Nieuws overzicht

Kies uw vakgebied :
Zoeken :

16.10.2018

Ook notarissen stappen in e-Box verhaal

Justitie stelt haar e-Box netwerk nu ook open voor notarissen. Wat betekent dat ze elk een digitale brievenbus, de e-box, krijgen waarmee ze met de griffies en andere juridische beroepen online en ...

Lees meer

15.10.2018

Strengere geluidsisolatienormen, meer controles, grotere autovrije zone? in 'Quiet.Brussels'-plan

Lawaai houdt de Brusselaars uit hun slaap en heeft een negatieve impact op hun gezondheid en levensduur. Leefmilieu Brussel rekende uit dat in 2016 het wegvervoer alleen al, een verlies aan 8.700 ...

Lees meer

12.10.2018

Drie manieren om zich te registreren als orgaandonor

In ons land in iedereen na zijn dood in principe orgaandonor. Wie dat niet wil zijn, kan zich op voorhand verzetten tegen de wegneming van zijn organen. Wie zeker wÚl donor wil zijn, kan ...

Lees meer

12.10.2018

Vervoer van juwelen tot 30.000 euro niet meer onderworpen aan Wet Private en Bijzondere Veiligheid

Ondernemingen die juwelen vervoeren met een totale waarde van maximum 30.000 euro zijn niet langer onderworpen aan de Wet Private en Bijzondere Veiligheid. De federale regering beschouwt dit ...

Lees meer

11.10.2018

FOD Sociale Zekerheid bevestigt verhoging sociale uitkeringen (spilindex)

De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd was op 105,10 (basis 2013 = 100), werd in augustus overschreden. Dat betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen ...

Lees meer

10.10.2018

Wetgever stimuleert elektronische overeenkomsten en harmoniseert begrippen

Een wet van 20 september 2018 harmoniseert de begrippen 'elektronische handtekening' en 'duurzame gegevensdrager'. Door de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg op ...

Lees meer

10.10.2018

Geen boete voor wie Brusselse lage-emissiezone binnenrijdt door wegomleiding van politie of wegbeheerder

Word je door een wegomleiding van de politie of wegbeheerder verplicht om de Brusselse lage-emissiezone (LEZ) binnen te rijden met een voertuig dat niet aan de voorwaarden voldoet, dan hoef je niet ...

Lees meer

10.10.2018

Schoolstraat voortaan opgenomen in Wegcode

Het concept 'schoolstraat' is vanaf 20 oktober 2018 wettelijk verankerd in de Wegcode. Met een duidelijke definitie, een eigen verkeersbord en verkeersregels. Wettelijke basis. Het begrip ...

Lees meer

10.10.2018

Politiebijstand voor ondernemingen uitgebreid

Belgische ondernemingen kunnen voortaan vaker bijstand vragen van de federale politie. De minister van Binnenlandse Zaken kan bijvoorbeeld luchtsteun toestaan, net als begeleiding door de ...

Lees meer

05.10.2018

Regels voor publicatie prospectus of informatienota bij aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek of bij verhandeling ervan op een MTF

Een KB van 23 september 2018 legt de regels vast voor de publicatie van een prospectus of informatienota bij aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek die tot de verhandeling op de MTF's ...

Lees meer

05.10.2018

Immobilisering en verbeurdverklaring van voertuigen: wetgever sluit achterpoortjes om straf te ontlopen

De immobilisering en verbeurdverklaring van je voertuig ontlopen, wordt een pak moeilijker. De wetgever sluit immers een aantal bestaande achterpoortjes. Tegelijkertijd neemt hij maatregelen zodat ...

Lees meer

04.10.2018

Brussel verbiedt roostervloeren in inrichtingen voor dieren

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbiedt het gebruik van roostervloeren in doggeries en catteries, dierenwinkels, pensions en andere inrichtingen waar dieren worden gehouden. En dit vanuit het ...

Lees meer

04.10.2018

Gerechtskosten in strafzaken eindelijk ge´ndexeerd

Vooraleer iemand strafrechtelijk kan worden veroordeeld, worden er vaak - op vraag van de gerechtelijke overheden - heel wat kosten gemaakt. Denk maar aan de tussenkomsten van medische experten, ...

Lees meer

27.09.2018

Provinciedecreet grondig aangepast

Vlaanderen wijzigt zijn provinciedecreet. De meeste nieuwigheden op provinciaal vlak zijn al eerder doorgevoerd op lokaal vlak, via het decreet lokaal bestuur. Met de nieuwe wijzigingen blijven beide ...

Lees meer

26.09.2018

Ouderschapsverlof: meer flexibiliteit dankzij opname met 1/10

Een wet van 2 september 2018 legt de basis voor een bijkomende mogelijkheid om de arbeidsprestaties te verminderen bij ouderschapsverlof. Een werknemer zal zijn arbeidstijd met 1/10 kunnen ...

Lees meer

26.09.2018

Thematische verloven: meer flexibiliteit mogelijk in samenspraak met werkgever

Thematische verloven - dat zijn het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof - geven werknemers de kans om hun arbeidsprestaties te verminderen of te onderbreken ...

Lees meer

26.09.2018

Zes weken adoptie- en pleegouderverlof vanaf 1 januari

Het adoptieverlof wordt stapsgewijs versterkt. Het wordt voortaan ook toegekend ongeacht de leeftijd van het minderjarig kind. Tegelijk wordt het pleegouderverlof bij langdurige pleegzorg uitgebouwd ...

Lees meer

26.09.2018

Federale politie krijgt zetel in Commissie voor Overheidsopdrachten

Vanaf 1 januari 2019 krijgt de federale politie een vertegenwoordiger in de Commissie voor Overheidsopdrachten. De man of vrouw zal door de Eerste minister en de vice-Eerste ministers worden ...

Lees meer

25.09.2018

Wet Private Veiligheid: instructies voor private firma's die drones en speurhonden leveren aan politie

De politie doet steeds vaker een beroep op private bewakingsondernemingen om bijstand te leveren met drones, speurhonden of mobiele camerasystemen. Een trend waarmee de wetgever rekening hield bij de ...

Lees meer

25.09.2018

Wet Civiele Veiligheid bijgestuurd

De Wet Civiele Veiligheid van 15 mei 2007 wordt op verschillende punten bijgestuurd. In de eerste plaats om het werk van de hulpverleningszones te vergemakkelijken. Maar ook om meer coherentie te ...

Lees meer

25.09.2018

GAS-wet: procedure niet meer sneller bij heterdaad

Heterdaad of niet. De vaststelling van een inbreuk op de GAS-wetgeving moet altijd binnen de 2 maanden worden doorgestuurd naar de sanctionerende ambtenaar of de procureur des Konings (al naargelang ...

Lees meer

24.09.2018

Politieke sponsoring fors ingeperkt

De politieke sponsoring wordt aan banden gelegd. De sponsorregels worden afgestemd op de giftenregeling. 500 euro. Politieke partijen, hun componenten, lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen ...

Lees meer

21.09.2018

Verplichte registratie 'dienstenverleners aan vennootschappen' bij FOD Economie: delegatie van bevoegdheden

'Dienstenverleners aan vennootschappen' zijn sinds 1 september 2018 verplicht om zich vooraf te registreren bij de FOD Economie. Dit om hen te laten bijdragen aan de strijd tegen het witwassen van ...

Lees meer

18.09.2018

'Prijs van de liefde' wordt ingeperkt (integratietegemoetkoming)

De wet tot inperking van de gevolgen van de 'prijs van de liefde' schroeft de discriminatie terug waarmee personen met een handicap worden geconfronteerd wanneer ze beslissen om een huishouden te ...

Lees meer

17.09.2018

KB omschrijft categorieŰn voor tewerkstelling van buitenlandse onderdanen in specifieke verblijfssituaties

De wet op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers heeft recent een grondige update gekregen. Ze werd opgeheven voor wat de federale bevoegdheden betreft, en de tekst werd grotendeels vervangen. ...

Lees meer

14.09.2018

Lokale Integrale Veiligheidscel Radicalisering in Úlke Belgische gemeente

Voortaan moet in iedere gemeente of stad een 'Lokale Integrale Veiligheidscel' actief zijn om radicalisme, extremisme en terrorisme aan te pakken. Tot nog toe konden burgemeesters zelf kiezen of ze ...

Lees meer

10.09.2018

Onroerenderfgoedpremies: het Vlaamse gewest neemt en geeft (diverse bepalingen onroerend erfgoed)

De Vlaamse decreetgever schrapt enerzijds de premies voor het opmaken van een beheersplan voor onroerend erfgoed, maar voert anderzijds een premie in voor archeologisch vooronderzoek. Zeg maar dag ...

Lees meer

05.09.2018

BelgiŰ vult Europese privacyregels verder aan

Sinds 25 mei 2018 gelden er in ons land - net als trouwens in de rest van de Europese lidstaten - nieuwe privacyregels. Gevolg van de inwerkingtreding van de GDPR (General Data Protection Regulation) ...

Lees meer

05.09.2018

BelgiŰ implementeert Europese Privacyrichtlijn voor verwerking van persoonsgegevens door politie en justitie

Dat er sinds 25 mei 2018 nieuwe privacyregels gelden door de inwerkingtreding van de GDPR-verordening ('General Data Protection Regulation') van 27 april 2016 is intussen welbekend. De Europese ...

Lees meer

04.09.2018

Regels voor toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor herzien

De 'wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren' heeft het beroep van bedrijfsrevisor in ons land grondig hervormd. Ze vormt het ...

Lees meer

1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22