Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

04.09.2018

Waal mag andere huisdieren houden dan Vlaming

Drie weken na de Vlaamse regering publiceert ook de Waalse regering een lijst met zoogdieren die men in het gewest mag houden als huisdier. Dus zonder dat men daarvoor een bijzondere erkenning moet ...

Read more

04.09.2018

Vaker bezoek, meer sporten, een eigen telefoon? Voortaan verplicht overleg met gedetineerden in élke gevangenis

Volgens de Basiswet Gevangeniswezen moeten gedetineerden inspraak hebben in 'aangelegenheden van gemeenschappelijk belang die voor hun medewerking in aanmerking komen'. Gevangenissen moeten hen de ...

Read more

03.09.2018

Opzoeking in centraal bestand beslagberichten pak goedkoper

Vanaf 1 oktober 2018 betalen advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen heel wat minder voor een opzoeking in het digitaal centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, ...

Read more

31.08.2018

Spilindex bereikt: sociale uitkeringen en pensioenen stijgen in september, ambtenarenwedden in oktober 2018

De consumptieprijsindex van augustus 2018 bedraagt 107,58 punten. Hij steeg met 0,15 punt of 0,14% tegenover juli 2018. Ook de inflatie steeg tot 2,24% in augustus 2018, tegenover 2,17% vorige maand. ...

Read more

31.08.2018

Correcties op gloednieuwe Camerawet voor betere afstemming met GDPR

De nieuwe Camerawet is sinds 25 mei 2018 van kracht. Niet toevallig ook de dag waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) in werking is getreden. De GDPR heeft immers een grote invloed ...

Read more

31.08.2018

Voertuig niet ingeschreven? Geknoeid met kentekenplaat? Strengere straffen vanaf 1 oktober

Wie rondrijdt met een niet-ingeschreven voertuig of geknoeid heeft met zijn kentekenplaat, riskeert vanaf 1 oktober een hogere boete, een verdubbeling van de boete bij recidive en een rijverbod. Vijf ...

Read more

31.08.2018

Erfovereenkomsten vermeld in centraal register testamenten

Sedert 1 september 2018 kan men onder bepaalde voorwaarden een erfovereenkomst afsluiten. Een dergelijke erfovereenkomst heeft een belangrijke invloed op de afwikkeling van de nalatenschap. Daarom ...

Read more

30.08.2018

Wetgever herstelt regel voor berekening OV-tarief voor materieel en outillage in Vlaamse Codex Fiscaliteit (art. 19 en 52, 5°, PD 2018/1)

De wetgever herstelt een onbedoeld opgeheven tweede lid van artikel 2.1.4.0.1, § 3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). Zonder deze rechtzetting kan de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) voor het ...

Read more

28.08.2018

Alleenstaanden met netto-inkomen boven 1.000 euro komen in aanmerking voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand

Vanaf 1 september 2018 komen alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen van meer dan 1.000 euro toch nog in aanmerking voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand. Nu is dat niet het geval en ...

Read more

27.08.2018

Eigenaar krijgt inspraak in beschermingsprocedure (diverse bepalingen onroerend erfgoed)

De eigenaar en elke andere zakelijkrechthouder op een onroerend goed dat in aanmerking komt voor bescherming, wordt vanaf nu formeel uitgenodigd om schriftelijk opmerkingen te geven op het voornemen ...

Read more

27.08.2018

Informatieplicht bij opstal of erfpacht van onroerend erfgoed uitgebreid (diverse bepalingen onroerend erfgoed)

Al wie een landschap, tuin, boom, constructie of site die is opgenomen in een vastgestelde inventaris overdraagt voor een langere termijn, heeft een informatieplicht. Hetzelfde geldt voor wie een ...

Read more

21.08.2018

Kosteloze rechtshulp voor politiepersoneel uitgebreid (art. 8 Verzamelwet Politie)

De gevallen waarin kosteloze rechtshulp wordt toegekend aan het politiepersoneel voor feiten overkomen tijdens de uitoefening van de functie of omwille van de loutere hoedanigheid van personeelslid ...

Read more

21.08.2018

Politie kan woning in noodsituaties doorzoeken zonder toestemming van bewoner (art. 4 Verzamelwet Politie)

Als er zich een noodsituatie voordoet, kan de politie voortaan private plaatsen (bv. een woning) doorzoeken zonder toestemming van de persoon die er het werkelijke genot van heeft. Op voorwaarde dat ...

Read more

21.08.2018

Wet op het Politieambt houdt rekening met bestuurlijke aanhoudingstermijnen uit andere wetgeving (art. 5 Verzamelwet Politie)

De Wet op het Politieambt houdt voortaan rekening de bestuurlijke aanhoudingstermijnen uit andere nationale en internationale wetgeving. De wet stelt nu uitdrukkelijk dat de bestuurlijke aanhouding ...

Read more

21.08.2018

Politie kan samenscholing voortaan meteen uiteendrijven wanneer heethoofden bezittingen vernielen (art. 3 Verzamelwet Politie)

De Wet op het Politieambt geeft de politiediensten voortaan meer mogelijkheden om te reageren wanneer samenscholingen uit de hand dreigen te lopen. Er hoeven geen personen meer in gevaar te zijn om ...

Read more

17.08.2018

Kentekenplaat voor speed pedelecs pas verplicht vanaf 11 december 2018

De kentekenplaat voor speed pedelecs is pas verplicht vanaf 11 december 2018. De deadline schuift dus een jaar op. Normaalgezien moesten eigenaars al op 11 december 2017 een kentekenplaat hebben voor ...

Read more

17.08.2018

Nieuw decreet wil vakantie voor àlle Vlamingen

Hoewel iedereen het recht heeft op vakantie is reizen voor veel Vlamingen niet mogelijk. Denk aan mensen in armoede, zwaar zieken of personen met een handicap. Via het decreet 'iedereen verdient ...

Read more

17.08.2018

Vlaanderen bouwt Vlaamse sociale bescherming verder uit

Vlaanderen werkt verder aan de uitbouw van de Vlaamse sociale bescherming. Vanaf 1 januari 2019 zijn er twee nieuwe pijlers: de residentiële ouderenzorg en de tegemoetkoming voor ...

Read more

14.08.2018

Wetboek van Economisch Recht beschermt bedrijfsgeheimen

Ons land krijgt een uniform rechtskader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Een ondernemer die het slachtoffer werd van onrechtmatig gebruik van bedrijfsinformatie moest tot nu terugvallen op ...

Read more

10.08.2018

Een bijkomende voorwaarde om de inhaalpremie voor langdurige arbeidsongeschiktheid te ontvangen

Personen die, naargelang het geval, al ten minste één of twee jaar arbeidsongeschikt zijn, moeten aan een bijkomende voorwaarde voldoen om in aanmerking te komen voor een inhaalpremie. Voortaan ...

Read more

10.08.2018

Vanaf september hogere GAS-boetes voor verkeersovertredingen

Op 1 september 2018 stijgen de GAS-boetes voor verkeersovertredingen. Wie een overtreding van eerste categorie begaat, zal dan 58 in plaats 55 euro moeten betalen. Voor overtredingen van tweede ...

Read more

10.08.2018

Doneren van voedsel heeft geen weerslag op btw (art. 2 diversebepalingenwet btw)

In de administratieve commentaren is al voorzien dat er geen btw wordt aangerekend op het gratis weggeven van voedseloverschotten. De 'wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake ...

Read more

10.08.2018

Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing: wetgever optimaliseert steunregeling voor werkgevers die investeren in een steunzone

Werkgevers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen gedurende 2 jaar tot 25% korting krijgen op de bedrijfsvoorheffing (BV) die ze inhouden op de lonen van de nieuwe werknemers die ze naar ...

Read more

10.08.2018

Wet houdende diverse financiële bepalingen in het Staatsblad verschenen

Op 10 augustus 2018 is de wet van 30 juli 2018 'houdende diverse financiële bepalingen' in het Belgisch Staatsblad verschenen. Deze nieuwe wet bevat een hele reeks wijzigingen die vervat zijn in ...

Read more

10.08.2018

Minister Geens publiceert voor de eerste keer omzettingstabellen voor lijfrente

Minister van Justitie Koen Geens heeft voor de eerste keer de tabellen bekendgemaakt die toelaten om het bedrag van het kapitaal of de gekapitaliseerde waarde van de lijfrente te berekenen. Deze ...

Read more

10.08.2018

Activering spaargeld: Regering verhoogt vrijgesteld bedrag dividenden vanaf 2019 (art. 2 en 17, Div. bep. IB)

Om het spaargeld te activeren voor rechtstreekste investeringen in ondernemingen, heeft de Regering vanaf het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) de eerste schijf van 416,50 euro (niet-geïndexeerd ...

Read more

10.08.2018

Btw: vennootschappen kunnen forfaitaire regeling vanaf 2020 niet meer gebruiken (art. 12 en 19, diversebepalingenwet btw)

Vennootschappen onder firma (VOF's), gewone commanditaire vennootschappen (GCV's) en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BVBA's) kunnen de maatstavan van heffing voor de ...

Read more

10.08.2018

Geen kostenaftrek van 120% meer voor vennootschappen vanaf 2020 (art. 5 en 17, Div. bep. IB)

Vennootschappen zullen vanaf 1 januari 2020 (aj. 2021) niet langer kunnen genieten van de verhoogde kostenaftrek van 120% voor kosten die ze maken voor de beveiliging van de onderneming ...

Read more

10.08.2018

Notionele interestaftrek: risicokapitaal anders berekend en nieuwe antimisbruikbepaling (art. 6-7 en 17, Div. bep. IB)

De 'wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen' vereenvoudigt het recent gewijzigd regime van de 'aftrek voor risicokapitaal' (notionele interestaftrek). Ze brengt ...

Read more

10.08.2018

Pariteitsclausules voortaan verboden: boekingwebsites geen invloed meer op prijs hotelkamer

In ons land geldt voortaan een verbod op zogenaamde pariteitsclausules in de toeristische sector. Met zo'n clausules verhinderen boekingwebsites zoals Booking.com dat hotels op hun eigen website ...

Read more

1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22