Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

12.09.2017

Krijgt ons land dan toch een Nationaal Mensenrechteninstituut?

Al jaren werkt België aan de oprichting van een Nationaal Mensenrechteninstituut. Een engagement dat ons land aanging bij het ondertekenen van het facultatief Protocol bij het VN-verdrag tegen ...

Read more

11.09.2017

Insolventierecht van ondernemingen grondig hervormd

De wet van 11 augustus 2017 moderniseert het bestaande insolventierecht van ondernemingen en stemt het af op de Europese normen. Ze verscheen in het Belgisch Staatsblad van 11 september 2017. De ...

Read more

11.09.2017

Grote publieke vennootschappen moeten milieu- en personeelsinformatie opnemen in hun jaarverslag

Grote publieke vennootschappen die op hun balansdatum gemiddeld meer dan 500 werknemers gedurende het boekjaar hebben tewerkgesteld, moeten in hun jaarverslag een 'niet-financiële verklaring' opnemen ...

Read more

08.09.2017

Grondwettelijk Hof vernietigt hervormd stakingsrecht bij spoor

Het Grondwettelijk Hof heeft het hervormd stakingsrecht bij het spoor definitief naar de prullenbak verwezen. In mei van dit jaar werd artikel 12 van de Wet van 3 augustus 2016 tot hervorming van de ...

Read more

06.09.2017

Handelaars krijgen meer tijd om hinderpremie aan te vragen

Detailhandelaars die in aanmerking komen voor een hinderpremie, krijgen voortaan meer tijd om die premie aan te vragen bij de Vlaamse overheid. Hinderpremie. Detailhandelaars die te maken krijgen met ...

Read more

01.09.2017

Technische normen voor e-sigaret

Vorig jaar kondigde de Europese Commissie al technische normen af voor het lekvrij navullen van elektronische sigaretten. De nicotinehoudende vloeistoffen in e-sigaretten en in de navulverpakkingen ...

Read more

01.09.2017

Reserve langstlevende echtgenoot aangepast (art. 49 Wet nieuw erfrecht)

De wetgever brengt enkele kleine veranderingen aan de erfrechtelijke reserve van de langstlevende echtgenoot. Gehuurde gezinswoning. Het voorbehouden recht van de langstlevende echtgenoot op het ...

Read more

01.09.2017

Nieuwe inkortingsregels (art. 54 tot 59 Wet nieuw erfrecht)

De wetgever past de inkortingsregels voor schenkingen en legaten aan. Inkortingen gebeuren - op enkele uitzonderingen na - enkel nog in waarde, niet meer in natura. De waardering van de schenkingen ...

Read more

01.09.2017

Verbod op erfovereenkomsten versoepeld (art. 3-9 en 63 Wet nieuw erfrecht)

De wetgever versoepelt het verbod op erfovereenkomsten. Hoewel in principe verboden, kunnen ze toch in welbepaalde gevallen. Meteen komen er ook regels die de gevolgen, de vorm en de publiciteit van ...

Read more

01.09.2017

Ouders en kinderen kunnen globale erfovereenkomst sluiten (art. 63 Wet nieuw erfrecht)

Om de verdeling van het vermogen bij overlijden in alle transparantie te laten verlopen en betwistingen te vermijden, geeft de wetgever de ouders de kans om - samen of afzonderlijk - een globale ...

Read more

01.09.2017

Vermoeden van inbreng beperkt tot giften aan erfgenamen in rechte neerdalende lijn (art. 27 en 29 Wet nieuw erfrecht)

Het wettelijk vermoeden van inbreng van schenkingen en legaten wordt herschreven. Voortaan wordt dat vermoeden beperkt tot giften aan erfgenamen in rechte neerdalende lijn. Tot nu gold het vermoeden ...

Read more

01.09.2017

Karakter van schenking is achteraf aanpasbaar (art. 28 Wet nieuw erfrecht)

Voortaan is het duidelijk: een schenking die oorspronkelijk bij vooruitmaking en buiten erfdeel of met vrijstelling van inbreng werd gedaan, kan voortaan omgevormd worden tot een schenking als ...

Read more

01.09.2017

Inbreng voor derde mogelijk (art. 30 Wet nieuw erfrecht)

Een kind van een schenker kan er zich toe verbinden de schenking aan zijn eigen kind (aan het kleinkind van de schenker dus) in de nalatenschap van de schenker in te brengen. Dat betekent dat het ...

Read more

01.09.2017

Ook tenietgegaan goed moet ingebracht worden (art. 36 Wet nieuw erfrecht)

Een geschonken goed moet - ook al is het teniet gegaan door toeval - toch ingebracht worden in de erfrechtelijke massa. Tot nu gold de regel dat een onroerend goed dat door toeval en buiten de schuld ...

Read more

01.09.2017

Inbreng in waarde, niet meer in natura (art. 37, 38 en 41 Wet nieuw erfrecht)

De inbreng van alle giften gebeurt voortaan in waarde. Tot nu was de inbreng in waarde enkel van toepassing op roerende giften, voortaan dus ook op onroerende. Twee manieren. De inbreng in waarde kan ...

Read more

01.09.2017

Geen inbreng meer voor of door langstlevende echtgenoot (art. 39 Wet nieuw erfrecht)

De wetgever schaft de inbreng ten voordele of ten laste van de langstlevende echtgenoot af. Wanneer een langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende in samenloop komt met afstammelingen van de ...

Read more

01.09.2017

Regels voor inbreng van schulden (art. 40 Wet nieuw erfrecht)

De wetgever werkt regels uit voor de inbreng van schulden in de nalatenschap. Inbreng. Een vaststaande schuld van een mede-erfgenaam tegenover de massa moet in de te verdelen massa ingebracht worden. ...

Read more

01.09.2017

Vordering tot aanvulling bij benadeling (art. 42 en 43 Wet nieuw erfrecht)

Verdelingen kunnen alleen nog worden vernietigd bij geweld of bedrog. Niet meer bij benadeling. In de plaats daarvan komt er bij benadeling een vordering tot aanvulling. Vordering tot aanvulling. Als ...

Read more

01.09.2017

Buitengerechtelijke omzetting vruchtgebruik op vraag van langstlevende echtgenoot of niet-gemeenschappelijke kinderen (art. 10 en 11 Wet nieuw erfrecht)

De langstlevende echtgenoot of de niet-gemeenschappelijke kinderen kunnen op een eenvoudige manier de omzetting van het vruchtgebruik vragen. Langs buitengerechtelijke weg. Die nieuwe mogelijkheid ...

Read more

31.08.2017

Meer soepelheid bij gemeentelijke overheidsopdrachten in Brussels Gewest

De gemeenten in het Brussels gewest kunnen soepeler tewerk gaan bij hun overheidsopdrachten. Het college van burgemeester en schepenen kan vaker zelf de gunningswijze kiezen. En het college kan de ...

Read more

30.08.2017

Wettelijke basis voor veiligheidscontroles bij parlementsgebouwen

Al jaar en dag wordt iedereen die de gebouwen van het federale parlement betreedt, gecontroleerd. Een wettelijke basis voor die veiligheidscontroles was er echter niet. Tot nu. Juridische grondslag ...

Read more

29.08.2017

Vlaanderen versnelt procedure voor bouw en renovatie van sociale woonprojecten

De Vlaamse regering versnelt de procedure voor de planning, programmatie en realisatie van sociale woonprojecten, woonprojecten met een sociaal karakter, woonprojecten voor een bescheiden woonaanbod, ...

Read more

28.08.2017

Wetgever regelt vereffening Rentenfonds

Het Rentenfonds werd op 1 januari 2017 opgeheven. Om de opheffing van deze zelfstandige openbare instelling vlot te laten verlopen, regelt het KB van 21 juli 2017 de vereffening van het Fonds. ...

Read more

28.08.2017

Homo's mogen bloed geven (art. 4 en 6 tot 10 Gezondheidswet)

Mensen die door hun eigen seksueel gedrag of het gedrag van hun seksparter het risico lopen om een via transfusie overdraagbare infectie op te lopen kunnen in bepaalde gevallen nu toch bloed geven. ...

Read more

25.08.2017

Vergoedingen terreurdaden onbeperkt te cumuleren met uitkeringsverzekering voor zelfstandigen

De regering heeft een vergoedingsregeling uitgewerkt voor de slachtoffers van terreurdaden naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016. Zij hebben ook een bijzondere erkenning gekregen. Een en ...

Read more

22.08.2017

Afzonderlijke erkenning nodig voor import menselijk lichaamsmateriaal

Om menselijk lichaamsmateriaal uit derde landen in te voeren moet men voortaan een afzonderlijke erkenning hebben. Alleen banken voor menselijk lichaamsmateriaal en productie-instellingen kunnen een ...

Read more

11.08.2017

Muntfonds wordt afgeschaft (art. 5-6 DB fiscaal)

De federale regering heeft op 11 augustus 2017 een wet van 31 juli 2017 'houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten' in het Belgisch ...

Read more

11.08.2017

Dividenden erkende CV's en vennootschappen met sociaal oogmerk: fiscale gunstregeling uitgebreid (art. 48 en art. 49 DB Fiscaal)

De eerste schijf van 125 euro per jaar (geïndexeerd bedrag aj. 2018: 190 euro) van dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen is vrijgesteld van personenbelasting. Deze vrijstelling geldt ...

Read more

11.08.2017

Crowdfunding: betere bescherming voor beleggers financieringsvehikels (art. 35 en art. 36 DB Fiscaal)

De wet van 18 december 2016 omkadert voornamelijk de activiteiten van de alternatieve financieringsplatformen die via crowdfunding financieringsinstrumenten commercialiseren die uitgegeven worden ...

Read more

07.08.2017

Nieuwe regels voor toekenning hoedanigheid bedrijfsrevisor en voor inschrijving en registratie in het openbaar register

Vanaf 14 augustus 2017 gelden er nieuwe regels voor de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, én voor de inschrijving en registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren. ...

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  [22]  23  24  25