Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

14.01.2019

Europa versterkt nationale mededingingsautoriteiten

Europa wil dat concurrentieverstorende praktijken binnen Europa op een meer eenvormige manier worden aangepakt. Een nieuwe richtlijn versterkt daarom de minimale bevoegdheden van de nationale ...

Read more

14.01.2019

KB stemt regels voor raadpleging KBO via internet af op hervorming ondernemingsrecht

Bepaalde gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zijn raadpleegbaar via het internet. Het KB van 28 maart 2014 legt vast welke gegevens precies via het internet toegankelijk zijn en hoe ...

Read more

14.01.2019

Benelux merkenrecht wijzigt op 1 maart 2019

Het Benelux-verdrag over de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) wordt aangepast aan de Europese merkenrichtlijn van 2015. Ons land heeft als laatste van de drie Benelux-landen ...

Read more

11.01.2019

NAR-CAO nr. 128 over SWT bij lange loopbaan algemeen verbindend verklaard

Er bestaat een specifiek stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan (40 jaar of meer) die worden ontslagen. Dankzij de CAO's nr. 124 en ...

Read more

09.01.2019

Orde van Vlaamse Balies verplicht opleiding verhoorbijstand voor advocaten van permanentiedienst Salduz

Vanaf 2021 mogen advocaten en stagiairs bij de Orde van Vlaamse Balies alleen nog deelnemen aan de permanentiedienst voor Salduz-bijstand wanneer ze de 'bijzondere opleiding verhoorbijstand' hebben ...

Read more

08.01.2019

Elektronische lijst met notarissen

De Nationale Kamer van notarissen stelt een elektronische lijst op van alle notarissen-titularis, kandidaat-notarissen, geassocieerde notarissen en plaatsvervangers. Ze werkt die lijst permanent bij. ...

Read more

31.12.2018

Verklaringen rond voogdij in centraal register (art. 200 en 201 DB Justitie)

Ouders die op voorhand een voogd willen aanwijzen, kunnen dit onder meer doen via een verklaring voor de vrederechter of de notaris. De verklaring voor de notaris wordt voortaan verplicht vastgelegd ...

Read more

31.12.2018

Landbouwvennootschap blijft bestaan (art. 204 en 205 DB Justitie)

Sinds 1 november 2018 is er geen onderscheid meer tussen handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen. Men spreekt alleen nog van vennootschappen. Het concept 'burgerlijke vennootschap' ...

Read more

31.12.2018

NotariŰle stagiairs krijgen coach (art. 202 en 203 DB Justitie)

De notariŰle stage wordt voortaan continu begeleid. De klemtoon ligt niet langer op evaluatie, wel op opvolging. De evaluatiecommissies verdwijnen hierdoor, stagecommissies komen in de plaats. De ...

Read more

31.12.2018

Gezag van rechterlijk gewijsde genuanceerd (art. 199 DB Justitie)

Het gezag van rechterlijk gewijsde vereist in principe dat de gevorderde zaak dezelfde is en dat de vordering berust op dezelfde oorzaak (de feiten waarop de vordering is gebaseerd dus). Ongeacht de ...

Read more

31.12.2018

Modernisering burgerlijke stand met drie maand uitgesteld (art. 186 DB Justitie)

Normaal gezien zou de modernisering van de burgerlijke stand - met onder meer de creatie van de centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS) - op 1 januari 2019 van start moeten gaan. ...

Read more

31.12.2018

Beroep niet meer vermeld in rechtsplegingsakten (art. 130-134 DB Justitie)

Geen enkele akte van rechtspleging vermeldt nog het beroep van de betrokkenen. Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit is het beroep een weinig betrouwbaar gegeven en hoofdzakelijk gebaseerd op de ...

Read more

31.12.2018

Meerderjarig kind kan andere naam kiezen bij nieuwe gerechtelijk vastgelegde afstammingsband (art. 114-117 DB Justitie)

Wanneer een meerderjarig kind - als gevolg van een gerechtelijke betwisting van de afstamming - een nieuwe afstammingsband krijgt langs vaderszijde, moederszijde of meemoederzijde, kan het zelf een ...

Read more

31.12.2018

Belgische grensarbeiders krijgen werkloosheidsuitkering tot buitenlands pensioen

Grensarbeiders kunnen na hun 65 jaar in BelgiŰ een werkloosheidsuitkering behouden tot ze aanspraak kunnen maken op hun buitenlandse pensioenrechten. Daartoe wordt het werkloosheidsbesluit ...

Read more

31.12.2018

Nieuwe regels rond burgerlijke stand al gewijzigd (art. 166-198 DB Justitie)

De wetgever heeft via de wet van 18 juni 2018 de burgerlijke stand gemoderniseerd. Een nieuwe wet van 21 december 2018 brengt - nog voor de modernisering effectief van start is gegaan - al enkele ...

Read more

31.12.2018

Collectief vorderingsrecht voor rechtspersonen ter bescherming van rechten en vrijheden (art. 137-156 DB Justitie)

Rechtspersonen kunnen voortaan gemeenrechtelijke vorderingen instellen ter verdediging van collectieve belangen. Uiteraard zijn er wel een aantal voorwaarden verbonden aan een dergelijke ...

Read more

28.12.2018

Vlaamse Codex Fiscaliteit voorbereid op komst nieuw vennootschaps- en verenigingsrecht (art. 9-13, 16-17, 24-25, 31 1░, art. 46 en art. 59, DB Fiscaal)

De Vlaamse Regering heeft via het 'decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen' de 'Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF)' voorbereid op de komst van het nieuwe vennootschaps- en ...

Read more

28.12.2018

Aansprakelijkheid van daders en medeplichtigen belastingontduiking en fiscale fraude verruimd (art. 41 en 52 DB Fiscaal)

De Vlaamse decreetgever heeft de aansprakelijkheid van daders en medeplichtigen van fiscale fraude en belastingontduiking verruimd. In geval van belastingontduiking kunnen voortaan ook de ...

Read more

28.12.2018

Geen dubbele inschrijvingstaks meer wanneer wettelijk samenwonenden gezinswagen aan elkaar overdragen (art. 6 DB Fiscaal)

Voortaan kunnen wettelijk samenwonenden in Vlaanderen de gezinswagen aan elkaar overdragen zonder dat er opnieuw belasting op de inverkeerstelling (BIV) moet worden betaald. Hetzelfde geldt voor ...

Read more

28.12.2018

Verjaring van belastingaanslagen voortaan geschorst tijdens strafvordering (art. 50 en 51 DB Fiscaal)

De verjaring van de belastingaanslagen wordt voortaan geschorst tijdens de strafvordering. Op die manier blijft de invordering van de ontdoken belasting gevrijwaard ten aanzien van mededaders en ...

Read more

28.12.2018

Vlaams gewest mag zich burgerlijke partij stellen voor herstel van schade bij niet-betaling belastingen (art. 47 en 48 DB Fiscaal)

De Vlaamse Codex Fiscaliteit stelt voortaan uitdrukkelijk dat het Vlaamse gewest het recht heeft om het herstel van de schade te vorderen die kan bestaan uit de niet-betaling van belastingen en ...

Read more

28.12.2018

Bestuurder draait bij wegcontrole ook op voor niet-betaalde verkeersbelasting van gezinslid (art. 49 DB Fiscaal)

Wie met het voertuig van een gezinslid op pad gaat waarvoor geen verkeersbelasting, belasting op inverkeerstelling, eurovignet of kilometerheffing is betaald, past maar beter op. Voortaan zal je bij ...

Read more

28.12.2018

Vlaamse Regering sleutelt aan vrijstelling van het Vlaams recht op hypotheekvestiging (art. 27, DB Fiscaal)

De Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) voorziet een vrijstelling van het Vlaams recht op hypotheekvestiging als er voor dezelfde schuldvordering en voor hetzelfde gewaarborgde bedrag een tweede of ...

Read more

28.12.2018

Erfbelasting op alle vormen van voortgezet vruchtgebruik (art. 7 en 31 DB Fiscaal)

Op alle vormen van wettelijk voortgezet vruchtgebruik moet er erfbelasting betaald worden. Dus ook op de nieuwe vormen die voor de langstlevende partner zijn ingevoerd in het Burgerlijk Wetboek door ...

Read more

27.12.2018

ADR 2019 integraal gepubliceerd!

Voor het eerst in jßren werd de 2-jaarlijkse update van het 'Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen op de weg (ADR)' op tijd gepubliceerd in het Belgisch ...

Read more

27.12.2018

Inschrijving in DIV-register niet langer verplicht voor kortstondig gebruik van voertuig met buitenlandse kentekenplaat

Vanaf 6 januari 2019 is het voor personen die in ons land verblijven niet meer nodig om een voertuig dat al in een ander EU-land is ingeschreven bijkomend in te schrijven in het DIV-register wanneer ...

Read more

27.12.2018

Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoot voor 2019 gekend

Het KB van 19 december 2018 bevat de referentiecijfers voor de CO2-uitstoot in het kalenderjaar 2019. Voor wagens met een benzine-, LPG-, of aardgasmotor stijgt de referentie-CO2-uitstoot tot 107 ...

Read more

27.12.2018

Vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen in 'tijdelijke moeilijke financiŰle of economische situatie'

De procedure voor de vrijstelling van sociale bijdragen wordt aangepast voor zelfstandigen die zware financiŰle of economische moeilijkheden hebben. Het gaat om aanpassingen van het KB nr. 38. Een en ...

Read more

27.12.2018

Kosteloze beschikking over onroerend goed: nieuwe regels voor berekening voordeel alle aard woning vanaf 1 januari 2019

Het KB van 7 december 2018 stemt de forfaitaire waarderingsregels voor kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten daarvan af op de recente rechtspraak. De nieuwe regels gelden voor ...

Read more

27.12.2018

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers veralgemeend (tweede pensioenpijler)

De wet tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor werknemers is op 27 december 2018 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Globaal genomen treedt de tekst 3 maanden na publicatie in werking...

Read more

1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25