Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

31.12.2018

Modernisering burgerlijke stand met drie maand uitgesteld (art. 186 DB Justitie)

Normaal gezien zou de modernisering van de burgerlijke stand - met onder meer de creatie van de centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS) - op 1 januari 2019 van start moeten gaan. ...

Read more

31.12.2018

Meerderjarig kind kan andere naam kiezen bij nieuwe gerechtelijk vastgelegde afstammingsband (art. 114-117 DB Justitie)

Wanneer een meerderjarig kind - als gevolg van een gerechtelijke betwisting van de afstamming - een nieuwe afstammingsband krijgt langs vaderszijde, moederszijde of meemoederzijde, kan het zelf een ...

Read more

31.12.2018

Gezag van rechterlijk gewijsde genuanceerd (art. 199 DB Justitie)

Het gezag van rechterlijk gewijsde vereist in principe dat de gevorderde zaak dezelfde is en dat de vordering berust op dezelfde oorzaak (de feiten waarop de vordering is gebaseerd dus). Ongeacht de ...

Read more

28.12.2018

Vlaamse Regering sleutelt aan vrijstelling van het Vlaams recht op hypotheekvestiging (art. 27, DB Fiscaal)

De Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) voorziet een vrijstelling van het Vlaams recht op hypotheekvestiging als er voor dezelfde schuldvordering en voor hetzelfde gewaarborgde bedrag een tweede of ...

Read more

28.12.2018

Verjaring van belastingaanslagen voortaan geschorst tijdens strafvordering (art. 50 en 51 DB Fiscaal)

De verjaring van de belastingaanslagen wordt voortaan geschorst tijdens de strafvordering. Op die manier blijft de invordering van de ontdoken belasting gevrijwaard ten aanzien van mededaders en ...

Read more

28.12.2018

Vlaamse Codex Fiscaliteit voorbereid op komst nieuw vennootschaps- en verenigingsrecht (art. 9-13, 16-17, 24-25, 31 1░, art. 46 en art. 59, DB Fiscaal)

De Vlaamse Regering heeft via het 'decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen' de 'Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF)' voorbereid op de komst van het nieuwe vennootschaps- en ...

Read more

28.12.2018

Vlaams gewest mag zich burgerlijke partij stellen voor herstel van schade bij niet-betaling belastingen (art. 47 en 48 DB Fiscaal)

De Vlaamse Codex Fiscaliteit stelt voortaan uitdrukkelijk dat het Vlaamse gewest het recht heeft om het herstel van de schade te vorderen die kan bestaan uit de niet-betaling van belastingen en ...

Read more

28.12.2018

Geen dubbele inschrijvingstaks meer wanneer wettelijk samenwonenden gezinswagen aan elkaar overdragen (art. 6 DB Fiscaal)

Voortaan kunnen wettelijk samenwonenden in Vlaanderen de gezinswagen aan elkaar overdragen zonder dat er opnieuw belasting op de inverkeerstelling (BIV) moet worden betaald. Hetzelfde geldt voor ...

Read more

28.12.2018

Aansprakelijkheid van daders en medeplichtigen belastingontduiking en fiscale fraude verruimd (art. 41 en 52 DB Fiscaal)

De Vlaamse decreetgever heeft de aansprakelijkheid van daders en medeplichtigen van fiscale fraude en belastingontduiking verruimd. In geval van belastingontduiking kunnen voortaan ook de ...

Read more

28.12.2018

Erfbelasting op alle vormen van voortgezet vruchtgebruik (art. 7 en 31 DB Fiscaal)

Op alle vormen van wettelijk voortgezet vruchtgebruik moet er erfbelasting betaald worden. Dus ook op de nieuwe vormen die voor de langstlevende partner zijn ingevoerd in het Burgerlijk Wetboek door ...

Read more

28.12.2018

Bestuurder draait bij wegcontrole ook op voor niet-betaalde verkeersbelasting van gezinslid (art. 49 DB Fiscaal)

Wie met het voertuig van een gezinslid op pad gaat waarvoor geen verkeersbelasting, belasting op inverkeerstelling, eurovignet of kilometerheffing is betaald, past maar beter op. Voortaan zal je bij ...

Read more

27.12.2018

Inschrijving in DIV-register niet langer verplicht voor kortstondig gebruik van voertuig met buitenlandse kentekenplaat

Vanaf 6 januari 2019 is het voor personen die in ons land verblijven niet meer nodig om een voertuig dat al in een ander EU-land is ingeschreven bijkomend in te schrijven in het DIV-register wanneer ...

Read more

27.12.2018

Vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen in 'tijdelijke moeilijke financiŰle of economische situatie'

De procedure voor de vrijstelling van sociale bijdragen wordt aangepast voor zelfstandigen die zware financiŰle of economische moeilijkheden hebben. Het gaat om aanpassingen van het KB nr. 38. Een en ...

Read more

27.12.2018

Kosteloze beschikking over onroerend goed: nieuwe regels voor berekening voordeel alle aard woning vanaf 1 januari 2019

Het KB van 7 december 2018 stemt de forfaitaire waarderingsregels voor kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten daarvan af op de recente rechtspraak. De nieuwe regels gelden voor ...

Read more

27.12.2018

Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoot voor 2019 gekend

Het KB van 19 december 2018 bevat de referentiecijfers voor de CO2-uitstoot in het kalenderjaar 2019. Voor wagens met een benzine-, LPG-, of aardgasmotor stijgt de referentie-CO2-uitstoot tot 107 ...

Read more

27.12.2018

ADR 2019 integraal gepubliceerd!

Voor het eerst in jßren werd de 2-jaarlijkse update van het 'Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen op de weg (ADR)' op tijd gepubliceerd in het Belgisch ...

Read more

27.12.2018

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers veralgemeend (tweede pensioenpijler)

De wet tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor werknemers is op 27 december 2018 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Globaal genomen treedt de tekst 3 maanden na publicatie in werking...

Read more

27.12.2018

Regels voor zelfstandigenpensioen afgestemd op versoepelde eenheid van loopbaan

Op 1 januari 2015 werd het beginsel van eenheid van loopbaan hervormd binnen het pensioenstelsel voor zelfstandigen. Men rekent sindsdien in dagen: de meest voordelige 14.040 dagen worden toegekend, ...

Read more

26.12.2018

Single permit: regelgeving staat op punt en is klaar voor gebruik

De 'single permit' is een verblijfsdocument dat toelaat om toegang te hebben tot de arbeidsmarkt. De Europese 'single permit'-richtlijn (Richtlijn 2011/98) voorziet hier in ÚÚn enkele ...

Read more

21.12.2018

Soepele vrijstelling voor vergoedingen bij verlichting werklast voor oudere werknemers

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft onlangs kritiek geuit op een maatregel uit de 'arbeidsdeal', die een vrijstelling van bijdragen toekent op aanvullende vergoedingen bij de verlichting van de ...

Read more

21.12.2018

Functionaris voor gegevensbescherming krijgt vorm in Vlaamse regelgeving

Sinds de inwerkingtreding van de GDRP-verordening op 25 mei 2018 zijn heel wat organisaties en overheden verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming of 'data protection officer' aan te ...

Read more

21.12.2018

Winstpremie: wat heeft 2019 in petto? (art. 10-19 Wet arbeidsbepalingen)

De 'wet houdende diverse arbeidsbepalingen' die op 21 december verschenen is, besteedt bijzondere aandacht aan de 'winstpremie' voor de werknemers. Sinds 1 januari verschaft ze meer duidelijkheid, ...

Read more

20.12.2018

Rolrechten verhogen

De wetgever hervormt de rolrechten opnieuw. Dat is nodig omdat het Grondwettelijke Hof de in 2015 ingevoerde regeling - waarbij het rolrecht afhangt van de waarde van het geschil - vernietigd heeft. ...

Read more

20.12.2018

Tarieven gerechtsdeurwaarders burgerlijke- en handelszaken stijgen in 2019

Gerechtsdeurwaarders mogen in 2019 weer wat meer aanrekenen voor hun akten in burgerlijke en handelszaken. De tarieven stijgen door indexering. Al gaat vaak slechts om enkele eurocenten. De tabellen ...

Read more

19.12.2018

Vlaamse regering publiceert lijst van kosten die doorgerekend worden aan huurder

Sinds 1 januari van dit jaar heeft het Vlaamse gewest een eigen woninghuurdecreet dat voorschriften bevat voor huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaats en voor huurovereenkomsten voor studenten. ...

Read more

18.12.2018

Nieuw Waterwetboek met afvalwater- en grondwaterheffing geldt vanaf 1 januari

In het Belgisch Staatsblad van 18 december 2018 werd een nieuwe co÷rdinatie gepubliceerd van alle (of toch bijna alle) Vlaamse decretale voorschriften voor drinkwater, zwemwater, afvalwater en ...

Read more

18.12.2018

Bewakingscamera's op plaatsen met een bijzonder veiligheidsrisico: waar en hoe?

De Camerawet werd dit jaar grondig hervormd met nieuwe, strikte richtlijnen voor het plaatsen van bewakingscamera's, het bewaren van de opnamen en het bekijken van de beelden. En meteen ook een pak ...

Read more

17.12.2018

Brussel geeft dier recht op 'eigen belang en waardigheid'

Volgens ons huidig recht is een dier een 'zaak' en volgt het de regels van de 'roerende en onroerende goederen'. Maar dat is vanuit maatschappelijk en filosofisch standpunt niet meer te ...

Read more

13.12.2018

Renteloze huurwaarborglening moet gezinnen met bescheiden inkomen aan huurwoning helpen

Gezinnen die een woning willen huren op de private woninghuurmarkt, moeten vanaf 1 januari 2019 de verhuiskosten betalen, de huurprijs van de eerste maand Ún 3 maanden huurwaarborg in plaats van 2. ...

Read more

13.12.2018

Bekendmakingskosten voor mededelingen en aankondigingen in het Belgisch Staatsblad stijgen

Het Bestuur van het Belgisch Staatsblad heeft de ge´ndexeerde bedragen gepubliceerd die vanaf 1 januari 2019 worden aangerekend voor een mededeling of aankondiging in het Staatsblad. De tarieven voor ...

Read more

1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22