Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

05.03.2019

Nieuw huishoudelijk reglement voor het 'Instituut van de Bedrijfsrevisoren'

Het 'Instituut van de Bedrijfsrevisoren' (IBR) heeft een nieuw huishoudelijk reglement. Dat is vastgesteld bij KB van 22 februari 2019. Het komt in de plaats van het huishoudelijk reglement dat was ...

Read more

05.03.2019

Nieuwe regels voor teruggave rijbewijs na afleggen herstelexamens en afgifte rijbewijs met weekendrijverbod

Wie na een verval van het recht tot sturen de door de rechter opgelegde herstelexamens met succes aflegt, mag zijn rijbewijs in principe weer gaan afhalen op de griffie. Voortaan mag de griffie het ...

Read more

04.03.2019

Grondwettelijk Hof beperkt rechten pleegzorgers

Pleegzorgers zien een stukje van hun nieuw verworven rechten al meteen afkalven. Het Grondwettelijk Hof vindt immers dat de rechtbank hen niet de belangrijke beslissingen over de gezondheid, ...

Read more

04.03.2019

Ook verwerpingsarresten van Raad van State stuiten verjaring

Een beroep bij de Raad van State stuit de verjaring, ook al leidt het niet tot een vernietigingsarrest. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist in zijn arrest van 28 februari 2019. Het Hof ...

Read more

01.03.2019

Lijst met 'veilige landen van herkomst' ongewijzigd

Sinds 1 maart 2019 geldt een nieuwe lijst met veilige landen van herkomst. Al zijn de landen die op de lijst staan dezelfde als de voorbije jaren. Het gaat nog steeds om Albanië, Bosnië-Herzegovina, ...

Read more

01.03.2019

Antidiscriminatiewetgeving: omkadering positieve acties in private sector

Positieve acties zijn specifieke maatregelen die bedoeld zijn om nadelige gevolgen die verband houden met beschermde criteria uit de antidiscriminatiewetgeving (leeftijd, seksuele geaardheid ?) te ...

Read more

01.03.2019

Samenstelling en werking beheerscomité DABS

Op 31 maart 2019 gaat de modernisering van de burgerlijke stand van start. Een van de belangrijkste nieuwigheden is de DABS, de elektronische databank voor de akten van de burgerlijke stand. Een ...

Read more

01.03.2019

Nieuwe informatiebrochure over verandering M/V en voornaam

Mannen en vrouwen die op papier van geslacht willen veranderen, moeten een uitgebreide administratieve procedure doorlopen. Ook wie in het kader van zijn genderidentiteit van voornaam wil veranderen, ...

Read more

27.02.2019

Attesten voor uitstel terugkommoment Vlaamse rijopleiding B klaar voor gebruik

Wie om medische redenen niet tijdig kan deelnemen aan het terugkommoment binnen de Vlaamse rijopleiding B, kan uitstel krijgen. Dat geldt ook voor chauffeurs die om beroeps-, studie- of dienstredenen ...

Read more

26.02.2019

Premie van 7.500 euro voor particulier die gebouw sloopt en vervangt door woning

BS 26/02/2019. - De Vlaamse regering kent een premie van exact 7.500 euro toe aan elke particulier die tussen 1 oktober 2018 en 31 oktober 2019 een omgevingsvergunningsaanvraag indient voor de sloop ...

Read more

26.02.2019

Brusselse kleinhandelaars krijgen hogere schadevergoeding bij werfhinder

Brusselse kleinhandelaars die hinder ondervinden van grote bouwwerven, kunnen vanaf 25 maart 2019 rekenen op een eenmalige schadevergoeding die variëert van 2.000 tot 2.700 euro. Dat bedrag is elke ...

Read more

26.02.2019

Vlaamse regels voor het verwerven van titels van beroepsbekwaamheid

Vlaanderen heeft het stelsel van het betaald educatief verlof omgevormd tot het 'Vlaams opleidingsverlof'. In het decreet dat als basis dient voor deze regeling, zit ook een luik dat de regelgeving ...

Read more

25.02.2019

Stedenbouwkundige voorschriften wijzigen via light-procedure kan vanaf 7 maart

BS 25/02/2019. - De Codextrein van eind 2017 geeft de gemeenten de mogelijkheid om stedenbouwkundige voorschriften te wijzigen of op te heffen via een vereenvoudigde procedure. Maar bij gebrek aan ...

Read more

25.02.2019

Niet-betaalde onderhoudsuitkeringen vanaf december 2019 'automatisch' ingevorderd

De belastingadministratie zal alle niet-betaalde onderhoudsuitkeringen (alimentatie) en achterstallen vanaf 1 december 2019 opnemen in een innings- en invorderingsregister. Dit ten vroegste één maand ...

Read more

22.02.2019

Nieuwe btw-regels voor behandeling van vouchers vanaf 1 januari 2019

Een wet van 11 februari 2019 wijzigt de btw-regels voor de behandeling van vouchers (de 'vroegere' waardebonnen). Ze schrijft deze regels in, in het Btw-wetboek. De nieuwe regeling is van toepassing ...

Read more

14.02.2019

Té kleine gevangeniscellen binnenkort voorgoed verleden tijd

Gedetineerden opsluiten in cellen die kleiner zijn dan 10m², binnenkort mag het niet meer. Ons land introduceert immers strikte minimumnormen voor de oppervlakte van gevangeniscellen, met een minimum ...

Read more

14.02.2019

Hogere bekendmakingskosten voor vennootschaps- en verenigingsakten vanaf 1 maart 2019

Ondernemingen en verenigingen moeten vanaf 1 maart 2019 meer betalen voor de bekendmaking van hun akten in de 'Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad'. Dat is het gevolg van een indexering. De nieuwe ...

Read more

14.02.2019

Fiscus corrigeert foutje in 'bericht over de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2020'

De belastingadministratie corrigeert een foutje in de indexeringsregels die in het 'bericht over de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2020' staan. Dat bericht ...

Read more

12.02.2019

Passagiers van bussen en hogesnelheidstreinen binnenkort gescreend

Internationale busvervoerders, HST-vervoerders en HST-ticketverdelers zijn binnenkort verplicht om de gegevens van hun passagiers door te sturen naar Binnenlandse Zaken. Daar zullen ze gescreend ...

Read more

11.02.2019

Voorwaarden voor toekenning strategische ecologiesteun gewijzigd

Met de strategische ecologiesteun wil de Vlaamse overheid KMO's en grote ondernemingen stimuleren om te investeren in technologieën die omwille van hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet kunnen ...

Read more

11.02.2019

Vlaamse Regering actualiseert voorwaarden voor toekenning strategische transformatiesteun

Vlaamse KMO's en grote ondernemingen die in het kader van een strategisch transformatieproject omvangrijke beroepsinvesteringen of opleidingsinspanningen realiseren in het Vlaams Gewest, kunnen ...

Read more

11.02.2019

Vlaamse KMO-portefeuille en KMO-groeisubsidie: toekenningsvoorwaarden subsidies aangepast

Vlaamse KMO's en vrije beroepers kunnen via de kmo-portefeuille (webtoepassing) van de Vlaamse overheid steun krijgen voor ondernemerschapsbevorderende diensten (opleiding en advies), die een ...

Read more

07.02.2019

Gerechtelijke vaststelling vaderschap moet ook kunnen bij exogene medisch begeleide voortplanting

Het Burgerlijk Wetboek verbiedt de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap als bewezen is dat de betrokken man onmogelijk de biologische vader van het kind kan zijn. Het Grondwettelijk Hof ...

Read more

06.02.2019

Preactiviteitssteun voor wie in Brussel een onderneming wil oprichten of overnemen

Natuurlijke personen die een concreet project uitwerken om een onderneming op te richten of over te nemen, kunnen van de Brusselse minister van Economie steun krijgen voor de uitgaven en ...

Read more

04.02.2019

Registratie van levenloos geboren kind kan vanaf zwangerschap van 140 dagen

Ouders van levenloos geboren kinderen kunnen voortaan al vanaf een zwangerschapsduur van 140 dagen hun kindje laten registreren. De nieuwe regeling houdt rekening met de evoluties binnen de ...

Read more

30.01.2019

Vlaams rookverbod in voertuigen: vanaf 9 februari tot 1.000 euro boete voor overtredingen

Het Vlaams rookverbod in voertuigen geldt vanaf 9 februari 2019. Zowel de politie als de ambtenaren van de Vlaamse milieu-inspectie kunnen iedereen die dan nog rookt - of het nu een gewone sigaret is ...

Read more

29.01.2019

Aanslagbiljet en eerste herinnering Brusselse gewestbelastingen elektronisch beschikbaar

Indien de belastingplichtige hiermee instemt, kan Brussel Fiscaliteit, het aanslagbiljet en de eerste herinnering van de Brusselse gewestbelastingen, bedoeld in artikel 12 van de ...

Read more

17.01.2019

Nieuwe regels voor adoptie- en pleegouderverlof nu toch klaar voor gebruik (art. 84 - 99 DB Sociaal)

Het adoptieverlof wordt stapsgewijs versterkt vanaf 1 januari 2019. Tegelijk wordt het pleegouderverlof bij langdurige pleegzorg uitgebouwd naar analogie van het adoptieverlof. Daartoe werd de ...

Read more

15.01.2019

Legitimatiebewijs voor inspecteurs Gegevensbeschermingsautoriteit

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft een eigen onderzoeksorgaan, de inspectiedienst. Zijn leden - de inspecteur-generaal en de inspecteurs - moeten bij hun onderzoeken een legitimatiebewijs kunnen ...

Read more

15.01.2019

Nieuw kader voor nevenactiviteiten advocaten

De Orde van de Vlaamse Balies creëert een nieuw kader voor de nevenactiviteiten van advocaten. De kerntaken van de advocaten zijn het vertegenwoordigen, bijstaan en verdedigen van cliënten en het ...

Read more

1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25