de ...

Read more

12.01.2018

Handelaars krijgen meer tijd om rentetoelage of vergoeding aan te vragen voor openbare werken in hun straat die gestart zijn vˇˇr 1 juli 2017

KMO's, zelfstandigen en micro-ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat die gestart zijn vˇˇr 1 juli 2017 - en die dus niet in aanmerking komen voor de 'nieuwe' ...

Read more

12.01.2018

Wetgever voegt regels voor betaalrekeningen en betalingsdiensten toe aan Wetboek van Economisch Recht

Een wet van 22 december 2017 wijzigt de regels voor betaalrekeningen en betalingsdiensten en voegt ze toe aan het Wetboek van Economisch Recht. De wet zet onder meer de PAD-richtlijn om in Belgisch ...

Read more

12.01.2018

Grondwettelijk Hof vernietigt deel Potpourri II: huiszoeking binnen mini-onderzoek niet meer toegelaten

Sinds 12 januari 2018 kunnen geen huiszoekingen meer gevraagd worden in het kader van een mini-onderzoek. Het Grondwettelijk Hof heeft het betrokken artikel 63,1░ van de Potpourri II-wet immers ...

Read more

12.01.2018

Grondwettelijk Hof vernietigt deel Potpourri II: maximaal recht op hoger beroep bij voorlopige hechtenis

Iedereen heeft het recht om maximaal beroep aan te tekenen tegen beslissingen tot handhaving van de voorlopige hechtenis. Dat de Potpourri II-wet in artikel 137 onmiddellijk cassatieberoep alleen ...

Read more

12.01.2018

Grondwettelijk Hof vernietigt deel Potpourri II: illegalen automatisch uitsluiten van penitentiair verlof, elektronisch toezicht en beperkte detentie mag niet

Illegalen automatisch uitsluiten van de mogelijkheid op penitentiair verlof, elektronisch toezicht, beperkte detentie, voorwaardelijke invrijheidstelling of een onderbreking van de strafuitvoering ...

Read more

12.01.2018

Veralgemeende correctionalisering misdaden ongrondwettig

De Potpourri II-wet van 5 februari 2016 heeft ervoor gezorgd dat alle misdaden correctionaliseerbaar zijn. Wat betekent dat alle misdaden, ook de heel ernstige, kunnen berecht worden door de ...

Read more

12.01.2018

Grondwettelijk Hof vernietigt deel Potpourri II: gevolgen voor voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht

De raadkamer moet de mogelijkheid hebben om in het stadium van de regeling van de rechtspleging te beslissen om een inverdenkinggestelde die zich tot dan in voorlopige hechtenis in een ...

Read more

11.01.2018

Brussel vraagt overname 'Dienst Verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling'

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de ?Dienst van de Verkeersbelasting op de autovoertuigen en van de belasting op de inverkeerstelling? overnemen van de FOD FinanciŰn. Een ordonnantie van 15 ...

Read more

11.01.2018

Bevestiging van de accijnstarieven voor benzine en diesel van toepassing vanaf 1 januari 2018

In een bericht dat op 11 januari 2018 in het Belgisch Staatsblad verschenen is, bevestigt minister van FinanciŰn Van Overtveldt de accijnstarieven die sinds 1 januari 2018 van toepassing zijn op ...

Read more

29.12.2017

Krachtlijnen uit de 'Wet houdende fiscale bepalingen III'

Op 29 december 2017 verscheen de 'wet van 25 december 2017 houdende fiscale bepalingen III' in het Belgisch Staatsblad. Deze wet bevat verschillende wijzigingen op het vlak van inkomstenbelasting en ...

Read more

29.12.2017

Minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken

De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan worden opgetrokken. Het KB van 21 december 2017 dat daarvoor zorgt, is in werking getreden op 1 januari 2018. De verhoging geldt voor de betalingen ...

Read more

29.12.2017

Zelfstandigenstatuut: terugvordering onterecht betaalde pensioenuitkeringen

Een wet van 25 december 2017 verbetert het pensioenstelsel van de zelfstandigen door het aan te passen aan de hervorming van de sociale bijdragen. De wetgever maakt het mogelijk om te vermijden dat ...

Read more

29.12.2017

Limosa-aangifte voor zelfstandigen in risicosectoren opnieuw uitgesteld

De algemene meldingsplicht (Limosa-aangifte) voor zelfstandigen werd op vraag van Europa omgevormd tot een verplichte meldingsplicht voor risicogevoelige sectoren met een hoger dan gemiddeld risico ...

Read more

29.12.2017

Versoepeling invorderingsprocessen van niet-fiscale schuldvorderingen (art. 149-151 PW)

De programmawet van 25ádecember 2017 past de domaniale wet van 22ádecember 1949 aan met betrekking tot de invordering van de publiekrechtelijke niet-fiscale schuldvorderingen. De bedoeling van de ...

Read more

29.12.2017

Accijnzen op frisdranken met toegevoegde suikers of andere zoetstoffen verhoogd (art. 140-141 PW)

De accijnzen op frisdranken met toegevoegde suikers of andere zoetstoffen en op poeders en siropen ter vervaardiging van dergelijke frisdranken worden verhoogd. De accijnzen op gearomatiseerde waters ...

Read more

29.12.2017

Herstructurering van accijnzen op sigaretten en nieuwe wijze van berekening minimumaccijns op sigaretten en tabak (art. 134-139 PW)

Ingevolge het akkoord van het ComitÚ van Ministers van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie van 9áoktober 2017 wordt er een herstructurering doorgevoerd van de accijnzen op sigaretten door een ...

Read more

29.12.2017

Vrije beroepen meestal vrijgesteld van billijke vergoeding uitvoerende muziekartiesten en producenten

Alle regels rond de billijke vergoeding voor uitvoerende muziekartiesten en producenten zijn sinds 1 januari 2018 gegroepeerd in ÚÚn besluit. De billijke vergoeding die vrije beroepen tot nu moesten ...

Read more

29.12.2017

Financieringswet voor KMO's aangepast na evaluatie

Een evaluatie van de 'wet van 21 december 2013 over de financiering voor KMO's', en de daaraan verbonden gedragscode, heeft een aantal verbeterpunten aan het licht gebracht. De wet van 21 december ...

Read more

29.12.2017

BelgiŰ versoepelt nacht- en zondagsarbeid in e-commerce (art. 55 tot 65 PW)

Het succes van de elektronische handel (e-commerce) op de Belgische markt zet de wetgever ertoe aan om de invoeringsprocedures voor nacht- en zondagsarbeid in de betrokken ondernemingen ietwat te ...

Read more

29.12.2017

Toelichting bij jaarrekening van beheersvennootschappen voor auteursrechten en naburige rechten vereenvoudigd

Beheersvennootschappen voor auteursrechten en naburige rechten voeren een volledige jaarrekening. De toelichting bij de balans en de resultatenrekening kent enkele bijzonderheden, specifiek voor de ...

Read more

29.12.2017

Ge´nterneerden ge´ntegreerd in ziekteverzekering

Tot nu financierde het Riziv de geneeskundige verzorging van geplaatste ge´nterneerden binnen een gesloten budget op basis van overeenkomsten tussen de betrokken inrichting en de ministers van ...

Read more

28.12.2017

Nieuwe beperkingen op octrooirechten

De Belgische octrooiregels worden aangepast aan de hervorming van het Europees octrooisysteem. Op die manier kan een rechter steeds dezelfde regels toepassen, ongeacht of hij moet oordelen over een ...

Read more

27.12.2017

Arbeidsongeschiktheidsbesluit zelfstandigen: aangepaste tijdvakken van arbeidsongeschiktheid

In het arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandigen maakt men een onderscheid tussen verschillende tijdvakken van arbeidsongeschiktheid. Namelijk: de tijdvakken van primaire niet-vergoedbare ...

Read more

22.12.2017

'Wet houdende diverse fiscale bepalingen II' in het Staatsblad

In het Staatsblad van 22 december 2017 verscheen de ?wet van 17 december 2017 houdende diverse fiscale bepalingen II?. Deze wet is de tweede in de lange rij van fiscale eindejaarswetten in 2017. Ze ...

Read more

22.12.2017

Risicozones voor overstromingen geactualiseerd

Brandverzekeraars kunnen dekking tegen overstroming en tegen overlopen en opstuwen van openbare riolen weigeren bij een gebouw in een risicozone voor overstromingen. Maar alleen wanneer dat gebouwd ...

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20  21  22