Nieuws overzicht

Kies uw vakgebied :
Zoeken :

21.12.2017

Uitbreiding wettelijke aansprakelijkheid bij kernongeval alweer uitgesteld

De Belgische Staat zal nog tot 1 januari 2019 de eventuele kosten moeten dragen van 'nucleaire lichamelijke letsels die zich voordoen tussen 10 en 30 jaar na een kernongeval'. Normaal gezien zou die ...

Lees meer

20.12.2017

Codextrein: Integratie van de vegetatievergunning in de omgevingsvergunning

De Vlaamse overheid integreert de vegetatievergunning uit de natuurwetgeving, in de omgevingsvergunning.Of dat is althans de bedoeling. Met de concrete uitrol wordt nog even gewacht tot alle ...

Lees meer

20.12.2017

Codextrein: Meldplicht voor zorgwonen

De decreetgever versoepelt de definitie van het zorgwonen, waardoor méér personen in aanmerking komen als 'zorgwoner'.Terzelfder tijd voert hij een algemene meldplicht in voor de creatie van een ...

Lees meer

20.12.2017

Codextrein: Van strak ruimtelijk structuurplan naar ruimtelijk beleidsplan volgens aanbouwmodel

De Vlaamse overheid bergt de ruimtelijke structuurplannen na 20 jaar op in de archiefkast en vervangt ze door ruimtelijke beleidsplannen die bestaan uit een strategische visie en minstens één ...

Lees meer

20.12.2017

Codextrein: As-builtattest wordt gedegradeerd tot facultatieve technische beoordeling door architect

De Codextrein vormt het as-builtattest om van een mini-regularisatievergunning naar een louter technische beoordeling van de wettelijkheid van het gerealiseerde project door de architect. En dan nog ...

Lees meer

20.12.2017

Codextrein: Impact van beleidsplannen, erfgoedlandschappen en andere op ruimtelijke uitvoeringsplannen

De Codextrein voert vele kleine wijzigingen door in de procedure voor het opmaken van een gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (rup). Wij beperken ons hier tot de ...

Lees meer

20.12.2017

Codextrein: Verkavelingen en bpa's van maximum 15 jaar oud én ruimtelijk rendement als vergunningsfactoren

De vergunningverlenende overheid moet een omgevingsvergunning nog enkel weigeren als de vergunning ingaat tegen verkavelings- of bpa-voorschriften die maximum 15 jaar oud zijn. Terzelfder tijd kan de ...

Lees meer

20.12.2017

Codextrein-wijzigingen gelden (meestal) vanaf 30 december

Het 'decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving' is op 20 december 2017 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het wordt meestal kortweg de ...

Lees meer

20.12.2017

Codextrein: Geen aankoopplicht meer bij grote waardevermindering

De Codextrein schrapt de aankoopplicht wanneer een onroerend goed een ernstige waardevermindering ondergaat als gevolg van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Er zal alleen nog een aankoopplicht gelden ...

Lees meer

20.12.2017

Codextrein: Gevel isoleren kan ook bij zonevreemde gebouwen

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verbiedt in bepaalde gevallen om het bestaande bouwvolume uit te breiden. Dat is bijvoorbeeld het geval voor zonevreemde constructies die men aan de buitenkant ...

Lees meer

20.12.2017

Codextrein: Opnieuw vergunningsplicht voor alle vormen van reclame langs de weg

Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen een constructie plaatsen of optrekken, staat er in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. En onder ...

Lees meer

20.12.2017

Codextrein: Geregistreerd ruimtelijk planner voor meer dan 3 jaar

Wie in het Vlaams gewest een ruimtelijk structuurplan of ruimtelijk uitvoeringsplan wil opstellen, moet geregistreerd zijn als ruimtelijk planner. Nu de ruimtelijke structuurplannen vervangen worden ...

Lees meer

20.12.2017

Codextrein: Vlaamse regering kan lokale stedenbouwkundige verordeningen schorsen en vernietigen

Het departement Omgeving krijgt een ruimere adviesbevoegdheid ten aanzien van de provinciale en stedenbouwkundige verordeningen, maar het bindend karakter ervan valt weg. De Vlaamse regering kan zich ...

Lees meer

20.12.2017

Codextrein: Functies waarvoor een omgevingsvergunning nodig is

De Codextrein corrigeert de lijst met functies waarvoor de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) een omgevingsvergunning eist. De Codectrein past de VCRO-functies aan het uitvoeringsbesluit van ...

Lees meer

20.12.2017

Codextrein: 50-meterregel voor planschade zou alleen nog gelden in woongebied

Bij planschade vergoedt het Vlaamse gewest slechts een strook vanaf de rooilijn tot 50 meter diep, maar het Grondwettelijk Hof oordeelde eind 2016 dat die regel discriminerend was. De decreetgever ...

Lees meer

20.12.2017

Codextrein: Vergunning nodig voor splitsen van ingedeelde inrichting

Voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 1 of klasse 2 én voor de verandering van zo'n inrichting of activiteit is een vergunnning nodig. Sommige ondernemingen ...

Lees meer

20.12.2017

Codextrein: Signaalgebieden worden watergevoelige openruimtegebieden met bouwverbod

Na de overstromingen van 2010 keurde de Vlaamse regering een conceptnota en een omzendbrief goed met een bewarend beleid voor de signaalgebieden. Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden ...

Lees meer

20.12.2017

Codextrein: Hogere planbatenheffingen

De Codextrein verhoogt de bedragen waarop de planbatenheffingen berekend worden, zodat eigenaars voortaan een hogere vergoeding moeten betalen voor een waardevermeerdering van hun grond. Bovendien ...

Lees meer

20.12.2017

Codextrein: Provinciale, gemeentelijke én intergemeentelijke beleidsplannen ruimte

Hoewel de Codextrein uitdrukkelijk bepaalt dat er intergemeentelijke beleidsplannen ruimte kunnen worden opgesteld, bevat diezelfde Codetrein uitsluitend voorschriften voor het opstellen van ...

Lees meer

20.12.2017

Codextrein: Vergunningsplicht afgeschaft bij 1 kavel

De Codextrein wijzigt de verkavelingsplicht, waardoor een verkavelingsvergunning nog enkel nodig zal zijn wanneer een perceel verdeeld wordt in 2 onbebouwde kavels. De Codextrein voegt één woordje ...

Lees meer

20.12.2017

Zes nieuwe elektronische platformen van deeleconomie erkend, één erkenning ingetrokken

Drie KB's van 13 december 2017 erkennen in totaal zes elektronische platformen van deeleconomie. De datum vanaf wanneer de erkenning wordt toegekend, verschilt per platform. In totaal zijn er nu 27 ...

Lees meer

18.12.2017

Werkbaar werk: uitvoeringsbesluit concretiseert interprofessionele opleidingsdoelstelling

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk heeft de bestaande (opgeschorte) interprofessionele opleidingsdoelstelling via een groeipad omgezet naar gemiddeld vijf dagen opleiding per voltijds ...

Lees meer

15.12.2017

Hogere dwangsommen en boetes bij niet naleving arrest Europees Hof van Justitie

De Europese Commissie gebruikt nieuwe referentiebedragen voor het berekenen van boetes en dwangsommen die ze passend vindt wanneer een lidstaat een arrest van het Europees Hof van Justitie niet ...

Lees meer

14.12.2017

Brussel wordt op 1 januari lage emissiezone: vervuilende diesels mogen niet meer binnen

Op 1 januari 2018 voert Brussel de lage emissiezone (LEZ) in. Vanaf dan mogen de meest vervuilende dieselwagens (euronorm 0 en 1) het hoofdstedelijk gewest niet meer binnen. En de normen worden de ...

Lees meer

12.12.2017

Brussel breidt pesticidenverbod uit

Leefmilieu Brussel geeft op zijn website zelf toe dat 'de wetgeving rond het gebruik van pesticiden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vrij ingewikkeld is'. Grofweg is het in het Brusselse ...

Lees meer

11.12.2017

Hogere openbaarmakingskosten voor jaarrekening ondernemingen in 2018

De kosten voor openbaarmaking van de jaarrekeningen van ondernemingen worden elk jaar geïndexeerd. De Nationale Bank van België (NBB) heeft de geïndexeerde bedragen voor 2018 gepubliceerd in het ...

Lees meer

11.12.2017

Vzw's betalen in 2018 meer voor openbaarmaking van hun jaarrekening

Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's), internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw's) en stichtingen die bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België een jaarrekening moeten ...

Lees meer

08.12.2017

Grondwettelijk Hof vernietigt optrekken minimumleeftijd overlevingspensioen

Het Grondwettelijk hof vernietigt het optrekken van de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen. De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd en het verstrengen van de voorwaarden om op ...

Lees meer

08.12.2017

Verloren of gestolen e-ID vanaf juni 2018 onmiddellijk geannuleerd

Wie vanaf 1 juni 2018 aangifte doet van een verloren, gestolen of vernielde identiteitskaart, zal meteen een nieuwe kaart moeten aanvragen. De gemeenten zijn immers verplicht om iedere gestolen, ...

Lees meer

08.12.2017

Basisbankdienst kost in 2018 maximum 15,76 euro

Banken moeten een basisbankdienst aanbieden. Een soort van gegarandeerde dienstverlening tegen een maximumprijs van 12 euro per jaar. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd: vanaf 1 januari 2018 ...

Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  21  22