Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

26.02.2018

Hervorming COIV: belangrijke impact op politiediensten

Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV) zal binnenkort grondig worden hervormd. De wet van 4 februari 2018 zorgt voor fundamentele wijzigingen in de algemene werking ...

Read more

23.02.2018

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: vereenvoudiging controleprocedure

Een stuk van de controleprocedure in het Arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandige wordt vereenvoudigd. Daartoe zijn twee aanpassings-KB's gepubliceerd die beide retroactief, maar op een ...

Read more

22.02.2018

Brussels gewest verbiedt thuisslachtingen

Sinds 4 maart 2018 is het in het Brussels gewest verboden om thuis schapen, geiten, gekweekt wild of varkens te slachten. 'Particulieren hebben doorgaans niet de vereiste kennis en ervaring om dit ...

Read more

22.02.2018

DIE ontvangt geen internationale of Europese octrooiaanvragen meer

Internationale en Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 april 2018 niet meer ingediend worden bij de Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE). Ze moeten vanaf dan altijd ingediend worden ...

Read more

22.02.2018

Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven

De wetgever schrapt het modelformulier 'Verklarend document betreffende de betaling', dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het ...

Read more

22.02.2018

Brussels gewest verbiedt kermispony's

Binnenkort is het verboden om in het Brussels gewest op kermissen attracties uit te baten of te organiseren waarin pony's en paarden worden gebruikt om het publiek te vermaken. Overtreders riskeren ...

Read more

21.02.2018

4 fiscale vrijstellingen voor wie natuurbeheerplan opstelt

Particulieren, ondernemingen, verenigingen? die een natuurbeheerplan opstellen voor hun terrein, kunnen vrijstelling van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht Ún onroerende voorheffing krijgen. ...

Read more

19.02.2018

Vermindering onroerende voorheffing voor materieel en outillage aanslagjaar 2018

De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest stijgt. Het tarief voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 2,69%, tegenover 1,73% voor het aanslagjaar 2017. ...

Read more

19.02.2018

Vermindering onroerende voorheffing voor kinderen ten laste aanslagjaar 2018

Het Vlaams Gewest geeft elk jaar een reductie op de onroerende voorheffing (OV) voor de gezinswoning, aan gezinnen met minstens 2 kinderen ten laste. De vermindering stijgt naarmate er meer kinderen ...

Read more

16.02.2018

Tax shelter voor startende ondernemingen: fiscus publiceert nieuwe modelattesten

Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een ...

Read more

15.02.2018

Vlaanderen giet regels voor gemeenten en OCMW's in ÚÚn megadecreet

De regels voor de Vlaamse lokale besturen zijn samengebracht in ÚÚn megadecreet. Het decreet telt maar liefst 609 artikelen en bestaat uit zes delen. Structuur. In het eerste deel (art. 1 tot 3) ...

Read more

14.02.2018

Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken

De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari ...

Read more

14.02.2018

Charter: toegang van kmo's tot overheidsopdrachten

De federale overheid wil dat er meer kmo's - dat zijn ondernemingen tot 50 werknemers - deelnemen aan overheidsopdrachten. De FOD Economie heeft daarom een charter opgesteld met daarin 13 algemene ...

Read more

13.02.2018

Ge´nterneerden kunnen onmiddellijk genieten van ziekteverzekering

Sinds 1 januari 2018 hebben ge´nterneerden die geplaatst zijn in een verzorgingsinstelling recht op prestaties van de verplichte ziekteverzekering. Om zeker te zijn dat ze onmiddellijk van de ...

Read more

12.02.2018

Geen verzekeringsplicht meer voor aanhangwagens met MTM tot 750 kg

Op 22 februari 2018 treden twee wetswijzigingen in werking in het kader van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen. Niet-aangekoppelde aanhangwagens met een maximale ...

Read more

12.02.2018

Vlaanderen wil meer mobiliteit bij topambtenaren

Vlaanderen stuurt de selectieprocedure voor topambtenaren bij. Zeer goed presterende topambtenaren die zich kandidaat stellen voor een nieuwe topfunctie stromen automatisch door naar de laatste ronde ...

Read more

12.02.2018

Brussel werkt met modellicenties voor open data

Het Brussels Gewest laat het hergebruik van overheidsdocumenten toe, zowel voor commerciŰle als niet commerciŰle doeleinden. Ook de toegankelijkheid tot die documenten wordt maximaal gegarandeerd. ...

Read more

09.02.2018

Vlaanderen lanceert transitiepremie voor werkzoekenden

De Vlaamse overheid heeft een nieuwe premie ingevoerd om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren. De premie wordt betaald op het moment van de overgang naar een ...

Read more

09.02.2018

Wetgeving voor inschrijving van voertuigen ondergaat pak wijzigingen

Op 19 februari 2018 worden heel wat wetswijzigingen van kracht in het kader van de inschrijving van voertuigen. Een opvallende wijziging is de invoering van een minimumleeftijd voor houders van een ...

Read more

09.02.2018

Via smartphone aanmelden op overheidswebsites: BelgiŰ zet volgende stap in regelgeving

Het Directoraat-generaal Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning krijgt een cruciale rol bij de uitvoering van en het toezicht op de regelgeving die burgers toelaat om snel en ...

Read more

09.02.2018

Strengere voorwaarden bij uitsluiting van werkloosheidsuitkeringen

Een nieuw koninklijk besluit voert strengere voorwaarden in om werknemers die werkloos worden wegens 'omstandigheden die afhankelijk zijn van hun wil' uit te sluiten van werkloosheidsuitkeringen. ...

Read more

05.02.2018

Al 33 elektronische platformen van deeleconomie erkend

Een KB van 28 januari 2018 erkent zes elektronische platformen van deeleconomie. De datum vanaf wanneer de erkenning wordt toegekend, verschilt per platform. In totaal zijn er nu 33 elektronische ...

Read more

05.02.2018

De wet houdende diverse bepalingen inzake werk is verschenen!

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 5áfebruari 2018. Deze wet bekrachtigt een aantal bepalingen die de regering vorige ...

Read more

05.02.2018

Wetgever bundelt wijzigingen CAO-wet (art. 2-5 DB Werk)

Een wet houdende diverse bepalingen inzake werk schaaft de CAO-wet bij. We sommen de aanpassingen op die in werking treden op 15 februari 2018. Toepassingsgebied. Het toepassingsgebied van de wet ...

Read more

05.02.2018

Wetgever zorgt voor rechtszekerheid bij 'nieuwe arbeidsregelingen' (art. 26-27 DB Werk)

Met een nieuwe verzamelwet heeft de wetgever verduidelijkt dat de interne grens van de arbeidsduur ook moet worden nageleefd in het kader van de 'nieuwe arbeidsregelingen'. In de praktijk was dat ...

Read more

05.02.2018

Loonbeschermingswet: uitbreiding mogelijk van lijst met wettelijk toegelaten inhoudingen (art 6 - 7 DB Werk)

De wetgever heeft in de Loonbeschermingswet de mogelijkheid ingeschreven om bij KB een uitbreiding door te voeren van de limitatieve lijst van inhoudingen die de werkgever mag verrichten op het loon ...

Read more

05.02.2018

Gunstige overurenregeling in de horeca uitgebreid (art. 48-51 DB Werk)

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk heeft de gunstige behandeling voor overuren in de horecasector uitgebreid tot 360 'vrijwillige' overuren. Werkgevers (en, in geval ...

Read more

05.02.2018

Wetgever pakt misbruik van economische werkloosheid aan (art. 8-9 DB Werk)

Situaties waarbij een werkgever zijn werknemers in een stelsel van economische werkloosheid plaatst en hen dan vervangt door een beroep te doen op onderaanneming, worden voortaan verboden en ...

Read more

05.02.2018

Geen outplacementbegeleiding voor zieke werknemers (art. 52 DB Werk)

Werkgevers moeten voortaan geen outplacementbegeleiding meer aanbieden aan de werknemer die aantoont dat het vaststaat dat hij medisch ongeschikt is om een outplacementbegeleiding te volgen. De ...

Read more

05.02.2018

Wetgever maakt anonieme praktijktests mogelijk in strijd tegen discriminatie (art. 30-35 DB Werk)

Sociaal inspecteurs krijgen de mogelijkheid om de techniek van mystery shopping toe te passen door hen niet te verplichten hun identiteit kenbaar te maken. Belangrijk daarbij is dat er altijd een ...

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  21  22  23  24  25