Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

18.10.2017

De gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) in de GDPR

Artikel 35 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR bepaalt dat wanneer een verwerking een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, de ...

Read more

18.10.2017

GDPR regelt grensoverschrijdende verwerkingen van persoonsgegevens

Wanneer er een grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd, zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR de leidende toezichthoudende autoriteit aanduiden. Dit is ...

Read more

18.10.2017

RSZ-wet beperkt toepasselijk op managementfuncties ION's

Wie een managementfunctie uitoefent in een instelling van openbaar nut (ION) is maar beperkt onderworpen aan de sociale zekerheidsregeling voor werknemers. De managementfuncties vallen alleen onder ...

Read more

17.10.2017

Kat registreren in Centrale databank zal eigenaar net geen 3 euro kosten

Een kat laten registreren in de 'Centrale Databank voor de registratie en identificatie van katten' zal eigenaars 2,904 euro kosten. Dat bedrag zal rechtstreeks ge´nd worden door het bedrijf dat de ...

Read more

16.10.2017

Wetgever bereidt overdracht uitbetaling gezinsbijslagen voor (art 23-25 DB Sociaal)

Ten laatste vanaf 1 januari 2020 zullen de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie zelf (of de instellingen die zij oprichten ...

Read more

16.10.2017

Arbeidsongevallen: beroep bij bijdragen voor ambtshalve aansluiting (art. 28 DB Sociaal)

In de Arbeidsongevallenwet wordt een wettelijke basis ingevoegd die het mogelijk moet maken om bij KB te omschrijven hoe men een beroep kan instellen tegen een beslissing over de vraag tot ...

Read more

16.10.2017

Arbeidsongevallenwet: verjaring geschorst bij minderjarigen en onbekwaamverklaarden (art. 29-32 DB Sociaal)

De Belgische arbeidsongevallenwetgeving bepaalt dat de verjaring loopt tegen minderjarigen en onbekwaamverklaarden. Maar dat strookt niet met de Europese rechtspraak. De starre toepassing van de ...

Read more

16.10.2017

Periodes zonder uitzendopdracht gelijkgesteld aan periodes van activiteit (art. 41 en 43 DB Sociaal)

Uitzendkrachten die aangeworven zijn met een overeenkomst voor onbepaalde duur kunnen tussen twee periodes van uitzendopdrachten geconfronteerd worden met periodes zonder uitzendopdracht. Die ...

Read more

16.10.2017

Beroepsziektenwet: ongelijkheid bij vergoeding voor begrafeniskosten weggewerkt (art. 33-34 DB Sociaal)

De wetgever heeft een ongelijkheid weggewerkt bij de berekening van de begrafeniskosten. Die bestond tussen de regeling voor de beroepsziekten en de arbeidsongevallen. Verwijzing . De ...

Read more

11.10.2017

Beperkt bewijs van luchtwaardigheid voor vluchten met oude luchtballonnen, vliegtuigjes en helikopters

Wie de lucht in wil met een oude luchtballon, een historisch vleugelvliegtuigje of een helikopter van vroeger maar geen 'normaal luchtwaardigheidsbewijs' kan krijgen door het ontbreken van een geldig ...

Read more

09.10.2017

Experten buigen zich over hervorming burgerlijk wetboek

Zeven commissies richt minister van Justitie Koen Geens op. Elk van hen werkt een hervormingsvoorstel uit voor een welbepaalde thema uit het Burgerlijk Wetboek. Er zijn commissies tot hervorming van ...

Read more

06.10.2017

Nieuwe antiwitwaswet in het Staatsblad

De federale wetgever heeft de huidige antiwitwaswet van 11 januari 1993 vervangen door de ?wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot ...

Read more

06.10.2017

Nieuwe antiwitwaswet: versnelde beroepsprocedure bij Raad van State tegen beslissingen NBB

Op 16 oktober 2017 treedt de nieuwe antiwitwaswet van 18 september 2017 in werking. Ze komt in de plaats van de huidige antiwitwaswet van 11 januari 1993. Deze nieuwe antiwitwaswet legt onder meer ...

Read more

04.10.2017

Brussel financiert anonieme huurwaarborg

De Brusselse regering breidt haar financiŰle steun bij het betalen van een huurwaarborg uit. Ze richt daartoe een nieuw fonds voor huurwaarborg op: het BRUHWA-fonds. Door de nieuwe maatregelen komen ...

Read more

04.10.2017

Federale wetgever pakt schijnerkenning van kinderen aan

De federale wetgever bindt de strijd aan tegen de schijnerkenning van kinderen - dat is de erkenning van een kind louter en alleen om verblijfsrecht te krijgen in ons land. Strenge straffen en een ...

Read more

04.10.2017

Reprobel int en verdeelt onderwijsvergoeding voor auteursrechtelijk beschermde werken

Scholen en onderzoeksinstellingen betalen een vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, databanken en prestaties voor illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk ...

Read more

04.10.2017

Geen recuperatie meer van btw bij restauratie

Eigenaars die een erfgoedpremie hebben aangevraagd voor het onderhoud en de restauratie van beschermd erfgoed, mogen de btw op de werken niet meer in rekening brengen. Aanvragen voor een ...

Read more

03.10.2017

Buitenlandse verblijfsvergoedingen: nieuwe landenlijst vanaf 1 oktober 2017

Minister Reynders heeft de verblijfsvergoedingen gepubliceerd die de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken sinds 1 oktober 2017 ontvangen als ze op dienstreis naar het buitenland worden gestuurd ...

Read more

03.10.2017

Uitkeringen van juridische constructies gekwalificeerd als dividend

Uitkeringen van een juridische constructie (bedoeld in art. 2, ž 1, 13░, a), WIB 1992) zullen gekwalificeerd worden als een dividend en zullen dus deel uitmaken van het roerend inkomen van een ...

Read more

28.09.2017

Wetgever schrapt regels inzake marktmisbruik uit 'KB over multilaterale handelsfaciliteiten'

Een KB van 13 september 2017 schrapt de verbodsbepalingen inzake marktmisbruik uit het 'KB van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten'. Deze ...

Read more

28.09.2017

FSMA heeft reglement om meldingen van inbreuken te behandelen

De 'Autoriteit voor FinanciŰle Diensten en Markten' (FSMA) heeft op 5 september 2017 een reglement goedgekeurd dat een procedure bevat voor het ontvangen en behandelen van meldingen van inbreuken. ...

Read more

27.09.2017

Update voor KB dat statuut regelt van 'institutionele ICB's met veranderlijk aantal rechten van deelneming'

Een KB van 19 september 2017 wijzigt het 'KB van 7 december 2007' op diverse punten als gevolg van recente wetswijzigingen. Dit laatste KB regelt het statuut van de 'institutionele instellingen voor ...

Read more

26.09.2017

Gebruiksregels voor nationaal pandregister

Vanaf 1 januari 2018 kan een pandrecht geregistreerd worden in het nationaal pandregister. Niet voor zijn bestaan, wel voor zijn tegenstelbaarheid aan derden. Een nieuw besluit legt vast hoe het ...

Read more

26.09.2017

Einde in zicht voor designerdrugs?

Het langverwachte KB dat de strijd aanbindt met designerdrugs, de zogenaamde 'Nieuwe Psychoactieve Stoffen' is in het Staatsblad verschenen. In tegenstelling tot vroeger waar elk product apart moest ...

Read more

26.09.2017

Reprobel blijft reprografievergoedingen auteurs en uitgevers innen en verdelen

Reprobel, de Belgische beheersvennootschap die al jaren de reprografievergoedingen int en verdeelt onder auteurs en uitgevers, blijft dat nog eventjes doen. Al zeker tot 31 december 2018. De regering ...

Read more

22.09.2017

VLIF-waarborg voor fipronil-bedrijven

Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Joke Schauvliege heeft 'met spoed' een steunmaatregel afgekondigd voor de pluimveebedrijven die getroffen werden door de fipronilcrisis. Als die bedrijven een ...

Read more

21.09.2017

Geen verplicht rijverbod meer voor dronken fietsers

Rechters zijn niet meer verplicht om een rijverbod uit te spreken voor dronken fietsers. In de meeste gevallen is die straf buiten proportie en schiet ze haar doel, namelijk het bevorderen van de ...

Read more

20.09.2017

Detacheringsaangifte voor werknemers wordt uitgebreid

In uitvoering van de nieuwe wet op de detachering van werknemers wordt het KB van 20 maart 2007 over Limosa (voorafgaande melding bij detachering) aangepast. Door categorieŰn van gegevens in de ...

Read more

20.09.2017

Procedure maximumfactuur aangepast aan eerdere wetswijzigingen

Op 1 januari 2017 zijn de wettelijke regels over de maximumfactuur lichtjes veranderd. Nu wordt het uitvoeringsbesluit met de procedurele bepalingen hieraan aangepast zodat beide met elkaar in ...

Read more

13.09.2017

Verhoging minimumpensioen voor zelfstandigen met onvolledige loopbaan

Een wet van 3 september 2017 heeft een schaal ingesteld voor het minimumpensioen voor de zelfstandigen met een onvolledige loopbaan. Bovendien bepaalt die wet dat dit minimumpensioen gelijk zal zijn ...

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  [21]  22  23  24  25