Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

01.09.2017

Geen inbreng meer voor of door langstlevende echtgenoot (art. 39 Wet nieuw erfrecht)

De wetgever schaft de inbreng ten voordele of ten laste van de langstlevende echtgenoot af. Wanneer een langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende in samenloop komt met afstammelingen van de ...

Read more

01.09.2017

Ouders en kinderen kunnen globale erfovereenkomst sluiten (art. 63 Wet nieuw erfrecht)

Om de verdeling van het vermogen bij overlijden in alle transparantie te laten verlopen en betwistingen te vermijden, geeft de wetgever de ouders de kans om - samen of afzonderlijk - een globale ...

Read more

01.09.2017

Verbod op erfovereenkomsten versoepeld (art. 3-9 en 63 Wet nieuw erfrecht)

De wetgever versoepelt het verbod op erfovereenkomsten. Hoewel in principe verboden, kunnen ze toch in welbepaalde gevallen. Meteen komen er ook regels die de gevolgen, de vorm en de publiciteit van ...

Read more

01.09.2017

Nieuwe inkortingsregels (art. 54 tot 59 Wet nieuw erfrecht)

De wetgever past de inkortingsregels voor schenkingen en legaten aan. Inkortingen gebeuren - op enkele uitzonderingen na - enkel nog in waarde, niet meer in natura. De waardering van de schenkingen ...

Read more

01.09.2017

Buitengerechtelijke omzetting vruchtgebruik op vraag van langstlevende echtgenoot of niet-gemeenschappelijke kinderen (art. 10 en 11 Wet nieuw erfrecht)

De langstlevende echtgenoot of de niet-gemeenschappelijke kinderen kunnen op een eenvoudige manier de omzetting van het vruchtgebruik vragen. Langs buitengerechtelijke weg. Die nieuwe mogelijkheid ...

Read more

01.09.2017

Vordering tot aanvulling bij benadeling (art. 42 en 43 Wet nieuw erfrecht)

Verdelingen kunnen alleen nog worden vernietigd bij geweld of bedrog. Niet meer bij benadeling. In de plaats daarvan komt er bij benadeling een vordering tot aanvulling. Vordering tot aanvulling. Als ...

Read more

31.08.2017

Meer soepelheid bij gemeentelijke overheidsopdrachten in Brussels Gewest

De gemeenten in het Brussels gewest kunnen soepeler tewerk gaan bij hun overheidsopdrachten. Het college van burgemeester en schepenen kan vaker zelf de gunningswijze kiezen. En het college kan de ...

Read more

30.08.2017

Wettelijke basis voor veiligheidscontroles bij parlementsgebouwen

Al jaar en dag wordt iedereen die de gebouwen van het federale parlement betreedt, gecontroleerd. Een wettelijke basis voor die veiligheidscontroles was er echter niet. Tot nu. Juridische grondslag ...

Read more

29.08.2017

Vlaanderen versnelt procedure voor bouw en renovatie van sociale woonprojecten

De Vlaamse regering versnelt de procedure voor de planning, programmatie en realisatie van sociale woonprojecten, woonprojecten met een sociaal karakter, woonprojecten voor een bescheiden woonaanbod, ...

Read more

28.08.2017

Wetgever regelt vereffening Rentenfonds

Het Rentenfonds werd op 1 januari 2017 opgeheven. Om de opheffing van deze zelfstandige openbare instelling vlot te laten verlopen, regelt het KB van 21 juli 2017 de vereffening van het Fonds. ...

Read more

28.08.2017

Homo's mogen bloed geven (art. 4 en 6 tot 10 Gezondheidswet)

Mensen die door hun eigen seksueel gedrag of het gedrag van hun seksparter het risico lopen om een via transfusie overdraagbare infectie op te lopen kunnen in bepaalde gevallen nu toch bloed geven. ...

Read more

25.08.2017

Vergoedingen terreurdaden onbeperkt te cumuleren met uitkeringsverzekering voor zelfstandigen

De regering heeft een vergoedingsregeling uitgewerkt voor de slachtoffers van terreurdaden naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016. Zij hebben ook een bijzondere erkenning gekregen. Een en ...

Read more

22.08.2017

Afzonderlijke erkenning nodig voor import menselijk lichaamsmateriaal

Om menselijk lichaamsmateriaal uit derde landen in te voeren moet men voortaan een afzonderlijke erkenning hebben. Alleen banken voor menselijk lichaamsmateriaal en productie-instellingen kunnen een ...

Read more

11.08.2017

Muntfonds wordt afgeschaft (art. 5-6 DB fiscaal)

De federale regering heeft op 11 augustus 2017 een wet van 31 juli 2017 'houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten' in het Belgisch ...

Read more

11.08.2017

Crowdfunding: betere bescherming voor beleggers financieringsvehikels (art. 35 en art. 36 DB Fiscaal)

De wet van 18 december 2016 omkadert voornamelijk de activiteiten van de alternatieve financieringsplatformen die via crowdfunding financieringsinstrumenten commercialiseren die uitgegeven worden ...

Read more

11.08.2017

Dividenden erkende CV's en vennootschappen met sociaal oogmerk: fiscale gunstregeling uitgebreid (art. 48 en art. 49 DB Fiscaal)

De eerste schijf van 125 euro per jaar (geïndexeerd bedrag aj. 2018: 190 euro) van dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen is vrijgesteld van personenbelasting. Deze vrijstelling geldt ...

Read more

07.08.2017

Nieuwe regels voor toekenning hoedanigheid bedrijfsrevisor en voor inschrijving en registratie in het openbaar register

Vanaf 14 augustus 2017 gelden er nieuwe regels voor de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, én voor de inschrijving en registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren. ...

Read more

07.08.2017

Speciaal statuut voor slachtoffers van terreur: wet gepubliceerd, maar nog pak uitvoeringsbepalingen nodig

België kan slachtoffers van terreur voortaan een 'speciaal statuut van nationale solidariteit' toekennen. Daardoor komen ze in aanmerking voor een herstelpensioen, de terugbetaling van medische ...

Read more

02.08.2017

Brusselaars moeten 'Minou' binnen het jaar laten steriliseren

Huiskatten die verhandeld worden of die opgevangen worden in een asiel, moeten al gesteriliseerd worden. Maar Brussel gaat nog een stapje verder. Vanaf nu moet 'iedere verantwoordelijke' zijn kat ...

Read more

02.08.2017

DIV kan inschrijving voertuigen tijdelijk opschorten

De DIV (Directie Inschrijving Voertuigen) kan de inschrijving van een voertuig voortaan tijdelijk opschorten nadat bij een periodieke technische controle werd vastgesteld dat er gevaarlijke gebreken ...

Read more

01.08.2017

Vlaanderen legt basis voor tweede, soepeler proefproject met supertrucks

Vlaanderen start binnenkort een tweede proefproject met supertrucks. Onder minder strikte voorwaarden dan het eerste. Dat loopt sinds 1 juli 2014 en werd omwille van de positieve resultaten verlengd ...

Read more

01.08.2017

Strijd tegen identiteitsfraude: burgers kunnen telefoonnummer(s) en e-mailadres invoeren in Rijksregister

Wie zijn telefoonnummer(s) en e-mailadres in het Rijksregister wil, kan dat voortaan zelf invoeren via de online-toepassing 'Mijn dossier'. Door deze extra informatie te registreren, ben je niet ...

Read more

31.07.2017

Arbeidsongeschiktheidsbesluit zelfstandigen: wachttijd voor uitkeringen blijft zes maanden

De wachttijd voor de opening van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de regeling voor werknemers werd op 1 mei 2017 verdubbeld van zes naar twaalf maanden. En het aantal dagen dat in ...

Read more

31.07.2017

Advocaten melden gerechtelijk mandaat aan stafhouder

Advocaten die op een lijst van gerechtelijke mandatarissen komen, zijn verplicht om dat onmiddellijk te melden aan de stafhouder. Bij mandaten waarvoor geen lijst van mandatarissen bestaat, geldt ook ...

Read more

31.07.2017

Permanente vorming advocaten opgetrokken van 16 naar 20 punten

De permanente vorming van advocaten wordt grondig aangepast. Voortaan moeten advocaten jaarlijks 20 punten behalen. Het onderscheid tussen juridische en niet-juridische punten verdwijnt. En de ...

Read more

28.07.2017

Strijd tegen terreur: België gestart met analyse van passagiersgegevens luchtvaart

Sinds 7 augustus 2017 zijn luchtvaartmaatschappijen verplicht om de gegevens van hun passagiers door te sturen naar een centrale databank - 'de Passagiersgegevensbank' - zodat ze geanalyseerd kunnen ...

Read more

28.07.2017

Verwerking van persoonsgegevens door politie: expliciete machtigingsvrijstelling in Privacywet

De politiediensten hebben geen machtigingen meer nodig van het sectoraal comité voor de federale overheid om persoonsgegevens vanuit overheidsdatabanken te verwerken. Die expliciete ...

Read more

26.07.2017

Schuldinvorderaars kunnen nu ook overeenkomsten voor hypothecaire kredieten overnemen

Wie bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie is ingeschreven om activiteiten van minnelijke invordering van schulden van de consument uit te oefenen, kan consumentenkredietovereenkomsten of ...

Read more

24.07.2017

Potpourri V gepubliceerd in Staatsblad

Potpourri V of de wet met de vijfde reeks diverse maatregelen op het gebied van justitie, is op 24 juli in het Staatsblad verschenen. Met in totaal 321 artikelen om de werking van justitie te ...

Read more

24.07.2017

Uniforme verjaringstermijn van 5 jaar voor energiefacturen én facturen elektronische communicatie (art. 48 Potpourri V)

De verjaringstermijn voor energiefacturen (gas, water en elektriciteit) en facturen elektronische communicatie bedraagt voortaan 5 jaar. En dat ongeacht het type klant (huishoudelijk of ...

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  [20]  21  22