Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

24.07.2017

Zwaardere administratieve sancties bij arbeidsongeschikte zelfstandigen

Het bestaande systeem van administratieve sancties binnen het arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandigen wordt bijgestuurd. De sancties worden verzwaard en de verzwaring wordt verhoudingsgewijs ...

Read more

24.07.2017

Minder papierwerk bij erfeniskwesties, zowel voor notarissen als rechtbanken eerste aanleg (art. 124 en 125 Potpourri V)

Erfeniskwesties regelen, het wordt voortaan iets makkelijker voor de notarissen. Althans, de papierberg die ze moeten verwerken wordt kleiner. En dat maakt het ook meteen voor de rechtbanken van ...

Read more

24.07.2017

Voorafgaand geschiktheidsvonnis ook nodig bij binnenlandse adoptie (art. 2-47 Potpourri V)

Ook bij een binnenlandse adoptie moeten de meeste kandidaat-adoptanten voortaan een voorafgaand geschiktheidsvonnis kunnen voorleggen. Nog voor ze enige concrete stappen tot adoptie kunnen ondernemen...

Read more

24.07.2017

Arresten Hof van Cassatie voortaan bindend voor verwijzingsrechters (art. 161 Potpourri V)

Voortaan zijn alle arresten van het Hof van Cassatie bindend voor de verwijzingsrechters. Dat was tot nog toe niet zo. Wanneer het Hof van Cassatie een vonnis of arrest vernietigt en de zaak terug ...

Read more

24.07.2017

Aanmaning tot betaling bij invordering van onbetwiste geldschulden stuit verjaringstermijn (art. 160 Potpourri V)

Sinds kort kan de invordering van onbetwiste geldschulden zonder gerechtelijke tussenkomst. In dat geval staan de gerechtsdeurwaarders in voor die invordering, op vraag van de advocaat van de ...

Read more

24.07.2017

Strengere straffen voor cybercriminaliteit (art. 211-215 Potpourri V)

Cybercriminaliteit wordt voortaan strenger bestraft. BelgiŰ heeft 'de minimale maximumstraffen' opgetrokken om te voldoen aan de Europese vereisten uit Richtlijn 2013/40/EU. Met die richtlijn ...

Read more

24.07.2017

Verwerping nalatenschap alleen nog via notaris (art. 117-123 Potpourri V)

Erfgerechtigden die een nalatenschap willen verwerpen of willen aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving moeten hun verklaring hierover voortaan afleggen voor de notaris, in een authentieke ...

Read more

24.07.2017

Wetboek internationaal privaatrecht aangepast (art. 49-62 Potpourri V)

De vijfde Potpourri-wet wijzigt het Wetboek van internationaal privaatrecht. Een eerste reeks wijzigingen gaat over de verwijzingsregels voor de vaststelling van de naam en de voornamen. In principe ...

Read more

24.07.2017

Vijfde Potpourri-wet zorgt voor enkele familierechtelijke verbeteringen (art. 63-94 Potpourri V)

De vijfde Potpouri-wet zorgt voor enkele verbeteringen aan het familierecht. De adoptie na kafala wordt beter geregeld, er zijn afwijkingen mogelijk op het principe van 'eenheid van naam' bij ...

Read more

24.07.2017

Organisatie rechterlijke orde (art. 219 - 292 Potpourri V)

Een van de grootste brokken van de recentste Potpourri-wet is het onderdeel 'Rechterlijke organisatie'. Met een pak wijzigingen aan het Gerechtelijk Wetboek en de wetten op het gebied van ...

Read more

24.07.2017

Maatregelen voor efficiŰntere werking notariaat (art. 163 - 205 Potpourri V)

Via de vijfde Potpourri-wet neemt de wetgever een rist maatregelen voor een efficiŰntere werking van het notariaat. De Vent˘se-wet werd immers ruim 17 jaar geleden voor het laatst gemoderniseerd. De ...

Read more

24.07.2017

Korte gevangenisstraffen ook in 2017 niet voor strafuitvoeringsrechtbanken(art. 317 Potpourri V)

De strafuitvoeringsrechtbanken (SURB's) zullen zich ook in 2017 niet uitspreken over de uitvoering van korte gevangenisstraffen. De hervorming wordt uitgesteld, tot (uiterlijk) 1 oktober 2019. ...

Read more

24.07.2017

Potpourri brengt allegaartje van wijzigingen voor internering (art. 293-311 Potpourri V)

De vijfde Potpourri-wet wijzigt de Interneringswet van 5 mei 2014. Al zijn de aanpassingen vooral beperkt tot taalkundige correcties en technische wijzigingen. Hier en daar duiken een aantal meer ...

Read more

24.07.2017

Op naar elektronisch 'bevel tot betalen' verkeersboetes (art. 316 Potpourri V)

Het bevel tot betalen van een verkeersboete zal in de toekomst elektronisch worden verstuurd. Er wordt momenteel hard gewerkt om dit mogelijk te maken. En ook de wetgever speelt hier al op in. In de ...

Read more

20.07.2017

Uniforme aanvraagformulieren voor arbeidsongevallen- en beroepsziektenvergoedingen

Er zijn nieuwe modellen gepubliceerd voor de aanvragen tot betaling van arbeidsongevallen- en beroepsziektenvergoedingen op een zichtrekening: Het aanvraagformulier tot vaststelling van de wijze van ...

Read more

19.07.2017

Leefloon stijgt op 1 september

Vanaf 1 september 2017 zullen de bedragen van het leefloon verhoogd worden met 0,9%, zoals voorzien in de aanwending van de welvaartsenveloppe. Dat gebeurt in uitvoering van het interprofessioneel ...

Read more

19.07.2017

Omzendbrief na vernietigingsarrest over OCMW-steun voor vreemdelingen

Op 18 mei 2017 heeft het Grondwettelijk Hof artikel 57sexies van de OCMW-wet vernietigd. En nu is er een omzendbrief verschenen die een en ander verduidelijkt. De OCMW's krijgen vier maanden de tijd ...

Read more

19.07.2017

Studentenovereenkomst ook voor studenten in systeem van alternerend leren en werken

Jongeren die alternerend leren kunnen voortaan onder bepaalde voorwaarden werken op basis van een studentenovereenkomst. De NAR heeft eerder al het probleem bekeken van het achterhaald zijn en de ...

Read more

19.07.2017

Nieuw CBFA-reglement voor ICB's die statistische informatie moeten verstrekken

De Autoriteit voor FinanciŰle Diensten en Markten (CBFA) heeft op 16 mei 2017 een nieuw reglement goedgekeurd voor 'instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van ...

Read more

18.07.2017

Brussel verfijnt eigen dienstenchequestelsel

Bij de uitvoering van de zesde staatshervorming werd het stelsel van de dienstencheques geregionaliseerd. Dankzij die overdracht kon de Brusselse regering eerder al stappen zetten om de nieuwe ...

Read more

17.07.2017

Toch OCMW-steun voor vreemdelingen met arbeidskaart

Het Grondwettelijk Hof heeft artikel 57sexies van de OCMW-wet vernietigd. Die bepaling stelt dat maatschappelijke dienstverlening niet verschuldigd is aan vreemdelingen die hier verblijven op basis ...

Read more

12.07.2017

Uitkeringsverzekering zelfstandigen: terugvordering bij niet-toegelaten arbeid op zondag

Het arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandigen verstrekt uitkeringen onder bepaalde voorwaarden. Het gaat bij die uitkeringsverzekering om voorwaarden die verband houden met de hoedanigheid van ...

Read more

11.07.2017

Nieuwe omzettingstabel voor vruchtgebruik vanaf 21 juli 2017

Zoals de vorige jaren heeft minister van Justitie Koen Geens de tabel voor de omzetting van een vruchtgebruik in volle eigendom geactualiseerd. De nieuwe omzettingstabel houdt rekening met een ...

Read more

11.07.2017

Breedbandinternet verplicht voor alle nieuwe woningen en gebouwen

Sinds 21 juli 2017 moeten alle nieuwe woningen en gebouwen in het Vlaamse gewest 'breedband-klaar' gebouwd worden. Oorspronkelijk was voorzien dat die verplichting zou gelden voor alle ...

Read more

10.07.2017

Geslacht wijzigen op geboorteakte wordt eenvoudiger

Wie zijn geslacht wil wijzigen op zijn geboorteakte, krijgt het binnenkort iets makkelijker. Het zal volstaan om aan te tonen dat het geslacht op de geboorteakte niet overeenstemt met de 'innerlijk ...

Read more

07.07.2017

Belastingkrediet voor kinderen ten laste uitgebreid

Voortaan kan er ook een belastingkrediet voor kinderen ten laste worden verleend aan belastingplichtigen van wie het gezamenlijk belaste inkomen weliswaar hoger of gelijk is aan de belastingvrije ...

Read more

07.07.2017

Wetgever herziet procedure voor bewarend beslag inzake BTW (art. 7, wet fiscale fraude)

Vanaf 17 juli 2017 kan er al bewarend beslag gelegd worden op roerende goederen zodra de btw-ambtenaren tijdens hun onderzoek bij een btw-belastingplichtige, feiten vaststellen die wijzen op ...

Read more

07.07.2017

Vlaamse Pachtprijzencommissie krijgt wettelijke basis (art. 12 DB Omgeving)

De Zesde Staatshervorming heeft ervoor gezorgd dat Vlaanderen een eigen Pachtprijzencommissie heeft gekregen. De samenstelling ervan werd op 3 juni 2016 al geformaliseerd in een besluit. Dat besluit ...

Read more

07.07.2017

Vlaanderen voluit bevoegd voor pacht (art. 11 en 124 DB Omgeving)

Lang voor de bevoegdheid voor de pachtregels volledig werd overgedragen van de federale overheid naar de gewesten, legde het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid al de ...

Read more

07.07.2017

Verwerver mee aansprakelijk bij illegale ontbossing (art. 39, 3░ DB Omgeving)

Het in stand houden van een onwettige ontbossing in ruimtelijk kwetsbaar gebied is volgens toekomstige wetgeving een stedenbouwkundige inbreuk, die bestraft kan worden met een exclusieve bestuurlijke ...

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  [21]  22