Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

25.02.2019

Stedenbouwkundige voorschriften wijzigen via light-procedure kan vanaf 7 maart

BS 25/02/2019. - De Codextrein van eind 2017 geeft de gemeenten de mogelijkheid om stedenbouwkundige voorschriften te wijzigen of op te heffen via een vereenvoudigde procedure. Maar bij gebrek aan ...

Read more

22.02.2019

Nieuwe btw-regels voor behandeling van vouchers vanaf 1 januari 2019

Een wet van 11 februari 2019 wijzigt de btw-regels voor de behandeling van vouchers (de 'vroegere' waardebonnen). Ze schrijft deze regels in, in het Btw-wetboek. De nieuwe regeling is van toepassing ...

Read more

14.02.2019

Hogere bekendmakingskosten voor vennootschaps- en verenigingsakten vanaf 1 maart 2019

Ondernemingen en verenigingen moeten vanaf 1 maart 2019 meer betalen voor de bekendmaking van hun akten in de 'Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad'. Dat is het gevolg van een indexering. De nieuwe ...

Read more

14.02.2019

Tť kleine gevangeniscellen binnenkort voorgoed verleden tijd

Gedetineerden opsluiten in cellen die kleiner zijn dan 10m≤, binnenkort mag het niet meer. Ons land introduceert immers strikte minimumnormen voor de oppervlakte van gevangeniscellen, met een minimum ...

Read more

14.02.2019

Fiscus corrigeert foutje in 'bericht over de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2020'

De belastingadministratie corrigeert een foutje in de indexeringsregels die in het 'bericht over de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2020' staan. Dat bericht ...

Read more

12.02.2019

Passagiers van bussen en hogesnelheidstreinen binnenkort gescreend

Internationale busvervoerders, HST-vervoerders en HST-ticketverdelers zijn binnenkort verplicht om de gegevens van hun passagiers door te sturen naar Binnenlandse Zaken. Daar zullen ze gescreend ...

Read more

11.02.2019

Vlaamse KMO-portefeuille en KMO-groeisubsidie: toekenningsvoorwaarden subsidies aangepast

Vlaamse KMO's en vrije beroepers kunnen via de kmo-portefeuille (webtoepassing) van de Vlaamse overheid steun krijgen voor ondernemerschapsbevorderende diensten (opleiding en advies), die een ...

Read more

11.02.2019

Voorwaarden voor toekenning strategische ecologiesteun gewijzigd

Met de strategische ecologiesteun wil de Vlaamse overheid KMO's en grote ondernemingen stimuleren om te investeren in technologieŽn die omwille van hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet kunnen ...

Read more

11.02.2019

Vlaamse Regering actualiseert voorwaarden voor toekenning strategische transformatiesteun

Vlaamse KMO's en grote ondernemingen die in het kader van een strategisch transformatieproject omvangrijke beroepsinvesteringen of opleidingsinspanningen realiseren in het Vlaams Gewest, kunnen ...

Read more

07.02.2019

Gerechtelijke vaststelling vaderschap moet ook kunnen bij exogene medisch begeleide voortplanting

Het Burgerlijk Wetboek verbiedt de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap als bewezen is dat de betrokken man onmogelijk de biologische vader van het kind kan zijn. Het Grondwettelijk Hof ...

Read more

06.02.2019

Preactiviteitssteun voor wie in Brussel een onderneming wil oprichten of overnemen

Natuurlijke personen die een concreet project uitwerken om een onderneming op te richten of over te nemen, kunnen van de Brusselse minister van Economie steun krijgen voor de uitgaven en ...

Read more

04.02.2019

Registratie van levenloos geboren kind kan vanaf zwangerschap van 140 dagen

Ouders van levenloos geboren kinderen kunnen voortaan al vanaf een zwangerschapsduur van 140 dagen hun kindje laten registreren. De nieuwe regeling houdt rekening met de evoluties binnen de ...

Read more

30.01.2019

Vlaams rookverbod in voertuigen: vanaf 9 februari tot 1.000 euro boete voor overtredingen

Het Vlaams rookverbod in voertuigen geldt vanaf 9 februari 2019. Zowel de politie als de ambtenaren van de Vlaamse milieu-inspectie kunnen iedereen die dan nog rookt - of het nu een gewone sigaret is ...

Read more

29.01.2019

Aanslagbiljet en eerste herinnering Brusselse gewestbelastingen elektronisch beschikbaar

Indien de belastingplichtige hiermee instemt, kan Brussel Fiscaliteit, het aanslagbiljet en de eerste herinnering van de Brusselse gewestbelastingen, bedoeld in artikel 12 van de ...

Read more

17.01.2019

Nieuwe regels voor adoptie- en pleegouderverlof nu toch klaar voor gebruik (art. 84 - 99 DB Sociaal)

Het adoptieverlof wordt stapsgewijs versterkt vanaf 1 januari 2019. Tegelijk wordt het pleegouderverlof bij langdurige pleegzorg uitgebouwd naar analogie van het adoptieverlof. Daartoe werd de ...

Read more

15.01.2019

Legitimatiebewijs voor inspecteurs Gegevensbeschermingsautoriteit

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft een eigen onderzoeksorgaan, de inspectiedienst. Zijn leden - de inspecteur-generaal en de inspecteurs - moeten bij hun onderzoeken een legitimatiebewijs kunnen ...

Read more

15.01.2019

Nieuw kader voor nevenactiviteiten advocaten

De Orde van de Vlaamse Balies creŽert een nieuw kader voor de nevenactiviteiten van advocaten. De kerntaken van de advocaten zijn het vertegenwoordigen, bijstaan en verdedigen van cliŽnten en het ...

Read more

14.01.2019

Europa versterkt nationale mededingingsautoriteiten

Europa wil dat concurrentieverstorende praktijken binnen Europa op een meer eenvormige manier worden aangepakt. Een nieuwe richtlijn versterkt daarom de minimale bevoegdheden van de nationale ...

Read more

14.01.2019

Benelux merkenrecht wijzigt op 1 maart 2019

Het Benelux-verdrag over de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) wordt aangepast aan de Europese merkenrichtlijn van 2015. Ons land heeft als laatste van de drie Benelux-landen ...

Read more

14.01.2019

KB stemt regels voor raadpleging KBO via internet af op hervorming ondernemingsrecht

Bepaalde gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zijn raadpleegbaar via het internet. Het KB van 28 maart 2014 legt vast welke gegevens precies via het internet toegankelijk zijn en hoe ...

Read more

11.01.2019

NAR-CAO nr. 128 over SWT bij lange loopbaan algemeen verbindend verklaard

Er bestaat een specifiek stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan (40 jaar of meer) die worden ontslagen. Dankzij de CAO's nr. 124 en ...

Read more

09.01.2019

Orde van Vlaamse Balies verplicht opleiding verhoorbijstand voor advocaten van permanentiedienst Salduz

Vanaf 2021 mogen advocaten en stagiairs bij de Orde van Vlaamse Balies alleen nog deelnemen aan de permanentiedienst voor Salduz-bijstand wanneer ze de 'bijzondere opleiding verhoorbijstand' hebben ...

Read more

08.01.2019

Elektronische lijst met notarissen

De Nationale Kamer van notarissen stelt een elektronische lijst op van alle notarissen-titularis, kandidaat-notarissen, geassocieerde notarissen en plaatsvervangers. Ze werkt die lijst permanent bij. ...

Read more

31.12.2018

Verklaringen rond voogdij in centraal register (art. 200 en 201 DB Justitie)

Ouders die op voorhand een voogd willen aanwijzen, kunnen dit onder meer doen via een verklaring voor de vrederechter of de notaris. De verklaring voor de notaris wordt voortaan verplicht vastgelegd ...

Read more

31.12.2018

Landbouwvennootschap blijft bestaan (art. 204 en 205 DB Justitie)

Sinds 1 november 2018 is er geen onderscheid meer tussen handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen. Men spreekt alleen nog van vennootschappen. Het concept 'burgerlijke vennootschap' ...

Read more

31.12.2018

NotariŽle stagiairs krijgen coach (art. 202 en 203 DB Justitie)

De notariŽle stage wordt voortaan continu begeleid. De klemtoon ligt niet langer op evaluatie, wel op opvolging. De evaluatiecommissies verdwijnen hierdoor, stagecommissies komen in de plaats. De ...

Read more

31.12.2018

Nieuwe regels rond burgerlijke stand al gewijzigd (art. 166-198 DB Justitie)

De wetgever heeft via de wet van 18 juni 2018 de burgerlijke stand gemoderniseerd. Een nieuwe wet van 21 december 2018 brengt - nog voor de modernisering effectief van start is gegaan - al enkele ...

Read more

31.12.2018

Collectief vorderingsrecht voor rechtspersonen ter bescherming van rechten en vrijheden (art. 137-156 DB Justitie)

Rechtspersonen kunnen voortaan gemeenrechtelijke vorderingen instellen ter verdediging van collectieve belangen. Uiteraard zijn er wel een aantal voorwaarden verbonden aan een dergelijke ...

Read more

31.12.2018

Beroep niet meer vermeld in rechtsplegingsakten (art. 130-134 DB Justitie)

Geen enkele akte van rechtspleging vermeldt nog het beroep van de betrokkenen. Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit is het beroep een weinig betrouwbaar gegeven en hoofdzakelijk gebaseerd op de ...

Read more

31.12.2018

Belgische grensarbeiders krijgen werkloosheidsuitkering tot buitenlands pensioen

Grensarbeiders kunnen na hun 65 jaar in BelgiŽ een werkloosheidsuitkering behouden tot ze aanspraak kunnen maken op hun buitenlandse pensioenrechten. Daartoe wordt het werkloosheidsbesluit ...

Read more

1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22