Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

06.11.2017

Kraken voortaan strafbaar

Kraken is voortaan strafbaar. Vanaf 16 november 2017 kunnen rechters fikse boetes en gevangenisstraffen uitspreken. Die kunnen oplopen tot 2 jaar cel en 300 euro boete. Al zal de strafmaat wel ...

Read more

03.11.2017

Valsmunterij voortaan zwaarder bestraft

Valsmunterij wordt voortaan zwaarder bestraft. Wie bijvoorbeeld bewust vals geld gebruikt (zonder contact te hebben met de vervalsers zelf) riskeert vanaf 13 november tot 5 jaar cel. Nu is dat ...

Read more

31.10.2017

Nieuwe Basiswet Private en Bijzondere Veiligheid vanaf 10 november kracht

Op 10 november 2017 wordt de nieuwe Basiswet Private en Bijzondere Veiligheid van kracht. Een sterk vereenvoudigde, meer leesbare tekst aangepast aan de steeds toenemende professionalisering van de ...

Read more

30.10.2017

Strengere werkingsvoorwaarden voor oprichters zorgkassen

Mutualiteiten en verzekeringsondernemingen die een zorgkas willen oprichten, moeten aan strengere werkingsvoorwaarden voldoen. Hiermee wil Vlaanderen garanderen dat de door hen opgerichte zorgkassen ...

Read more

30.10.2017

Erkenning nodig voor transport van radioactieve stoffen

De omzetting van nieuwe Europese richtlijnen brengt de federale regering ertoe om de regels op het vervoer van radioactieve stoffen grondig te herzien. Het huidige systeem van administratieve ...

Read more

30.10.2017

Subsidies voor woonwagenterreinen ook bij erfpacht en opstal

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de sociale huisvestingsmaatschappijen en de Vlaamse lokale overheden, zoals gemeenten, provincies en ocmw's, kunnen sinds enkele jaren subsidies krijgen ...

Read more

30.10.2017

Al 22 elektronische platformen van deeleconomie erkend

Drie KB's van 22 oktober 2017 erkennen in totaal negen elektronische platformen van deeleconomie. De datum vanaf wanneer de erkenning wordt toegekend, verschilt per platform. In totaal verschenen er ...

Read more

30.10.2017

Brussel regionaliseert woninghuur

Vanaf 1 januari 2018 gelden er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eigen regels voor het verhuren van woningen. Brussel neemt grotendeels de federale bepalingen over wat de verhuur betreft van ...

Read more

27.10.2017

Hogere inhaalpremie voor invalide werknemers

De inhaalpremie voor de invalide werknemer die al minstens twee jaar arbeidsongeschikt is, wordt opgetrokken. Dit in uitvoering van het IPA 2017-2018. De verhoging gebeurt in twee stappen: een eerste ...

Read more

27.10.2017

Kinderbijslag gegarandeerd tijdens verlenging beroepsinschakelingstijd

Het KB op de kinderbijslag voor loonarbeiders bepaalt dat de kinderbijslag onder bepaalde voorwaarden gedurende een periode van 360 kalenderdagen wordt toegekend voor een kind dat studies, een ...

Read more

25.10.2017

EU-milieukeur is 'Better for you'

De Europese Unie beschrijft in haar ecolabelverordening hoe de Europese milieukeur er moet uitzien. Het eigenlijke ecolabeletiket bestaat uit een bloem met 12 sterretjes en de vermeldingen 'EU', ...

Read more

24.10.2017

Nieuwe lijst met dieren en planten die de Europese Unie niet binnen mogen

Het binnenbrengen in de Europese Unie van dieren of planten die de bescherming genieten van de internationale Cites-overeenkomst is onderworpen aan strenge invoervoorschriften. Maar de Unie kan het ...

Read more

23.10.2017

Vrijstelling van arbeidskaart voor gezinsleden langdurig ingezetenen

Gezinsleden van langdurig ingezetenen in een andere EU-lidstaat moeten geen arbeidskaart hebben als deze buitenlandse onderdaan zelf vrijgesteld is van deze verplichting. Zesde staatshervorming . ...

Read more

23.10.2017

Subsidies voor Brusselse activiteitenco÷peraties die werkzoekenden helpen met het opstarten van een eigen zaak

In Brussel helpen vier activiteitenco÷peraties werkzoekenden en leefloners die met een eigen zaak willen starten. Ze bieden hen de nodige begeleiding en coaching. De werkzoekenden en leefloners ...

Read more

23.10.2017

3 nieuwe modellen van woonkwaliteitsverslag

De Vlaamse regering rondt haar hervorming van de heffingen op de leegstand en verwaarlozing van gebouwen, en op de ongeschiktheid en onbewoonbaarheid van woningen af. Terzelfder tijd voert zij nieuwe ...

Read more

19.10.2017

Ook Vlaamse regelgeving over Centrale databank voor katten op 1 november in werking

Er is al heel wat heisa rond geweest, maar het ziet er nu toch naar uit dat de Centrale databank voor de registratie en identificatie van katten heel binnenkort wordt opgestart. Daags na Brussel, ...

Read more

18.10.2017

GDPR regelt grensoverschrijdende verwerkingen van persoonsgegevens

Wanneer er een grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd, zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR de leidende toezichthoudende autoriteit aanduiden. Dit is ...

Read more

18.10.2017

De gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) in de GDPR

Artikel 35 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR bepaalt dat wanneer een verwerking een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, de ...

Read more

18.10.2017

GDPR introduceert recht op dataportabiliteit

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR voorziet in artikelá20 in een recht op dataportabiliteit. Een betrokkene kan via dit recht zijn persoonsgegevens van de ...

Read more

18.10.2017

RSZ-wet beperkt toepasselijk op managementfuncties ION's

Wie een managementfunctie uitoefent in een instelling van openbaar nut (ION) is maar beperkt onderworpen aan de sociale zekerheidsregeling voor werknemers. De managementfuncties vallen alleen onder ...

Read more

17.10.2017

Kat registreren in Centrale databank zal eigenaar net geen 3 euro kosten

Een kat laten registreren in de 'Centrale Databank voor de registratie en identificatie van katten' zal eigenaars 2,904 euro kosten. Dat bedrag zal rechtstreeks ge´nd worden door het bedrijf dat de ...

Read more

16.10.2017

Wetgever bereidt overdracht uitbetaling gezinsbijslagen voor (art 23-25 DB Sociaal)

Ten laatste vanaf 1 januari 2020 zullen de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie zelf (of de instellingen die zij oprichten ...

Read more

16.10.2017

Arbeidsongevallen: beroep bij bijdragen voor ambtshalve aansluiting (art. 28 DB Sociaal)

In de Arbeidsongevallenwet wordt een wettelijke basis ingevoegd die het mogelijk moet maken om bij KB te omschrijven hoe men een beroep kan instellen tegen een beslissing over de vraag tot ...

Read more

16.10.2017

Periodes zonder uitzendopdracht gelijkgesteld aan periodes van activiteit (art. 41 en 43 DB Sociaal)

Uitzendkrachten die aangeworven zijn met een overeenkomst voor onbepaalde duur kunnen tussen twee periodes van uitzendopdrachten geconfronteerd worden met periodes zonder uitzendopdracht. Die ...

Read more

16.10.2017

Arbeidsongevallenwet: verjaring geschorst bij minderjarigen en onbekwaamverklaarden (art. 29-32 DB Sociaal)

De Belgische arbeidsongevallenwetgeving bepaalt dat de verjaring loopt tegen minderjarigen en onbekwaamverklaarden. Maar dat strookt niet met de Europese rechtspraak. De starre toepassing van de ...

Read more

16.10.2017

Beroepsziektenwet: ongelijkheid bij vergoeding voor begrafeniskosten weggewerkt (art. 33-34 DB Sociaal)

De wetgever heeft een ongelijkheid weggewerkt bij de berekening van de begrafeniskosten. Die bestond tussen de regeling voor de beroepsziekten en de arbeidsongevallen. Verwijzing . De ...

Read more

11.10.2017

Beperkt bewijs van luchtwaardigheid voor vluchten met oude luchtballonnen, vliegtuigjes en helikopters

Wie de lucht in wil met een oude luchtballon, een historisch vleugelvliegtuigje of een helikopter van vroeger maar geen 'normaal luchtwaardigheidsbewijs' kan krijgen door het ontbreken van een geldig ...

Read more

09.10.2017

Experten buigen zich over hervorming burgerlijk wetboek

Zeven commissies richt minister van Justitie Koen Geens op. Elk van hen werkt een hervormingsvoorstel uit voor een welbepaalde thema uit het Burgerlijk Wetboek. Er zijn commissies tot hervorming van ...

Read more

06.10.2017

Nieuwe antiwitwaswet in het Staatsblad

De federale wetgever heeft de huidige antiwitwaswet van 11 januari 1993 vervangen door de ?wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot ...

Read more

06.10.2017

Nieuwe antiwitwaswet: versnelde beroepsprocedure bij Raad van State tegen beslissingen NBB

Op 16 oktober 2017 treedt de nieuwe antiwitwaswet van 18 september 2017 in werking. Ze komt in de plaats van de huidige antiwitwaswet van 11 januari 1993. Deze nieuwe antiwitwaswet legt onder meer ...

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  [18]  19  20  21  22