Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

29.12.2017

Accijnzen op frisdranken met toegevoegde suikers of andere zoetstoffen verhoogd (art. 140-141 PW)

De accijnzen op frisdranken met toegevoegde suikers of andere zoetstoffen en op poeders en siropen ter vervaardiging van dergelijke frisdranken worden verhoogd. De accijnzen op gearomatiseerde waters ...

Read more

29.12.2017

Limosa-aangifte voor zelfstandigen in risicosectoren opnieuw uitgesteld

De algemene meldingsplicht (Limosa-aangifte) voor zelfstandigen werd op vraag van Europa omgevormd tot een verplichte meldingsplicht voor risicogevoelige sectoren met een hoger dan gemiddeld risico ...

Read more

29.12.2017

Vrije beroepen meestal vrijgesteld van billijke vergoeding uitvoerende muziekartiesten en producenten

Alle regels rond de billijke vergoeding voor uitvoerende muziekartiesten en producenten zijn sinds 1 januari 2018 gegroepeerd in één besluit. De billijke vergoeding die vrije beroepen tot nu moesten ...

Read more

29.12.2017

Zelfstandigenstatuut: terugvordering onterecht betaalde pensioenuitkeringen

Een wet van 25 december 2017 verbetert het pensioenstelsel van de zelfstandigen door het aan te passen aan de hervorming van de sociale bijdragen. De wetgever maakt het mogelijk om te vermijden dat ...

Read more

29.12.2017

Minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken

De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan worden opgetrokken. Het KB van 21 december 2017 dat daarvoor zorgt, is in werking getreden op 1 januari 2018. De verhoging geldt voor de betalingen ...

Read more

29.12.2017

Versoepeling invorderingsprocessen van niet-fiscale schuldvorderingen (art. 149-151 PW)

De programmawet van 25 december 2017 past de domaniale wet van 22 december 1949 aan met betrekking tot de invordering van de publiekrechtelijke niet-fiscale schuldvorderingen. De bedoeling van de ...

Read more

29.12.2017

Toelichting bij jaarrekening van beheersvennootschappen voor auteursrechten en naburige rechten vereenvoudigd

Beheersvennootschappen voor auteursrechten en naburige rechten voeren een volledige jaarrekening. De toelichting bij de balans en de resultatenrekening kent enkele bijzonderheden, specifiek voor de ...

Read more

29.12.2017

België versoepelt nacht- en zondagsarbeid in e-commerce (art. 55 tot 65 PW)

Het succes van de elektronische handel (e-commerce) op de Belgische markt zet de wetgever ertoe aan om de invoeringsprocedures voor nacht- en zondagsarbeid in de betrokken ondernemingen ietwat te ...

Read more

29.12.2017

Geïnterneerden geïntegreerd in ziekteverzekering

Tot nu financierde het Riziv de geneeskundige verzorging van geplaatste geïnterneerden binnen een gesloten budget op basis van overeenkomsten tussen de betrokken inrichting en de ministers van ...

Read more

28.12.2017

Nieuwe beperkingen op octrooirechten

De Belgische octrooiregels worden aangepast aan de hervorming van het Europees octrooisysteem. Op die manier kan een rechter steeds dezelfde regels toepassen, ongeacht of hij moet oordelen over een ...

Read more

27.12.2017

Arbeidsongeschiktheidsbesluit zelfstandigen: aangepaste tijdvakken van arbeidsongeschiktheid

In het arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandigen maakt men een onderscheid tussen verschillende tijdvakken van arbeidsongeschiktheid. Namelijk: de tijdvakken van primaire niet-vergoedbare ...

Read more

22.12.2017

Risicozones voor overstromingen geactualiseerd

Brandverzekeraars kunnen dekking tegen overstroming en tegen overlopen en opstuwen van openbare riolen weigeren bij een gebouw in een risicozone voor overstromingen. Maar alleen wanneer dat gebouwd ...

Read more

22.12.2017

'Wet houdende diverse fiscale bepalingen II' in het Staatsblad

In het Staatsblad van 22 december 2017 verscheen de ?wet van 17 december 2017 houdende diverse fiscale bepalingen II?. Deze wet is de tweede in de lange rij van fiscale eindejaarswetten in 2017. Ze ...

Read more

21.12.2017

Uitbreiding wettelijke aansprakelijkheid bij kernongeval alweer uitgesteld

De Belgische Staat zal nog tot 1 januari 2019 de eventuele kosten moeten dragen van 'nucleaire lichamelijke letsels die zich voordoen tussen 10 en 30 jaar na een kernongeval'. Normaal gezien zou die ...

Read more

20.12.2017

Codextrein: Vergunningsplicht afgeschaft bij 1 kavel

De Codextrein wijzigt de verkavelingsplicht, waardoor een verkavelingsvergunning nog enkel nodig zal zijn wanneer een perceel verdeeld wordt in 2 onbebouwde kavels. De Codextrein voegt één woordje ...

Read more

20.12.2017

Codextrein: Meldplicht voor zorgwonen

De decreetgever versoepelt de definitie van het zorgwonen, waardoor méér personen in aanmerking komen als 'zorgwoner'.Terzelfder tijd voert hij een algemene meldplicht in voor de creatie van een ...

Read more

20.12.2017

Codextrein: Vergunning nodig voor splitsen van ingedeelde inrichting

Voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 1 of klasse 2 én voor de verandering van zo'n inrichting of activiteit is een vergunnning nodig. Sommige ondernemingen ...

Read more

20.12.2017

Codextrein: Hogere planbatenheffingen

De Codextrein verhoogt de bedragen waarop de planbatenheffingen berekend worden, zodat eigenaars voortaan een hogere vergoeding moeten betalen voor een waardevermeerdering van hun grond. Bovendien ...

Read more

20.12.2017

Zes nieuwe elektronische platformen van deeleconomie erkend, één erkenning ingetrokken

Drie KB's van 13 december 2017 erkennen in totaal zes elektronische platformen van deeleconomie. De datum vanaf wanneer de erkenning wordt toegekend, verschilt per platform. In totaal zijn er nu 27 ...

Read more

20.12.2017

Codextrein: As-builtattest wordt gedegradeerd tot facultatieve technische beoordeling door architect

De Codextrein vormt het as-builtattest om van een mini-regularisatievergunning naar een louter technische beoordeling van de wettelijkheid van het gerealiseerde project door de architect. En dan nog ...

Read more

20.12.2017

Codextrein-wijzigingen gelden (meestal) vanaf 30 december

Het 'decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving' is op 20 december 2017 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het wordt meestal kortweg de ...

Read more

20.12.2017

Codextrein: Integratie van de vegetatievergunning in de omgevingsvergunning

De Vlaamse overheid integreert de vegetatievergunning uit de natuurwetgeving, in de omgevingsvergunning.Of dat is althans de bedoeling. Met de concrete uitrol wordt nog even gewacht tot alle ...

Read more

20.12.2017

Codextrein: Geregistreerd ruimtelijk planner voor meer dan 3 jaar

Wie in het Vlaams gewest een ruimtelijk structuurplan of ruimtelijk uitvoeringsplan wil opstellen, moet geregistreerd zijn als ruimtelijk planner. Nu de ruimtelijke structuurplannen vervangen worden ...

Read more

20.12.2017

Codextrein: Geen aankoopplicht meer bij grote waardevermindering

De Codextrein schrapt de aankoopplicht wanneer een onroerend goed een ernstige waardevermindering ondergaat als gevolg van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Er zal alleen nog een aankoopplicht gelden ...

Read more

20.12.2017

Codextrein: Van strak ruimtelijk structuurplan naar ruimtelijk beleidsplan volgens aanbouwmodel

De Vlaamse overheid bergt de ruimtelijke structuurplannen na 20 jaar op in de archiefkast en vervangt ze door ruimtelijke beleidsplannen die bestaan uit een strategische visie en minstens één ...

Read more

20.12.2017

Codextrein: Functies waarvoor een omgevingsvergunning nodig is

De Codextrein corrigeert de lijst met functies waarvoor de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) een omgevingsvergunning eist. De Codectrein past de VCRO-functies aan het uitvoeringsbesluit van ...

Read more

20.12.2017

Codextrein: Provinciale, gemeentelijke én intergemeentelijke beleidsplannen ruimte

Hoewel de Codextrein uitdrukkelijk bepaalt dat er intergemeentelijke beleidsplannen ruimte kunnen worden opgesteld, bevat diezelfde Codetrein uitsluitend voorschriften voor het opstellen van ...

Read more

20.12.2017

Codextrein: Signaalgebieden worden watergevoelige openruimtegebieden met bouwverbod

Na de overstromingen van 2010 keurde de Vlaamse regering een conceptnota en een omzendbrief goed met een bewarend beleid voor de signaalgebieden. Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden ...

Read more

20.12.2017

Codextrein: 50-meterregel voor planschade zou alleen nog gelden in woongebied

Bij planschade vergoedt het Vlaamse gewest slechts een strook vanaf de rooilijn tot 50 meter diep, maar het Grondwettelijk Hof oordeelde eind 2016 dat die regel discriminerend was. De decreetgever ...

Read more

20.12.2017

Codextrein: Impact van beleidsplannen, erfgoedlandschappen en andere op ruimtelijke uitvoeringsplannen

De Codextrein voert vele kleine wijzigingen door in de procedure voor het opmaken van een gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (rup). Wij beperken ons hier tot de ...

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  [18]  19  20  21  22  23  24  25