Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

02.02.2018

Bodemonderzoek verplicht voor ßlle risicogronden

Het Vlaams gewest wil dat tegen 2036 alle historisch vervuilde gronden gesaneerd zijn, of dat de saneringsprocedure toch op zijn minst in gang is gezet. De OVAM schat dat er ongeveer 80.000 ...

Read more

02.02.2018

Geen individuele bodempreventie- en bodembeheersplannen meer

Voor sommige activiteiten moet de exploitant een individueel bodempreventie- en bodembeheersplan (individueel BPBP) opmaken en voorleggen aan de OVAM. Een wijzigingsdecreet schrapt deze verplichting. ...

Read more

29.01.2018

Brussels Woningfonds helpt huurders met anonieme huurwaarborg

Sommige Brusselaars hebben niet het geld om een huurwaarborg te betalen, en zijn dus gedwongen om in hun huidige huurhuis te blijven wonen. Zelfs als die woning niet geschikt is. Om hen te helpen, ...

Read more

29.01.2018

BelgiŰ schenkt deel van grondgebied aan Nederland

Het kleine BelgiŰ wordt nog een beetje kleiner. Ons land geeft immers 2 schiereilandjes aan de overkant van de Maas aan onze noorderburen en krijgt in ruil een piepklein lapje grond aan deze kant van ...

Read more

26.01.2018

Bij wie kan u terecht voor keuring van uw elektrische installatie?

De federale minister van Energie Marie-Christine Marghem heeft eindelijk nog eens een overzicht gepubliceerd van alle instellingen die erkend zijn voor de controle van elektrische installaties. En ...

Read more

26.01.2018

Dertig dagen om rolrecht te betalen bij Raad van State

Wie een zaak wil inleiden voor de Raad van State krijgt voortaan in de meeste gevallen dertig dagen om de rolrechten te betalen. Zolang dat niet gebeurd is, kan de procedure niet starten. Samen met ...

Read more

26.01.2018

Verhoging van sommige bedragen inzake arbeidsongeschiktheid

Sommige bedragen op het vlak van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen worden opgetrokken (ZIV-reglementering). Het gaat hoofdzakelijk om de dagloongrens voor de berekening van ...

Read more

23.01.2018

FOD Sociale Zekerheid publiceert lijst sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen

Ook dit jaar heeft de FOD Sociale Zekerheid een lijst gepubliceerd met de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen. We noteren geen aanpassingen ten opzichte van vorig jaar. Dit is de lijst die ...

Read more

22.01.2018

Derdenrekening en meer openheid in tuchtprocedures van vastgoedmakelaar

Vastgoedmakelaars zijn vanaf nu bij wet verplicht om de gelden van hun cliŰnten op een afgescheiden rekening te plaatsen. Syndici worden verlost van de jaarlijkse BIV-lijsten en er komt meer ...

Read more

22.01.2018

Lokale besturen krijgen subsidie van 4.500 euro voor digitale omgevingsvergunning

De Vlaamse regering besliste al in 2016 om een kleine vergoeding toe te kennen aan de provincies, steden en gemeenten, die hun informaticasystemen moesten aanpassen aan de digitale ...

Read more

22.01.2018

Speciaal statuut voor slachtoffers van terreur: model van erkenningskaart gepubliceerd

Vanaf 1 februari 2018 ontvangen slachtoffers van terreur die het speciale beschermingsstatuut hebben gekregen ook automatisch een 'Kaart van nationale solidariteit'. Deze kaart biedt hen bepaalde ...

Read more

22.01.2018

Overheid rekent recordbedrag aan voor huisvesting illegalen

De federale overheid rekent opnieuw meer aan voor de huisvesting, het verblijf en de gezondheidszorgen van illegale vreemdelingen die zijn ondergebracht in een gesloten centrum. Indexering doet de ...

Read more

17.01.2018

Vlaamse regels voor lading van vrachtwagens

Hoewel Vlaanderen al sinds de Zesde Staatshervorming bevoegd is voor de materie 'ladingzekering' komt het nu pas met een eigen regelgevend kader. Het omvat duidelijke laadinstructies voor wie met een ...

Read more

17.01.2018

Tarief van reprografievergoeding voor auteurs en uitgevers voorlopig onveranderd

Het paginatarief voor de reprografievergoeding voor auteurs blijft voorlopig op 0,0277 euro. Ook de wettelijke uitgeversvergoeding blijft vooralsnog op hetzelfde niveau als vorig jaar: ook 0,0277 ...

Read more

17.01.2018

Gegarandeerde dienstverlening voor personenvervoer bij spoorstaking

Een nieuwe wet garandeert de continu´teit van de dienstverlening voor het personenvervoer per spoor in geval van staking. Op die manier wil men de openbare dienst continu, regelmatig en zonder ...

Read more

16.01.2018

Pakket maatregelen om federale overheidsopdrachten beter te centraliseren

De federale regering wil de plaatsing van overheidsopdrachten op federaal niveau meer centraliseren. Onderzoek heeft immers aangewezen dat er nog te veel gedecentraliseerde - vaak kleine - aankopen ...

Read more

16.01.2018

Vlaanderen breidt kilometerheffing uit in strijd tegen sluipverkeer (art. 14 en 15 Verzameldecreet Transport)

Sinds 1 januari 2018 is het aantal Vlaamse gewestwegen waarop vrachtwagens (> 3,5 ton) een kilometerheffing moeten betalen, aanzienlijk uitgebreid. Het gaat in totaal om 6 trajecten, op de N14, de ...

Read more

12.01.2018

Brussel versoepelt boetesysteem voor inbreuken op kilometerheffing

Sinds 1 januari 2018 hanteert Brussel een nieuw boetesysteem voor inbreuken op de kilometerheffing voor vrachtwagens (MTM > 3,5 ton). Met gedifferentieerde bedragen afgestemd op de ernst van de ...

Read more

12.01.2018

Grondwettelijk Hof vernietigt deel Potpourri II: huiszoeking binnen mini-onderzoek niet meer toegelaten

Sinds 12 januari 2018 kunnen geen huiszoekingen meer gevraagd worden in het kader van een mini-onderzoek. Het Grondwettelijk Hof heeft het betrokken artikel 63,1░ van de Potpourri II-wet immers ...

Read more

12.01.2018

Grondwettelijk Hof vernietigt deel Potpourri II: maximaal recht op hoger beroep bij voorlopige hechtenis

Iedereen heeft het recht om maximaal beroep aan te tekenen tegen beslissingen tot handhaving van de voorlopige hechtenis. Dat de Potpourri II-wet in artikel 137 onmiddellijk cassatieberoep alleen ...

Read more

12.01.2018

Handelaars krijgen meer tijd om rentetoelage of vergoeding aan te vragen voor openbare werken in hun straat die gestart zijn vˇˇr 1 juli 2017

KMO's, zelfstandigen en micro-ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat die gestart zijn vˇˇr 1 juli 2017 - en die dus niet in aanmerking komen voor de 'nieuwe' ...

Read more

12.01.2018

Wetgever voegt regels voor betaalrekeningen en betalingsdiensten toe aan Wetboek van Economisch Recht

Een wet van 22 december 2017 wijzigt de regels voor betaalrekeningen en betalingsdiensten en voegt ze toe aan het Wetboek van Economisch Recht. De wet zet onder meer de PAD-richtlijn om in Belgisch ...

Read more

12.01.2018

Veralgemeende correctionalisering misdaden ongrondwettig

De Potpourri II-wet van 5 februari 2016 heeft ervoor gezorgd dat alle misdaden correctionaliseerbaar zijn. Wat betekent dat alle misdaden, ook de heel ernstige, kunnen berecht worden door de ...

Read more

12.01.2018

Grondwettelijk Hof vernietigt deel Potpourri II: illegalen automatisch uitsluiten van penitentiair verlof, elektronisch toezicht en beperkte detentie mag niet

Illegalen automatisch uitsluiten van de mogelijkheid op penitentiair verlof, elektronisch toezicht, beperkte detentie, voorwaardelijke invrijheidstelling of een onderbreking van de strafuitvoering ...

Read more

12.01.2018

Grondwettelijk Hof vernietigt deel Potpourri II: gevolgen voor voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht

De raadkamer moet de mogelijkheid hebben om in het stadium van de regeling van de rechtspleging te beslissen om een inverdenkinggestelde die zich tot dan in voorlopige hechtenis in een ...

Read more

11.01.2018

Bevestiging van de accijnstarieven voor benzine en diesel van toepassing vanaf 1 januari 2018

In een bericht dat op 11 januari 2018 in het Belgisch Staatsblad verschenen is, bevestigt minister van FinanciŰn Van Overtveldt de accijnstarieven die sinds 1 januari 2018 van toepassing zijn op ...

Read more

11.01.2018

Brussel vraagt overname 'Dienst Verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling'

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de ?Dienst van de Verkeersbelasting op de autovoertuigen en van de belasting op de inverkeerstelling? overnemen van de FOD FinanciŰn. Een ordonnantie van 15 ...

Read more

29.12.2017

Krachtlijnen uit de 'Wet houdende fiscale bepalingen III'

Op 29 december 2017 verscheen de 'wet van 25 december 2017 houdende fiscale bepalingen III' in het Belgisch Staatsblad. Deze wet bevat verschillende wijzigingen op het vlak van inkomstenbelasting en ...

Read more

29.12.2017

Financieringswet voor KMO's aangepast na evaluatie

Een evaluatie van de 'wet van 21 december 2013 over de financiering voor KMO's', en de daaraan verbonden gedragscode, heeft een aantal verbeterpunten aan het licht gebracht. De wet van 21 december ...

Read more

29.12.2017

Herstructurering van accijnzen op sigaretten en nieuwe wijze van berekening minimumaccijns op sigaretten en tabak (art. 134-139 PW)

Ingevolge het akkoord van het ComitÚ van Ministers van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie van 9áoktober 2017 wordt er een herstructurering doorgevoerd van de accijnzen op sigaretten door een ...

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  22  23  24  25