Nieuws overzicht

Kies uw vakgebied :
Zoeken :

04.10.2017

Geen recuperatie meer van btw bij restauratie

Eigenaars die een erfgoedpremie hebben aangevraagd voor het onderhoud en de restauratie van beschermd erfgoed, mogen de btw op de werken niet meer in rekening brengen. Aanvragen voor een ...

Lees meer

04.10.2017

Brussel financiert anonieme huurwaarborg

De Brusselse regering breidt haar financiŰle steun bij het betalen van een huurwaarborg uit. Ze richt daartoe een nieuw fonds voor huurwaarborg op: het BRUHWA-fonds. Door de nieuwe maatregelen komen ...

Lees meer

04.10.2017

Reprobel int en verdeelt onderwijsvergoeding voor auteursrechtelijk beschermde werken

Scholen en onderzoeksinstellingen betalen een vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, databanken en prestaties voor illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk ...

Lees meer

04.10.2017

Federale wetgever pakt schijnerkenning van kinderen aan

De federale wetgever bindt de strijd aan tegen de schijnerkenning van kinderen - dat is de erkenning van een kind louter en alleen om verblijfsrecht te krijgen in ons land. Strenge straffen en een ...

Lees meer

03.10.2017

Buitenlandse verblijfsvergoedingen: nieuwe landenlijst vanaf 1 oktober 2017

Minister Reynders heeft de verblijfsvergoedingen gepubliceerd die de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken sinds 1 oktober 2017 ontvangen als ze op dienstreis naar het buitenland worden gestuurd ...

Lees meer

03.10.2017

Uitkeringen van juridische constructies gekwalificeerd als dividend

Uitkeringen van een juridische constructie (bedoeld in art. 2, ž 1, 13░, a), WIB 1992) zullen gekwalificeerd worden als een dividend en zullen dus deel uitmaken van het roerend inkomen van een ...

Lees meer

28.09.2017

FSMA heeft reglement om meldingen van inbreuken te behandelen

De 'Autoriteit voor FinanciŰle Diensten en Markten' (FSMA) heeft op 5 september 2017 een reglement goedgekeurd dat een procedure bevat voor het ontvangen en behandelen van meldingen van inbreuken. ...

Lees meer

28.09.2017

Wetgever schrapt regels inzake marktmisbruik uit 'KB over multilaterale handelsfaciliteiten'

Een KB van 13 september 2017 schrapt de verbodsbepalingen inzake marktmisbruik uit het 'KB van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten'. Deze ...

Lees meer

27.09.2017

Update voor KB dat statuut regelt van 'institutionele ICB's met veranderlijk aantal rechten van deelneming'

Een KB van 19 september 2017 wijzigt het 'KB van 7 december 2007' op diverse punten als gevolg van recente wetswijzigingen. Dit laatste KB regelt het statuut van de 'institutionele instellingen voor ...

Lees meer

26.09.2017

Reprobel blijft reprografievergoedingen auteurs en uitgevers innen en verdelen

Reprobel, de Belgische beheersvennootschap die al jaren de reprografievergoedingen int en verdeelt onder auteurs en uitgevers, blijft dat nog eventjes doen. Al zeker tot 31 december 2018. De regering ...

Lees meer

26.09.2017

Einde in zicht voor designerdrugs?

Het langverwachte KB dat de strijd aanbindt met designerdrugs, de zogenaamde 'Nieuwe Psychoactieve Stoffen' is in het Staatsblad verschenen. In tegenstelling tot vroeger waar elk product apart moest ...

Lees meer

26.09.2017

Gebruiksregels voor nationaal pandregister

Vanaf 1 januari 2018 kan een pandrecht geregistreerd worden in het nationaal pandregister. Niet voor zijn bestaan, wel voor zijn tegenstelbaarheid aan derden. Een nieuw besluit legt vast hoe het ...

Lees meer

22.09.2017

VLIF-waarborg voor fipronil-bedrijven

Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Joke Schauvliege heeft 'met spoed' een steunmaatregel afgekondigd voor de pluimveebedrijven die getroffen werden door de fipronilcrisis. Als die bedrijven een ...

Lees meer

21.09.2017

Geen verplicht rijverbod meer voor dronken fietsers

Rechters zijn niet meer verplicht om een rijverbod uit te spreken voor dronken fietsers. In de meeste gevallen is die straf buiten proportie en schiet ze haar doel, namelijk het bevorderen van de ...

Lees meer

20.09.2017

Procedure maximumfactuur aangepast aan eerdere wetswijzigingen

Op 1 januari 2017 zijn de wettelijke regels over de maximumfactuur lichtjes veranderd. Nu wordt het uitvoeringsbesluit met de procedurele bepalingen hieraan aangepast zodat beide met elkaar in ...

Lees meer

20.09.2017

Detacheringsaangifte voor werknemers wordt uitgebreid

In uitvoering van de nieuwe wet op de detachering van werknemers wordt het KB van 20 maart 2007 over Limosa (voorafgaande melding bij detachering) aangepast. Door categorieŰn van gegevens in de ...

Lees meer

13.09.2017

Verhoging minimumpensioen voor zelfstandigen met onvolledige loopbaan

Een wet van 3 september 2017 heeft een schaal ingesteld voor het minimumpensioen voor de zelfstandigen met een onvolledige loopbaan. Bovendien bepaalt die wet dat dit minimumpensioen gelijk zal zijn ...

Lees meer

12.09.2017

Krijgt ons land dan toch een Nationaal Mensenrechteninstituut?

Al jaren werkt BelgiŰ aan de oprichting van een Nationaal Mensenrechteninstituut. Een engagement dat ons land aanging bij het ondertekenen van het facultatief Protocol bij het VN-verdrag tegen ...

Lees meer

11.09.2017

Insolventierecht van ondernemingen grondig hervormd

De wet van 11 augustus 2017 moderniseert het bestaande insolventierecht van ondernemingen en stemt het af op de Europese normen. Ze verscheen in het Belgisch Staatsblad van 11 september 2017. De ...

Lees meer

11.09.2017

Grote publieke vennootschappen moeten milieu- en personeelsinformatie opnemen in hun jaarverslag

Grote publieke vennootschappen die op hun balansdatum gemiddeld meer dan 500 werknemers gedurende het boekjaar hebben tewerkgesteld, moeten in hun jaarverslag een 'niet-financiŰle verklaring' opnemen ...

Lees meer

08.09.2017

Grondwettelijk Hof vernietigt hervormd stakingsrecht bij spoor

Het Grondwettelijk Hof heeft het hervormd stakingsrecht bij het spoor definitief naar de prullenbak verwezen. In mei van dit jaar werd artikel 12 van de Wet van 3 augustus 2016 tot hervorming van de ...

Lees meer

06.09.2017

Handelaars krijgen meer tijd om hinderpremie aan te vragen

Detailhandelaars die in aanmerking komen voor een hinderpremie, krijgen voortaan meer tijd om die premie aan te vragen bij de Vlaamse overheid. Hinderpremie. Detailhandelaars die te maken krijgen met ...

Lees meer

01.09.2017

Technische normen voor e-sigaret

Vorig jaar kondigde de Europese Commissie al technische normen af voor het lekvrij navullen van elektronische sigaretten. De nicotinehoudende vloeistoffen in e-sigaretten en in de navulverpakkingen ...

Lees meer

01.09.2017

Reserve langstlevende echtgenoot aangepast (art. 49 Wet nieuw erfrecht)

De wetgever brengt enkele kleine veranderingen aan de erfrechtelijke reserve van de langstlevende echtgenoot. Gehuurde gezinswoning. Het voorbehouden recht van de langstlevende echtgenoot op het ...

Lees meer

01.09.2017

Regels voor inbreng van schulden (art. 40 Wet nieuw erfrecht)

De wetgever werkt regels uit voor de inbreng van schulden in de nalatenschap. Inbreng. Een vaststaande schuld van een mede-erfgenaam tegenover de massa moet in de te verdelen massa ingebracht worden. ...

Lees meer

01.09.2017

Inbreng voor derde mogelijk (art. 30 Wet nieuw erfrecht)

Een kind van een schenker kan er zich toe verbinden de schenking aan zijn eigen kind (aan het kleinkind van de schenker dus) in de nalatenschap van de schenker in te brengen. Dat betekent dat het ...

Lees meer

01.09.2017

Vermoeden van inbreng beperkt tot giften aan erfgenamen in rechte neerdalende lijn (art. 27 en 29 Wet nieuw erfrecht)

Het wettelijk vermoeden van inbreng van schenkingen en legaten wordt herschreven. Voortaan wordt dat vermoeden beperkt tot giften aan erfgenamen in rechte neerdalende lijn. Tot nu gold het vermoeden ...

Lees meer

01.09.2017

Karakter van schenking is achteraf aanpasbaar (art. 28 Wet nieuw erfrecht)

Voortaan is het duidelijk: een schenking die oorspronkelijk bij vooruitmaking en buiten erfdeel of met vrijstelling van inbreng werd gedaan, kan voortaan omgevormd worden tot een schenking als ...

Lees meer

01.09.2017

Ook tenietgegaan goed moet ingebracht worden (art. 36 Wet nieuw erfrecht)

Een geschonken goed moet - ook al is het teniet gegaan door toeval - toch ingebracht worden in de erfrechtelijke massa. Tot nu gold de regel dat een onroerend goed dat door toeval en buiten de schuld ...

Lees meer

01.09.2017

Inbreng in waarde, niet meer in natura (art. 37, 38 en 41 Wet nieuw erfrecht)

De inbreng van alle giften gebeurt voortaan in waarde. Tot nu was de inbreng in waarde enkel van toepassing op roerende giften, voortaan dus ook op onroerende. Twee manieren. De inbreng in waarde kan ...

Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  [19]  20  21  22