Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

23.11.2018

Identiteitskaart minderjarige binnenkort geseind bij vrees voor parentale ontvoering

Jaar na jaar blijft het aantal parentale ontvoeringen stijgen. De wetgever komt daarom met extra maatregelen. Binnenkort zal de ouder die het ouderlijke gezag uitoefent - bij vrees voor ontvoering ...

Read more

22.11.2018

Natuur: Brussel legt basis voor eigen biologische waarderingskaart en toetsingsschema

Biologische waarderingskaart. Leefmilieu Brussel kreeg van het parlement de opdracht om een eigen Brusselse biologische waarderingskaart (BWK) op te stellen, met een overzicht van de biologisch meest ...

Read more

22.11.2018

Vlaanderen heeft eigen regels voor sanctie bij bijzonder outplacement

Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor bepaalde aspecten van outplacement. Onder andere voor het opleggen van sancties aan werkgevers bij de bijzondere ...

Read more

21.11.2018

Krachtlijnen van ADR-2019

De Europese Unie herinnert eraan dat er op 1 januari 2019 een nieuwe versie van kracht wordt van de bijlagen bij de 'Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke ...

Read more

20.11.2018

Wanneer is uw patiŽnt palliatief ?

PatiŽnten in een vergevorderd of terminaal stadium van een ernstige evolutieve en levensbedreigende ziekte hebben recht op palliatieve zorg. Ongeacht hun concrete levensverwachting. Palliatieve zorg ...

Read more

16.11.2018

Sociaal statuut zorgverleners geharmoniseerd (art. 27-29 Gezondheidswet)

Er komen algemene wettelijke regels voor het zgn. sociaal statuut van alle zorgverleners, ongeacht tot welke specifieke categorie ze behoren. Of een categorie van zorgverleners recht heeft op een ...

Read more

16.11.2018

Ongehoorzame artsen harder aangepakt (art. 2-8 Gezondheidswet)

De sancties tegen artsen die zich niet aan de regels houden, worden uitgebreid. Voortaan worden artsen die tijdens een beroepsverbod terugbetaalde geneeskundige verstrekkingen voorschrijven ook ...

Read more

16.11.2018

Wettelijke basis voor terugbetaling psychologische zorg (art. 34 Gezondheidswet)

De wetgever voorziet in een wettelijke basis voor de terugbetaling van psychologische zorg. Het verstrekken van psychologisch zorg wordt toegevoegd aan de lijst met terugbetaalde geneeskundige ...

Read more

16.11.2018

Therapeutische exceptie op inzagerecht patiŽntendossier in overeenstemming met AVG (art. 69 Gezondheidswet)

Wanneer inzage in het patiŽntendossier een ernstig nadeel kan inhouden voor de gezondheid van de patiŽnt, kan de arts de zgn. therapeutische exceptie inroepen. Wat betekent dat de patiŽnt die ...

Read more

13.11.2018

Vlaamse sociale toeslag voor gezinnen met een laag inkomen

Bij de uitvoering van de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid inzake kinderbijslag overgeheveld. Vlaanderen koos voor een geÔntegreerd gezinsbeleid. Het geheel wordt ingebed in een nieuw ...

Read more

13.11.2018

Betaald educatief verlof wordt Vlaams opleidingsverlof

Het Vlaamse Gewest is sinds 1 juli 2014 bevoegd voor het stelsel van het betaald educatief verlof (BEV). Dit stelsel wordt omgevormd tot het 'Vlaams opleidingsverlof'. Het Vlaams opleidingsverlof ...

Read more

13.11.2018

Grondwettelijk Hof vernietigt terugwerkende kracht van wet met algemene machtigingsvrijstelling voor verwerking persoonsgegevens door politie

De terugwerkende kracht van de wet van 14 juni 2017 - dat is de wet die ervoor zorgt dat politiediensten, bij de uitvoering van hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, geen ...

Read more

12.11.2018

Bijkluswet nu al bijgestuurd

De Bijkluswet - 'economische relance en sociale cohesie' - maakt onbelast bijverdienen mogelijk. Dat kan voor werknemers die minstens 4/5 werken, voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor ...

Read more

12.11.2018

Geen stedenbouwkundige omgevingsvergunning meer nodig

De lijst met stedenbouwkundige handelingen die uitgevoerd kunnen worden zonder dat u eerst een omgevingsvergunning moet aanvragen, wordt een beetje langer. In een diversebepalingendecreet versoepelt ...

Read more

12.11.2018

Van wonen, naar wonen mťt kantoor of zaak. Vergunningsplicht of niet?

Als u de bestemming van een gebouw of constructie wil wijzigen - ook al is dat maar gedeeltelijk -, hebt u een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig. Maar als het gebouw ...

Read more

12.11.2018

Meldplicht voor voorontwerp van ruimtelijk beleidsplan

Deputaties en gemeenten zullen de voorlopige vaststelling van een ruimtelijk beleidsplan officieel moeten melden. De meldplicht wordt via een diversebepalingenbesluit van 28 september 2018 ...

Read more

12.11.2018

Ook erfgoedpremies voor verenigingen van mede-eigenaars

Verenigingen van mede-eigenaars hebben - net als fysieke personen - recht op een onbegrensde erfgoedpremie als de verenigingsleden hun domicilie vestigen in het beschermde pand of beschermd landschap ...

Read more

12.11.2018

Europa legt regels vast voor de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld

Een nieuwe Europese richtlijn legt minimumvoorschriften vast voor de definitie van 'strafbare feiten' (delicten) en 'sancties' op het vlak van het witwassen van geld. De lidstaten moeten uiterlijk op ...

Read more

07.11.2018

Onbelast bijverdienen: model van overeenkomst voor verenigingswerk gepubliceerd

De Bijkluswet - 'economische relance en sociale cohesie' - maakt onbelast bijverdienen mogelijk. Dat kan voor werknemers die minstens 4/5 werken, voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor ...

Read more

07.11.2018

Onbelast bijverdienen: hoe moet je klussen aangeven?

De Bijkluswet - 'economische relance en sociale cohesie' - maakt onbelast bijverdienen mogelijk. Dat kan voor werknemers die minstens 4/5 werken, voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor ...

Read more

07.11.2018

Lokale toezichthouder mag vanaf nu dwangsom opleggen bij milieumisdrijf

Vanaf 17 november 2018 mogen ook de gemeentelijke en intergemeentelijke toezichthouders en de toezichthouders van de politiezones een dwangsom opleggen wanneer zij een milieu-inbreuk of ...

Read more

05.11.2018

Vlaanderen wil Rijksregisternummer eigenaar op identificatiecertificaat hond

Vanaf 1 januari 2019 moeten Vlaamse dierenartsen het Rijksregisternummer van de verantwoordelijke vermelden op het identificatiecertificaat van een hond. Nu is het erkenningsnummer vereist, maar dat ...

Read more

05.11.2018

Collectieve beleggingsinstellingen krijgen extra mogelijkheden om hun liquiditeitsrisico te beheren

Belgische openbare (alternatieve) instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming - hierna gezamenlijk 'ICB's' genoemd - krijgen bijkomende instrumenten die ...

Read more

31.10.2018

Reclame voor online gokken aan banden gelegd

Om gokverslaving zo veel mogelijk tegen te gaan, komen er strikte reclameregels voor online gokken. En ook de online spelen zelf moeten zodanig aangeboden worden dat spelers tegen zichzelf beschermd ...

Read more

31.10.2018

Nieuwe deontologie voor vastgoedmakelaars geldt vanaf 30 december

Het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV) heeft de deontologie van de vastgoedmakelaars afgestemd op het Wetboek van Economisch Recht, op de Europese GDPR-verordening op de bescherming van de ...

Read more

31.10.2018

Burgemeester kan zich vaker verzetten tegen kansspelinrichting klasse III

Kansspelinrichtingen klasse III zijn inrichtingen waar ter plaatse te consumeren drank wordt verkocht en waar een beperkt aantal kansspelen wordt geŽxploiteerd. Wie een vergunning wil voor dit soort ...

Read more

29.10.2018

Abortus niet meer in Strafwetboek

Abortus is uit het Strafwetboek gehaald. Het wordt dus niet langer beschouwd als een misdrijf 'tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid'. Het feit dat abortus niet meer in het ...

Read more

29.10.2018

Milieueffectenbeoordeling voor activiteiten op zee

Voor de exploratie (verkenning) en exploitatie (eigenlijk winning) van mineralen en andere niet-levende rijkdommen op de bodem van de zee, is een federale vergunning nodig. Zo'n vergunning of ...

Read more

29.10.2018

Outplacement: striktere invulling niet-beschikbaarheid vanaf 1 december

Voor ontslagen vanaf 1 december 2018 krijgt de notie 'werknemer die niet beschikbaar op de arbeidsmarkt moet blijven' in de context van outplacement een striktere invulling, waardoor meer werknemers ...

Read more

26.10.2018

Welzijnscodex: meer uitgebreide regels voor buitengewone leden van hoge raad voor preventie

De Codex over het welzijn op het werk omschrijft in titel 9 van boek II de opdrachten en de samenstelling van de Hoge raad voor preventie en bescherming op het werk, en de benoeming van haar leden. ...

Read more

1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25