Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

25.04.2019

Aanvullend pensioen voor contractuelen bij Vlaamse overheid

De contractuele personeelsleden bij de diensten van de Vlaamse overheid hebben recht op een aanvullend pensioen. Dit aanvullend pensioen wordt beschouwd als een bijzondere arbeidsvoorwaarde en wordt ...

Read more

19.04.2019

Strafrechtelijke vervolging of administratieve geldboete voor overlast in trein of station? Protocolakkoord preciseert

Sommige vormen van overlast in treinen, in treinstations en op de parkings van de stations kunnen zowel strafrechtelijk als administratief worden bestraft. Denk aan spoorlopen, vandalisme en geweld. ...

Read more

18.04.2019

Gevangenen hebben vanaf 1 juli 2020 recht om eigen kledij te dragen

Vanaf 1 juli 2020 hebben Ólle gedetineerden het recht om in de gevangenis hun eigen kledij en schoenen te dragen. Hen verplichten om een gevangenisuniform te dragen mag niet meer, tenzij dat echt ...

Read more

18.04.2019

Schuldsaldoverzekering niet duurder na kanker

Verzekeraars mogen de schuldsaldoverzekering niet duurder maken of weigeren voor kankerpatiŰnten die al geruime tijd genezen zijn. Het 'recht om vergeten te worden' wordt in de verzekeringswet ...

Read more

16.04.2019

Aanbestedende overheden verplicht om elektronische facturen te aanvaarden

Ondernemers kunnen hun uitgevoerde overheidsopdrachten en concessies sinds kort elektronisch factureren aan de aanbesteders. Sinds 1 april 2019 zijn die immers verplicht om die elektronische facturen ...

Read more

15.04.2019

Statuut gerechtspersoneel krijgt update

De uitvoeringsregels rond het statuut en de evaluatie van het gerechtspersoneel worden aangepast. Aanpassingen die nodig zijn omdat de wettelijke regels hieromtrent veranderd zijn. De belangrijkste ...

Read more

11.04.2019

Nieuw mechanisme voor gegarandeerde dienstverlening: wetgever wil niet dat politie nog inspringt bij gevangenisstakingen

Op 1 juli 2019 treedt het wettelijk mechanisme voor een gegarandeerde dienstverlening bij gevangenisstakingen in werking. Vanaf dan is het niet langer de bedoeling dat politie bij stakingen de taken ...

Read more

11.04.2019

Griffieleden en parketjuristen voortaan recht op deeltijds ouderschapsverlof en deeltijdse loopbaanonderbreking voor zorg van zwaar ziek gezinslid

Vanaf 1 mei 2019 mogen de leden van de griffies en parketsecretariaten, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken deeltijds ...

Read more

11.04.2019

Vlaamse subsidies voor organisaties en lokale besturen die inzetten op herstelbemiddeling voor daders en slachtoffers van misdrijven

Vlaanderen gaat vzw's die vrijwillige herstelbemiddeling aanbieden aan (vermoedelijke) daders en slachtoffers van misdrijven (en hun naaste omgeving) financieel steunen. En ook lokale besturen en ...

Read more

10.04.2019

Eindelijk uitvoeringsbesluit voor wijzigingen aan rechtsplegingsvergoeding uit 2010

De rechtsplegingsvergoeding (RVP) is in 2010 op tal van punten bijgestuurd. Maar omdat er geen uitvoeringsbesluit volgde, is de wet van 21 februari 2010 nooit in werking getreden. Tot nu. De federale ...

Read more

08.04.2019

Nieuw Vlaams Agentschap Jeugd en Gezin integreert Jongerenwelzijn en Kind en Gezin

Het Vlaams Agentschap Kind en Gezin en het Fonds Jongerenwelzijn fuseren tot een nieuw Vlaams Agentschap 'Jeugd en Gezin'. Een bewuste beleidskeuze vanuit het engagement van de Vlaamse regering om ...

Read more

08.04.2019

Personen vernoemd in akte burgerlijke stand voortaan vermeld in Rijksregister

Personen die vernoemd worden in een akte van burgerlijke stand, maar die (nog) niet kunnen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister, het wachtregister of de consulaire ...

Read more

08.04.2019

Meer vennootschappen met lagere vennootschapsbijdrage

Belgisch Staatsblad. - Alleen vennootschappen die vorig jaar een balanstotaal hadden van meer dan 700.247,09 euro, betalen dit jaar de maximale vennootschapsbijdrage aan het sociaal statuut van de ...

Read more

08.04.2019

Automatische invordering van btw-schulden via innings- en invorderingsregister

Belgisch Staatsblad. - Sinds 1 april kunnen niet-betwiste achterstallige btw-bedragen automatisch ingevorderd worden na opname in een elektronisch innings- en invorderingsregister. De ...

Read more

05.04.2019

Grondwettelijk Hof: 'Verlenging van verjaringstermijn verkeersovertreding met terugwerkende kracht schendt Grondwet'

Via de 'Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid' werd de verjaringstermijn van een gewone verkeersovertreding verlengd van 1 naar 2 jaar. Op zich geen probleem voor het ...

Read more

05.04.2019

Jobdsdeal: Starterslonen voor jongeren: werkgever betaalt voortaan 'compenserende toeslag'

Voor jongeren zonder werkervaring van 18, 19 en 20 jaar die worden aangeworven met een startbaanovereenkomst, mag een werkgever, onder strikte voorwaarden, het normale minimumbrutoloon met een ...

Read more

05.04.2019

Jobsdeal: belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten voortaan anders berekend

Via de ?wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het WIB 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal? pakt de Regering de fiscale pensioenval en de activiteitsval bij gepensioneerden ...

Read more

04.04.2019

Werknemers krijgen uitkering van ziekenfonds tijdens pleegouderverlof

Pleegouders die een minderjarig kind gedurende lange tijd opnemen in hun gezin, hebben sinds 1 januari 2019 recht op pleegouderverlof. Gedurende de eerste drie dagen van het pleegouderverlof betaalt ...

Read more

04.04.2019

Zelfstandigen krijgen 346 euro per week pleegouderverlof

Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die in hun gezin een minderjarige kind opnemen in het kader van langdurige pleegzorg, kunnen beslissen om een tijdje te stoppen met werken om voor ...

Read more

04.04.2019

Grondwettelijk Hof: RSZ mag achterstallige sociale bijdragen niet zomaar invorderen met dwangbevel

Sinds de wet van 1 december 2016 artikel 40 van de RSZ-wet wijzigde, is invordering via dwangbevel dÚ standaardprocedure geworden voor invordering van niet-betwiste sociale schulden door de RSZ. ...

Read more

04.04.2019

'Wetboek van vennootschappen en verenigingen' in het Staatsblad!

Het Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht is ingrijpend gewijzigd.De 'wet van 23 maart 2019', die zorgt voor deze grondige hervorming, verscheen in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019. ...

Read more

04.04.2019

Vlaanderen past integrale jeugdhulp aan

Vlaanderen brengt kleine veranderingen aan de integrale jeugdhulp en de rechtspositie van de minderjarigen daarin. Bedoeling is om de regels beter af te stemmen op het afgesproken beleid, de GDPR en ...

Read more

03.04.2019

Omvorming van vereniging naar vennootschap: wetgever regelt overgang van rechtspersonenbelasting naar vennootschapsbelasting

De wet van 17 maart 2019 regelt, voor verenigingen die zich omvormen tot een vennootschap, de overgang van de rechtspersonenbelasting (RPB) naar de vennootschapsbelasting (Ven.B.). Deze wet kadert in ...

Read more

29.03.2019

Hoe beheert u het mobiliteitsbudget van uw werknemers?

Sinds 1 maart 2019 kunt u een 'mobiliteitsbudget' invoeren in uw onderneming. Werknemers die een bedrijfswagen hebben of er recht op hebben, kunnen dit budget gebruiken voor een minder vervuilende ...

Read more

11.03.2019

Vlaamse regering beperkt recht van voorkoop in 36 gemeenten

BS 11/03/2019. - De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de sociale huisvestingsmaatschappijen, het Vlaams Woningfonds, de sociale verhuurkantoren, Vlabinvest, de gemeenten en de OCMW's ...

Read more

08.03.2019

Invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen: betalingsmodaliteiten bij FOD FinanciŰn geharmoniseerd

Een KB 17 februari 2019 harmoniseert de betalingsmodaliteiten binnen de 'Algemene Administratie van de Inning en de Invordering' van de FOD FinanciŰn die betrekking hebben op de betalingen van de ...

Read more

07.03.2019

Commissie voor Gerechtskosten moet opnieuw aan de slag

De Raad van State vernietigt de weigering van de minister van Justitie om de Commissie voor de Gerechtskosten samen te stellen. De minister schendt met zijn weigering het rechtsstaatprincipe. De ...

Read more

07.03.2019

Energie: Nieuwe rekenregels voor transmissieverliezen in Brussel

BS 07/03/2019. - Op 1 januari 2019 werden in het Brussels gewest strengere energieprestatie-eisen van kracht voor residentiŰle (EPW) Ún niet-residentiŰle gebouwen (EPN). En dat heeft uiteraard een ...

Read more

07.03.2019

Vlaamse toelage voor woningaanpassing senioren blijft als aparte premie bestaan

De Vlaamse aanpassingspremie die zich specifiek richt op woningaanpassingen voor senioren, blijft als aparte premie bestaan ondanks de keuze eind 2018 om verbouwingspremies van het Agentschap ...

Read more

07.03.2019

Vlaanderen legt subsidieerbare renovatiewerken vast

Sinds 1 februari 2019 werkt Vlaanderen met ÚÚn overkoepelende renovatiepremie. De verbeteringspremie gaat op in die nieuwe renovatiepremie. Vlaams minister Homans legt vast voor welke werken men ...

Read more

1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25