Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

22.05.2019

EÚn tiende ouderschapsverlof mogelijk vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni 2019 kunnen werknemers uit de privÚsector ouderschapsverlof opnemen in een halve dag per week of een hele dag om de 2 weken. Het uitvoeringsbesluit dat de arbeidsduurvermindering met ...

Read more

22.05.2019

Hogere vergoeding voor asbestslachtoffers

Belgisch Staatsblad. - De 'wet tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers' verlengt de termijn waarbinnen het slachtoffer van een asbestgebonden ziekte een aanvraag tot ...

Read more

21.05.2019

Wegcode soepeler voor fietsers en voetgangers

Voortaan mogen kinderen tot 10 jaar op het voetpad fietsen, mag je met een gewone fiets naast een speed pedelec rijden in de bebouwde kom als er nog voldoende plaats is om te kruisen en mogen ...

Read more

21.05.2019

'Vierkant groen' voor fietsers en voetgangers voortaan mogelijk op kruispunten

Aan een kruispunt met driekleurige verkeerslichten kunnen voetgangers en fietsers vanaf 31 mei 2019 in alle richtingen tegelijk groen krijgen. Hiervoor heeft de wetgever in de Wegcode speciale ...

Read more

21.05.2019

Kinderopvang krijgt uitzondering op auteursrechten en naburige rechten

Instellingen voor kinderopvang mogen voortaan de werken, databanken en prestaties van auteurs, uitvoerende kunstenaars of producenten zonder hun toestemming reproduceren of meedelen. Maar alleen als ...

Read more

21.05.2019

Pandhouder kan beslag leggen bij geplande uitwinning bezitloos pand (art. 162-164 DB FinanciŰn)

De wetgever neemt maatregelen om de verpande goederen bij een bezitloos pand veilig te stellen tot de uitwinningsprocedure is afgerond: de pandhouder kan voortaan een sui generis beslag leggen op de ...

Read more

17.05.2019

'Belgische Corporate Governance Code 2020' voor genoteerde vennootschappen

De 'Belgische Corporate Governance Code 2020' verscheen in het Belgisch Staatsblad van 17 mei 2019. Hij zit als bijlage bij het KB van 12 mei 2019. Alle genoteerde vennootschappen in ons land worden ...

Read more

17.05.2019

Onvolledige inschrijving in KBO maakt vordering niet meer onontvankelijk

Wanneer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) ingeschreven ondernemingen een vordering instellen die gebaseerd is op een activiteit die ze daar niet hebben geregistreerd, kan de rechter hun ...

Read more

17.05.2019

Raad van State vernietigt deel van Vlaams regionaliseringsbesluit mobiliteit en verkeersveiligheid

De Vlaamse regering heeft dan toch fouten gemaakt bij de regionalisering van de mobiliteitsbevoegdheden. De Raad van State heeft 10 artikelen van het 'Besluit van 10 juli 2015 tot wijziging van ...

Read more

17.05.2019

Algemeen verbod op vuurwerk en wensballonnen in Vlaanderen, GAS-boete mogelijk bij overtredingen

Vanaf 27 mei 2019 geldt in Vlaanderen een algemeen verbod om vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen en carbuurkanonnen af te vuren. Gemeenten mogen dan alleen nog in uitzonderlijke ...

Read more

16.05.2019

Kaaimantaks: wetgever verduidelijkt begrip 'juridische constructies met rechtspersoonlijkheid'

De Programmawet van 10 augustus 2015 heeft de kaaimantaks (doorkijkbelasting) ingevoerd die van toepassing is op juridische constructies. Daardoor worden inkomsten van buitenlandse juridische ...

Read more

15.05.2019

Nieuw Burgerlijk Wetboek krijgt vorm

Ons land krijgt een nieuw Burgerlijk Wetboek. Het huidige wetboek is op bepaalde punten sterk verouderd, een grondige opfrissing was dringend nodig. Het nieuwe wetboek zal negen boeken tellen:Boek 1. ...

Read more

15.05.2019

Nieuwe bewijsregels in burgerlijk recht vanaf 1 november 2020

Op 1 november 2020 verandert ons burgerlijk bewijsrecht. De gemoderniseerde bewijsregels komen in Boek 8 van het gloednieuwe Burgerlijk Wetboek. Het bewijsrecht wordt aangepast, vooral om de zaken te ...

Read more

15.05.2019

Voortaan uitdrukkelijk in Btw-wetboek: elektronische btw-aangifte heeft dezelfde juridische waarde als papieren aangifte

Een btw-aangifte ingediend via Intervat heeft dezelfde juridische waarde dan een papieren aangifte. Dat staat voortaan uitdrukkelijk in het Btw-wetboek. Een formaliteit want het principe wordt ...

Read more

13.05.2019

Basisregistratie bij schuldbemiddeling beschrijft ook tendensen

OCMW's en CAW's die erkend zijn als instelling voor schuldbemiddeling bezorgen elk jaar een verslag aan de Vlaamse administratie. In dat jaarverslag staan twee zaken: gegevens over de medewerkers en ...

Read more

10.05.2019

Nieuw vennootschapsrecht blijft fiscaal neutraal

Sinds 1 mei 2019 is er een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Omdat de wetgever wil dat het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht fiscaal neutraal is, worden een heel pak ...

Read more

08.05.2019

Zelfstandige vaders en meeouders krijgen vaderschapsverlof en geboorteverlof

Zelfstandige vaders en meeouders die bij de geboorte van een kind tijdelijk stoppen met werken, krijgen voortaan een uitkering: een vaderschapsuitkering voor de vader, een geboorte-uitkering voor de ...

Read more

08.05.2019

Welke rechtsbijstandsverzekering geeft recht op belastingvermindering ?

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, kan vanaf aanslagjaar 2020 rekenen op een belastingvermindering voor de betaalde premie. Maar niet alle rechtsbijstandsverzekeringen komen in aanmerking ...

Read more

07.05.2019

Nieuw vennootschaps- en verenigingsrecht werkt door in Vlaamse fiscaliteit

Belgisch Staatsblad. - De wijzigingen die eind december werden doorgevoerd aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) met het oog op het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, zijn op 1 mei 2017 in werking ...

Read more

06.05.2019

'Papieren graag': Douaneambtenaren mogen identiteit controleren (art. 33 DB Fiscaal)

Belgisch Staatsblad. - De ambtenaren van Douane en Accijnzen mogen vanaf nu de identiteitspapieren opvragen van de personen waarvan zij vermoeden - of waarvan zij zeker weten - dat die betrokken zijn ...

Read more

06.05.2019

Hypotheek: Fiscus en notaris sturen post naar werkelijk adres schuldeiser (art. 46-51 DB Fiscaal)

Belgisch Staatsblad. - Betekeningen en kennisgevingen die verband houden met een hypotheek mogen vanaf nu rechtstreeks naar het werkelijke adres van de schuldeiser-inschrijver gestuurd worden. Tot nu ...

Read more

02.05.2019

Verplicht integraal voorlezen van vonnis uit Grondwet gehaald

De Grondwet verplicht de magistraten niet langer om hun vonnissen integraal voor te lezen in de rechtszaal. Voor zowel de rechtzoekenden als het publiek is het integraal voorlezen van vonnissen ...

Read more

30.04.2019

Naar kortere opzegtermijn bij verzekeringen

De opzegtermijn bij verzekeringen kan binnenkort verkorten. De wetgever geeft de Koning alvast de machtiging om dat te doen. Of het ook in de praktijk zover komt, is nog niet zeker, maar de eerste ...

Read more

30.04.2019

Nieuw 'Fiscaal Invorderingswetboek' in het Staatsblad

De 'wet van 13 april 2019' voert een nieuw wetboek in: het 'Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen', ook 'Invorderingswetboek' genoemd. Deze ...

Read more

30.04.2019

Uitvoerings-KB voor 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen' op het nippertje in het Staatsblad

De dag vˇˇr dat het nieuwe 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen' (WVV) in werking treedt, heeft de wetgever het KB gepubliceerd dat dit wetboek uitvoert. Het nieuwe WVV treedt op 1 mei 2019 ...

Read more

29.04.2019

Notaris krijgt informatieplicht bij vanaf 1 januari 2021

Belgisch Staatsblad. - Het 'wijzigingsdecreet woningkwaliteit van 29 maart 2019' voert heel wat wijzigingen door in de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Maar 2 daarvan zijn zeker van ...

Read more

26.04.2019

6% of 0% btw op elektronische publicaties sinds 1 april 2019

Sinds 1 april 2019 geldt het verlaagd btw-tarief van 6%, dat onder meer al geldt voor 'gedrukte' boeken en andere publicaties op fysieke drager, ook voor boeken en publicaties die 'langs ...

Read more

26.04.2019

Nieuw Vlaams jeugddelinquentierecht start op 1 september

Op 1 september 2019, bij de start van het nieuw gerechtelijk jaar, wordt het nieuw Vlaams jeugddelinquentierecht van kracht. Een delinquentierecht dat inzet op herstel Ún op de verantwoordelijkheid ...

Read more

26.04.2019

Individueel detentieplan voor iedere veroordeelde gedetineerde

Vanaf 29 april 2019 moeten gevangenissen voor iedere veroordeelde gedetineerde een individueel detentieplan opmaken, tenzij de gedetineerde uitdrukkelijk aangeeft dat hij geen plan wil. De federale ...

Read more

25.04.2019

Hof van Justitie beslist zelf of het hogere voorziening toelaat

Om te vermijden dat het Hof van Justitie overbelast raakt, komt er een voorafgaande toetsing van sommige geplande hogere voorzieningen. Alleen vorderingen die de toetsing overleven, worden nog ...

Read more

1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25